Bạn biết sachdaiduong từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

NHÀ SÁCH ĐẠI DƯƠNG  chuyên kinh doanh các loại sách giáo trình , pháp luật ...v..v..v
DANH MỤC SÁCH 
(SÁCH ĐƯỢC PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC)
STT TÊN SÁCH NĂM NXB TÁC GIẢ   GIÁ BÌA  
KINH TẾ HỌC
1 Kinh tế Quốc tế 2012 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung     83,000
2 Kinh tế Quốc tế - Bài tập và Đáp án 2012 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung     88,000
3 Kinh tế Phát triển - Bài tập và Đáp án 2012 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung     97,000
4 Kinh tế Vĩ Mô - Bài tập và Đáp án 2011 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung     89,000
5 Kinh tế Vi Mô  2011 NXB Phương Đông ThS. Đinh Thùy Trâm     68,000
6 Kinh tế Vĩ Mô - Phần Cơ bản (Tái bản lần 2) 2011 NXB Tài Chính Nguyễn Thái Thảo Vy   104,000
7 Kinh tế Vi Mô (Bài tập và Bài giải) 2011 NXB Lao Động MBA.Nguyễn Văn Dung     66,000
8 Kinh tế Vi Mô 2011 NXB Đồng Nai MBA.Nguyễn Văn Dung     57,000
9 Kinh tế vĩ mô 2010 NXB ĐHQG-TP.HCM TS. Nguyễn Minh Tuấn     50,000
10 Tăng trưởng kinh tế & công bằng xã hội (LT & thực tiễn ở TP.HCM) 2010 NXB Lao Động Đỗ Phú Trần Tình     36,000
11 Doanh nghiệp trong kinh tế thị trường 2010 NXB Lao Động MBA Nguyễn Văn Dung     52,000
12 Kinh tế Vĩ Mô (Tái bản lần 1) 2009 NXB Tài Chính Nguyễn Thái Thảo Vy     86,000
13 Kinh tế Vĩ Mô 2009 NXB Đồng Nai MBA.Nguyễn Văn Dung     46,000
14 Kinh tế Vi Mô 2009 NXB Đồng Nai MBA.Nguyễn Văn Dung     43,000
15 Kinh tế phát triển 2009 NXB Đồng Nai MBA.Nguyễn Văn Dung     58,000
16 Nhũng chủ đề kinh tế học hiện đại 2009 Tổng Hợp Đồng Nai Robert C. Guell
BD: MBA Nguyễn Văn Dung
  146,000
17 Kinh tế chính trị Mac - LêNin 2008 NXB - Tổng Hợp TP.HCM TS. Phạm Ngọc Thứ
(Trường cán bộ quản lý Tp.HCM) 
    25,000
18 WTO (văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới) 2007 NXB LĐ-XH     267,000
19 Kinh tế học 2007 NXB - Thống Kê Damian Ward David Begg   175,000
20 Bài tập kinh tế học 2007 NXB - Thống Kê Damian Ward David Begg     85,000
21 Sự thay đổi một phần của kinh doanh thời nay 2006 NXB - LĐXH Dũng Tiến - Thúy Nga     26,000
LUẬT SONG NGỮ
22 Luật nhà ở (Song ngữ Việt - Anh) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     34,000
23 Luật đất đai (Song ngữ Việt - Anh) 2008 NXB GT - VT Trần Thị Thu Hạnh     57,000
24 Luật đầu tư  (Song ngữ  Việt - Anh) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     23,000
25 Luật doanh nghiệp  (Song ngữ  Việt - Anh) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     60,000
26 Luật lao động (Song ngữ  Việt - Anh) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     41,000
27 Luật cạnh tranh và các văn bản mới (Song ngữ  Việt - Anh) 2008 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     72,000
28 Luật bảo hiểm xã hội (Có hiệu lực 01-01-2007) (Song ngữ  V-A) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     29,000
29 Luật đầu tư - Luật doanh nghiệp - Luật lao động - Luật BHXH
(Song ngữ Việt - Anh)
2008 NXB GT - VT NXB GT - VT   147,000
30 Luật kinh doanh bất động sản (Song ngữ: V-A)(Có HL: 01-01-2007) 2008 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     24,000
31 Luật xây dựng (Song ngữ: V-A) 2008 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     39,000
32 Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành (Song ngữ V-A) 2007 NXB GT - VT NXB GT - VT   135,000
33 Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành (Song ngữ V-A) 2007 NXB GT - VT NXB GT - VT   130,000
34 Các VB PL về lao động của nước CHXHCN VN (Song ngữ V-A) 2007 NXB - Thống Kê NXB - Thống Kê     90,000
35 Luật đầu tư chung và luật doanh nghiệp thống nhất của nước Cộng Hoà XHCN VN  (Song ngữ Việt -Anh) có hiệu lực từ 01-07-2006 2006 NXB - Thống Kê NXB - Thống Kê     72,000
36 Bộ luật Dân sự mới 2005 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2004
(song ngữ Việt -Anh)  Có hiệu lực 1/1/2006
2006 NXB - Thống Kê NXB - Thống Kê   185,000
37 Các văn bản pháp luật về cạnh tranh mới nhất của nước CHXHCN VN
(song ngữ Việt - Anh)
2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     58,000
38 Luật dân sự mới 2005 bộ luật tố tụng dân sự 2004
(có hiệu lực từ 01/01/2006) Song ngữ Việt Anh
2007 NXB - Thống Kê NXB - Thống Kê   220,000
39 Luật thương mại mới 2005 văn bản hướng dẫn thi hành của nước Cộng Hoà XHCN VN (Song ngữ V-A) có hiệu lực từ 01-07-2006 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     69,000
LUẬT ĐƠN NGỮ
40 Bộ luật Lao động (có hiệu lực từ ngày 1-5-2013)  2012 NXB Hồng Đức NXB Hồng Đức     45,000
41 Luật Giáo dục Đại học 2012 NXB Hồng Đức NXB Hồng Đức     29,000
