Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

Toán tài chính (Tái bản lần 2)

Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
NXB:
Thống Kê
Tác giả:
TS Bùi Hữu Phước
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Số trang: 232
Kích thước: 16x24
Trọng lượng:
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Hình thức bìa: mềm
Ngày xuất bản: QIV-2010
Số lượt xem: 454
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Giá bán: 51,000 VND
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)


ới thiệu về nội dung
Mua bán Toán tài chính (Tái bản lần 2)
Tài chính luôn là lĩnh vực khó khăn và phức tạp, do đó, với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về những công cụ hỗ trợ cho sinh viên ngành kinh tế, cũng như đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, quản lý và điều hành trong lĩnh vực tài chính, tác giả đã biên soạn và cho ra mắt bạn đọc cuốn “TOÁN TÀI CHÍNH”.
Trên cơ sở tiếp thu, kế thừa những kiến thức quản lý tài chính trong và ngoài nước cũng như kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy đại học, cuốn sách đã trình bày một cách có hệ thống những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp, cung cấp kiến thức căn bản về việc sử dụng các công cụ từ thô sơ (bảng tính, máy tính bỏ túi) đến hiện đại (máy vi tính) để tính toán nhằm phục vụ cho việc quản lý tài chính.
Được sự góp ý chân tình của quý độc giả, lần tái bản này, tác giả đã có chỉnh sửa những chỗ do lỗi đánh máy, đồng thời tác giả còn bổ sung thêm một số điểm mới về Excel, thêm phần định lý đảo trong Chương “Vay Thông Thường”.
Song song với phần lý thuyết, sách “TOÁN TÀI CHÍNH” đã có nhiều ví dụ minh họa và đưa ra thêm một số bài tập để rèn luyện. Mặt khác, phần sau cuốn sách này còn có bài giải hay hướng dẫn giải các bài tập để bạn đọc tham khảo.
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÃI ĐƠN.......................................................................................................... 7

I. TỔNG QUÁT................................................................................................................... 7
1. Định nghĩa................................................................................................................ 7
2. Công thức cơ bản.................................................................................................... 8
II. TỶ SUẤT LỢI TỨC BÌNH QUÂN............................................................................. 11
1. Khái niệm................................................................................................................ 11
2. Công thức............................................................................................................... 11
III. LÃI SUẤT THỰC....................................................................................................... 12
1. Khái niệm................................................................................................................ 12
2. Công thức............................................................................................................... 12
q
BÀI TẬP....................................................................................................................... 14

CHƯƠNG 2: LÃI KÉP......................................................................................................... 18

I. KHÁI NIỆM LÃI KÉP.................................................................................................. 18
II. CÔNG THỨC CƠ BẢN............................................................................................... 18
1. Tính vốn đầu tư ban đầu...................................................................................... 18
2. Tính thời gian đầu tư............................................................................................ 19
3. Tính lãi suất đầu tư............................................................................................... 19
III. LÃI SUẤT NGANG GIÁ (TƯƠNG ĐƯƠNG)......................................................... 21
IV. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN TRONG LÃI KÉP........................................................... 23
V. SO SÁNH LÃI KÉP VỚI LÃI ĐƠN........................................................................... 25
q
BÀI TẬP....................................................................................................................... 27

CHƯƠNG 3: CHUỖI TIỀN TỆ........................................................................................... 29

I. ĐỊNH NGHĨA- PHÂN LOẠI CHUỖI TIỀN TỆ......................................................... 29
1. Chuỗi tiền tệ........................................................................................................... 29
2. Phân loại chuỗi tiền tệ......................................................................................... 29
3. Sơ đồ chuỗi tiền tệ................................................................................................ 30
II. GIÁ TRỊ CUỐI CÙNG (GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI)
    CỦA CHUỖI TIỀN TỆ................................................................................................. 30
1. Giá trị cuối của chuỗi tiền tệ cuối kỳ................................................................ 30
2. Giá trị cuối của chuỗi tiền tệ đầu kỳ................................................................. 34
3. Giá trị cuối của chuỗi tiền tệ cố định cuối kỳ
   sau kỳ khoản cuối cùng m kỳ (m
Î
N).................................................................. 35
III. GIÁ TRỊ HIỆN TẠI (HIỆN GIÁ) CỦA CHUỖI TIỀN TỆ:...................................... 36
1. Hiện giá (Present value) của chuỗi tiền tệ cuối kỳ........................................ 36
2. Hiện giá của chuỗi tiền tệ đầu kỳ...................................................................... 40
IV. CHUỖI TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI ĐẶC BIỆT................................................................... 40
1. Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số cộng........................................................... 40
2. Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số nhân........................................................... 42
V. KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA MỘT CHUỖI TIỀN TỆ........................................... 44
q
BÀI TẬP....................................................................................................................... 47

CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN VÃNG LAI............................................................................. 51

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA....................................................................................................... 51
II. TÀI KHOẢN VÃNG LAI CÓ LỢI TỨC TÍNH THEO
     LÃI SUẤT QUA LẠI VÀ BẤT BIẾN....................................................................... 52
1. Phương pháp trực tiếp......................................................................................... 52
2. Phương pháp gián tiếp........................................................................................ 53
3. Phương pháp Hambourg..................................................................................... 55
III. TÀI KHOẢN VÃNG LAI TÍNH THEO LÃI SUẤT
      KHÔNG QUA LẠI VÀ CÓ THAY ĐỔI................................................................... 56

q BÀI TẬP....................................................................................................................... 59

CHƯƠNG 5: CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU................................................................ 60

I. ĐỊNH NGHĨA................................................................................................................. 60
1. Thương phiếu (Commercial paper)................................................................... 60
2. Đặc điểm của thương phiếu................................................................................ 60
3. Chiết khấu thương phiếu .................................................................................... 60
4. Phí chiết khấu – Lãi chiết khấu: (Discounting premium)............................ 61
5. Lãi suất chiết khấu (Discounting rate)............................................................ 61
II. CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI THEO LÃI ĐƠN.................................................... 61
1. Chiết khấu thương mại và chiết khấu hợp lý.................................................. 61
2. Ngang giá (tương đương) của thương phiếu (equivalence)........................ 64
3. Lãi suất chiết khấu thực (hiệu dụng:................................................................ 67
4. Thực tế chiết khấu thương phiếu:...................................................................... 68
III. CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI THEO LÃI KÉP.................................................... 71
1. Hiện giá của thương phiếu (giá trị gốc).......................................................... 71
2. Phí chiết khấu........................................................................................................ 71
3. So sánh ba loại chiết khấu.................................................................................. 71
4. Thương phiếu tương đương................................................................................. 72
q
BÀI TẬP....................................................................................................................... 75

CHƯƠNG 6: VAY THÔNG THƯỜNG............................................................................. 76

I. VAY VỐN:...................................................................................................................... 76
II. CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ (REDEMPTION)................................................. 76
1. Trả vốn vay (nợ gốc) và lợi tức một lần khi đáo hạn..................................... 76
2. Trả lãi định kỳ, trả nợ gốc vào ngày đáo hạn................................................. 77
3. Trả dần định kỳ (Amortization)......................................................................... 77
III. TRẢ NỢ DẦN............................................................................................................. 77
1. Bảng hoàn trả........................................................................................................ 78
2. Tính chất của phương thức trả nợ dần............................................................. 80
IV. TRẢ NỢ DẦN THEO KỲ KHOẢN CỐ ĐỊNH........................................................ 83
1. Kỳ khoản cố định.................................................................................................. 83
2. Bảng hoàn trả........................................................................................................ 83
3. Định lý..................................................................................................................... 84
4. Hệ quả..................................................................................................................... 84
5. Định lý đảo............................................................................................................. 86
V. TRẢ NỢ MỘT LẦN:................................................................................................... 87
1. Trường hợp vốn và lãi trả một lần khi đáo hạn.............................................. 87
2. Trường hợp định kỳ trả lãi, đáo hạn hoàn trả nợ gốc................................... 88
q
BÀI TẬP....................................................................................................................... 89

CHƯƠNG 7: TRÁI PHIẾU.................................................................................................. 92

