Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Luật bảo vệ môi trường 2017 song ngữ Việt Anh

Luật bảo vệ môi trường 2017 song ngữ Việt Anh
Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, là một
trong ba trụ cột phát triển bền vững, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu
quan trọng. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân.
Để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước
chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số
25/CT-TTg ngày 31-8- 2016 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi
trường. Và nhiều văn bản khác cụ thể như sau: TT số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24-8- 2016 về báo cáo
công tác bảo vệ môi trường; TT số 128/2016/TT-BTC ngày 9-8- 2016 Quy định miễn, giảm thuế xuất
khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải...; TT số
66/2016/TT-BTC ngày 29-4- 2016 hướng dẫn thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng
sản; TT số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29-5- 2015 Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường...
Nhằm giúp lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành và các bạn đọc thuận tiện trong
việc tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật về môi trường, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn
sách: "LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ HOẠT
ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SONG NGỮ VIỆT - ANH)".
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Phần I. Luật Bảo vệ môi trường và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về hoạt động bảo vệ môi trường
(Song ngữ Việt - Anh)
Phần II. Pháp lệnh cảnh sát môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành (Song ngữ Việt - Anh)
Phần III. Hướng dẫn báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan
trắc môi trường
Phần IV. Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động và phục hồi môi trường
Phần V. Báo cáo bảo vệ môi trường và hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, ban
ngành
Phần VII. Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường
Phần VIII. Chính sách thuế, phí bảo vệ môi trường và cơ chế quản lý tài chính quỹ bảo vệ môi
trường
Cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, các
doanh nghiệp và tất cả bạn đọc quan tâm.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2016.
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 913,533

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,284

dịch vụ seo