42 Luật Thương Mại 2011 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH 33,000
43 Bộ luật Lao động (Có hiệu lực từ ngày 1- 7 -2007) 2011 NXB GT - VT NXB GT - VT 45,000
44 Luật Đầu tư 2011 NXB GT - VT NXB GT - VT 32,000
45 Bộ luật tố tụng hình sự 2011 NXB GT - VT NXB GT - VT 29,000
46 Bộ luật Tố tụng Dân sự (Sửa đổi - Bổ sung) Có hiệu lực ngày 01-01-2011 2011 NXB GT - VT NXB GT - VT 45,000
47 Luật Tố tụng Hành chính (có hiệu lực từ ngày 01/07/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 33,000
48 Luật Viên chức (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 11,000
49 Luật Kinh doanh Bảo hiểm (có hiệu lực từ ngày 01/07/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 19,000
50 Luật Thuế sử dụng Đất phi Nông nghiệp
(có hiệu lực từ ngày 01/01/2012)
2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 11,000
51 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 11,000
52 Luật Thi hành án Hình sự (có hiệu lực từ ngày 01/07/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 36,000
53 Luật Bưu chính (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 11,000
54 Luật Nuôi Con nuôi (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 10,000
55 Luật Người khuyết tật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 10,000
56 Luật Thanh tra (có hiệu lực từ ngày 01/07/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 16,000
57 Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả
(có hiệu lực từ ngày 01/01/2011)
2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 10,000
58 Luật An toàn thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 01/07/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 17,000
59 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực từ ngày 01/07/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 9,000
60 Luật Khoáng sản (có hiệu lực từ ngày 01/07/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 18,000
61 Luật Bầu cử đại biểu quốc hội & Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 30,000
62 Luật Chứng khoán (Sửa đổi - Bổ sung) (có hiệu lực từ ngày 01/07/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 29,000
63 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 30,000
64 Luật Trọng tài Thương Mại (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) 2011 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 14,000
65 Luật các tổ chức tín dụng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) 2010 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 34,000
66 Hướng dẫn thực hiện in, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ  2010 NXB Phương Đông NXB Phương Đông 35,000
67 Luật doanh nghiệp 2005 2010 NXB GT - VT NXB GT - VT     44,000
68 Luật bảo hiểm xã hội 2010 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     19,000
69 Bộ luật dân sự 2010 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     53,000
70 Luật các tổ chức tín dụng 2010 NXB Phương Đông Phương Đông     24,000
71 Luật đất đai 2010 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     34,000
72 Luật lao động (Sửa đổi bổ sung 2002, 2006, 2007) 2010 NXB GT - VT NXB GT - VT     34,000
73 Luật đầu tư 2010 NXB GT - VT NXB GT - VT     24,000
74 Luật doanh nghiệp văn bản hướng dẫn thi hành 2010 NXB GT - VT NXB GT - VT   100,000
75 Luật thương mại (Có hiệu lực từ 01 - 01 - 2006) 2010 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     27,000
76 Bộ luật dân sự & văn bản hướng dẫn thi hành  2009 NXB Tài Chính NXB Tài Chính     98,000
77 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009 NXB GT - VT NXB GT - VT      9,000
78 Luật cán bộ công chức 2009 NXB GT - VT NXB GT - VT      9,000
79 Luật lí lịch tư pháp 2009 NXB GT - VT NXB GT - VT      8,000
80 Luật quy hoạch đô thị 2009 NXB GT - VT NXB GT - VT     11,500
81 Luật quản lý công nợ 2009 NXB GT - VT NXB GT - VT      8,500
82 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự 2009 NXB GT - VT NXB GT - VT     43,000
83 Luật doanh nghiệp và văn bản thi hành mới nhất năm 2009 2009 NXB GT - VT Bộ Tài Chính     77,000
84 Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật sĩ quan QĐND Việt Nam 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM      9,500
85 Luật thuế TNDN & luật thuế GTGT 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM      7,500
86 Luật sửa đổi bổ sung môt số điều của luật xuất bản 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM      9,000
87 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM     15,000
88 Luật quản lý & sử dụng tài sản nhà nước 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM      6,500
89 Luât trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM      7,500