I. TỔNG QUÁT................................................................................................................. 92
1. Định nghĩa.............................................................................................................. 92
2. Các phương thức hoàn trả.................................................................................. 93
II. HOÀN TRẢ VỐN VAY BẰNG TRÁI PHIẾU
    THEO KỲ KHOẢN CỐ ĐỊNH..................................................................................... 95
III. BẢNG HOÀN TRÁI................................................................................................... 96
IV. THANH TOÁN TRÁI PHIẾU THEO GIÁ MUA LẠI
     CAO HƠN MỆNH GIÁ: (R > C)............................................................................... 101
1. Kỳ khoản thanh toán được chia thành ba yếu tố......................................... 101
2. Kỳ khoản thanh toán ap bao gồm lãi Ip
   vốn hoàn trả Mp tính theo giá mua lại R......................................................... 102
V. VAY VỐN CÓ XỔ SỐ THƯỞNG............................................................................. 105
VI. LÃI SUẤT SINH LỢI (YIELD RATE).................................................................... 106
1. Tính tỷ suất sinh lợi trung bình ngay khi phát hành (io)............................ 106
2. Tỷ suất sinh lợi của trái phiếu sau một kỳ phát hành (i1)........................... 107
3. Tỷ suất sinh lợi của trái phiếu sau p kỳ phát hành (ip)............................... 108
VII. LÃI SUẤT CHI PHÍ CỦA NGƯỜI VAY (COST RATE).................................... 109
VIII. KỲ KHOẢN THỰC CHI....................................................................................... 110
q
BÀI TẬP..................................................................................................................... 112

CHƯƠNG 8: ĐẦU TƯ DÀI HẠN  TRONG DOANH NGHIỆP................................... 114

I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ............................................................................................. 114
1. Khái Niệm Về Đầu Tư......................................................................................... 114
2. Phân Loại Đầu Tư............................................................................................... 116
3. Nguồn Vốn Đầu Tư............................................................................................. 117
4. Dự Án Đầu Tư...................................................................................................... 117
II. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ.................................................. 118
A- CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
    (TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG)........................................................... 118
1. Phương Pháp Đơn Giản..................................................................................... 118
      2. Phương Pháp Hiện Tại Hóa...................................................... 121
B- LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
    TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ BẤT TRẮC................................................................. 124
      1. Khái niệm về rủi ro................................................................... 124
      2. Lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro..................... 127
q
BÀI TẬP..................................................................................................................... 129

CHƯƠNG 9: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN................................................................... 132

I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHỨNG KHOÁN................................................................. 132
1. Các loại chứng khoán....................................................................................... 132
2- Các loại giá trị.................................................................................................... 133
II. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU........................................................................................... 133
1. Định giá trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi.............................................. 133
2. Định giá trái phiếu có kỳ hạn không hưởng lãi........................................... 134
3. Định giá trái phiếu nửa năm trả lãi một lần................................................. 134
4. Phân tích sư biến động giá trái phiếu............................................................ 135
III. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU.............................................................................................. 137
1. Định giá cổ phiếu ưu đãi................................................................................... 137
2. Định giá cổ phiếu thường................................................................................. 137
q
BÀI TẬP..................................................................................................................... 144

CHƯƠNG 10: CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ
                     TRONG TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH............................................................. 146

I. BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH.......................................................................................... 146
II. MÁY TÍNH BỎ TÚI.................................................................................................. 148
1. Máy tính đơn giản.............................................................................................. 149
2. Máy tính đa chức năng...................................................................................... 153
III. MÁY VI TÍNH........................................................................................................... 155
1. Khái quát về EXCEL.......................................................................................... 156
2. Khởi động EXCEL.............................................................................................. 159
3. Các hàm tài chính thông dụng trong EXCEL............................................... 160
q
BÀI TẬP..................................................................................................................... 182

PHẦN BÀI GIẢI................................................................................................................. 184

CHƯƠNG 1: LÃI ĐƠN................................................................................................... 184
CHƯƠNG 2: LÃI KÉP.................................................................................................... 188
CHƯƠNG 3: CHUỖI TIỀN TỆ....................................................................................... 190
CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN VÃNG LAI........................................................................ 194
CHƯƠNG 5: CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU........................................................... 196
CHƯƠNG 6: VAY THÔNG THƯỜNG......................................................................... 197
CHƯƠNG 7: TRÁI PHIẾU............................................................................................. 202
CHƯƠNG 8: ĐẦU TƯ DÀI HẠN................................................................................. 208
CHƯƠNG 9: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN................................................................. 211
PHỤ LỤC.............................................................................................................................. 213

TÀI LIỆU THAM KHẢO    226


Sacnganle.com

Sachdaiduong.mysite.vn

0947 809 541

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 913,563

  • Tham gia : 19/10/2011

  • Số lượng SP : 1,284

dịch vụ seo