Mã sản phẩm:253350095
Tên sản phẩm : Luật lao động 2016 song ngữ Việt Anh
Tác giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Kinh Tế TPHCM 1/ 20116
Năm xuất bản :2016
Kích thước : 20x28cm
Trọng lượng : 1100 g
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 460
Giá sản phẩm: 395.000 VNĐ
Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta, Bộ luật Lao động đã thể chế hoá đường lối 

đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hoá các quy định về lao động, sử dụng, quản lý lao động 

và các chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... 

Để hướng dẫn cụ thể và chi tiết thi hành Bộ luật Lao động mới, Chính phủ và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã ban hành các Nghị định mới như: NĐ số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-02-2016 

hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; TT số 59/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã 

hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; TT số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22-04-2015 Hướng dẫn xây dựng 

thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động; NĐ số 

88/2015/NĐ-CP ngày 07-10-2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

QĐ số 999/QĐ-BHXH ngày 24-09-2015 Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ 

tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; TTLT số 16/2015/TTLT-BYT-

BTC ngày 02-07-2015 Sửa đổi hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế...

Nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động kịp thời nắm bắt những thông tin nói 

trên; Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách "BỘ LUẬT LAO ĐỘNG –LABOR CODE (SONG 

NGỮ VIỆT - ANH) NHỮNG HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH LAO 

ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ".

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:  

Phần I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SONG NGỮ VIỆT - ANH) VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

MỚI NHẤT VỀ LAO ĐỘNG

Phần II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Phần III. LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN 

TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Phần IV. CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG 

THANG, BẢNG LƯƠNG, PHỤ CẤP

Phần V. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đây là tài liệu tham khảo hũu ích dành các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao 

động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật. 

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 460 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2016.