90 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dầu khí 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM      7,000
91 Luật năng lượng nguyên tử 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM     16,000
92 Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM      6,000
93 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM NXB Tổng Hợp Tp.HCM      9,000
94 Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT      9,000
95 Luật bảo vệ môi trường 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     22,000
96 Luật phá sản 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     10,000
97 Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     10,000
98 Bộ luật tố tụng dân sự 2008 NXB GT - VT  Nguyễn Văn Hiệp     27,000
99 Bộ luật tố tụng hình sự 2008 NXB GT - VT  Nguyễn Văn Hiệp     24,000
100 Luật hôn nhân gia đình 2008 NXB GT - VT  Nguyễn Văn Hiệp      7,000
101 Bộ luật hình sự 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     34,000
102 Bộ luật dân sự (Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) 2008 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     38,000
103 So sánh những điều mới - bộ luật dân sự 1995 - bộ luật dân sự 2005
Hiệu lực từ 01/01/2006
  NXB Thống kê NXB Thống kê 117,000
104 So sánh những điều mới - Luật thương mại 1997 & luật thương mại 2005 2008 NXB Thống kê NXB Thống kê     65,000
105 Toàn văn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
(có sửa đổi bổ sung)(Có hiệu lực 01-07-2007)
2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     24,000
106 Luật doanh nghiệp & văn bản hướng dẫn thi hành 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     86,000
107 Luật đặc xá  (Có hiệu lực 01-03-2008) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT      5,000
108 Luật hoá chất (Có hiệu lực 01-07-2008) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT     10,000
109 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm (Có hiệu lực 01-07-2008) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT      8,000
110 Luật tương trợ tư pháp (Có hiệu lực 01-07-2008) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT      9,000
111 Luật phòng chống bạo lực gia đình (Có hiệu lực 01-07-2008) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT      6,000
112 Luật thuế thu nhập cá nhân (Có hiệu lực 01-01-2009) 2008 NXB GT - VT NXB GT - VT      5,000
113 Luật Sở hữu Trí Tuệ 2008 NXB GT - VT TS. Nguyễn Mạnh Bách 64,000
114 Toàn văn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
 (Có hiệu lực 01-07-2007)
2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     23,000
115 Luật thể dục thể thao (Có hiệu lực 01-07-2007) 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      8,000
116 Luật đê điều (Có hiệu lực 01-07-2007) 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      7,500
117 Luật quản lý thuế (Có hiệu lực 01-07-2007) 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     15,000
118 Luật hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
(Có hiệu lực 01-07-2007)
2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,000
119 Luật công chứng (Có hiệu lực 01-07-2007) 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      8,500
120 Luật dạy nghề (Có hiệu lực 01-06-2007) 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      9,000
121 Luật cư trú (Có hiệu lực 01-07-2007) 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      5,000
122 Luật bình đẳng giới (Có hiệu lực 01-07-2007) 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,000
123 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
(Có hiệu lực 01-07-2007)
2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     11,000
124 Luật chuyển giao công nghệ (Có hiệu lực 01-07-2007) 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      8,000
125 Luật thủy sản 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      4,000
126 Luật hôn nhân gia đình 2007 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      5,000
127 Câu hỏi và hướng dẫn trả lời môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2008 NXB Tư Pháp TS. Trần Thị Cúc
ThS. Nguyễn Thị Phượng
    32,000
128 Luật doanh nghiệp và các văn băn bản hướng dẫn thi hành 2006 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   108,000
129 Các câu hỏi đáp thường gặp về bộ luật Dân sự mới
(có HL. 01-01-2006)
2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     55,000
130 Tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      9,500
131 Tìm hiểu luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     10,000
132 Tìm hiểu luật giao dịch điện tử (có hiệu lực 01-03-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,000
133 Tìm hiểu luật sở hữu trí tuệ (có hiệu lực 01-07-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     25,000
134 Tìm hiểu luật các công cụ chuyển nhượng (có hiệu lực 01-07-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      8,500
135 Tìm hiểu luật nhà ở (có hiệu lực 01-07-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     15,000
136 Luật đường sắt (Có hiệu lực 01-01-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     15,000
137 Tìm hiểu luật đầu tư 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      9,000
138 Tìm hiểu luật công an 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      5,500
139 Tìm hiểu luật thanh niên (có hiệu lực 01-07-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      5,000
140 Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường (có hiệu lực 01-07-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     20,000
141 Tìm hiểu luật đấu thầu (có hiệu lực 01-04-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      9,000
142 Luật doanh nghiệp năm 2005 (Có hiệu lực 01-07-2006) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     27,000
143 Luật điện ảnh (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,500
144 Luật luật sư (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     11,000
145 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      8,000
146 Luật bảo hiểm xã hội (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     12,000
147 Luật kinh doanh bất động sản (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     10,000
148 Luật hàng không dân dụng Việt Nam (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     20,000
149 Luật chứng khoán (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     18,000
150 Luật trợ giúp pháp lý (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      5,500
151 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Có hiệu lực 01-01-2007)
2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,000
152 Luật công nghệ thông tin (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      9,000
153 Luật quốc phòng (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,000
154 Luật đường sắt (Có hiệu lực 01-01-2007) 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     15,000
155 Luật khiếu nại, tố cáo (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004-2005) 2008 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     22,000
156 Chế độ chính sách mới về Lao động, Tiền lương & Bảo hiểm xã hội 2005 NXB Thống kê NXB Thống kê   325,000
157 Tìm hiểu luật thương mại (có hiệu lực 01-01-2006)  2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     16,000
158 Tìm hiểu luật giáo dục (có hiệu lực 01-01-2006)  2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      9,000
159 Tìm hiểu luật cạnh tranh 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,500
160 Tìm hiểu luật doanh nghiệp nhà nước 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     10,000
161 Pháp lệnh phòng chống mại dâm và VB hương dẫn thi hành 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      8,000
162 Luật giao thông đường bộ 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      5,000
163 Luật giao thông đường thủy nội địa 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      7,000
164 Luật xây dựng 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      8,500
165 Luật đất đai 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     11,500
166 Luật thủy sản 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      4,000
167 Luật kế toán - luật thống kê 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,500
168 Tìm hiểu luật điện lực 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,000
169 Tìm hiểu luật kinh doanh bảo hiểm 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      7,000
170 Tìm hiểu luật thanh tra 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,500
171 Tìm hiểu bộ luật lao động 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     12,000
172 Tìm hiểu luật khoa học và công nghệ 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,500
173 Tìm hiểu luật hợp tác xã 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,500
174 Tìm hiểu luật ban hành VB qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân & UBND 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,000
175 Tìm hiểu luật an ninh quốc gia & luật biên giới quốc gia 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH      6,000
176 Luật kế toán  Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành 2005 NXB Tài Chính NXB Tài Chính     80,000
177 Những sửa đổi cơ bản của bộ luật dân sự năm 2005
(có hiệu lực 01-01-2006)  
2005 NXB Thống kê NXB Thống kê     86,000
178 Những sửa đổi cơ bản của bộ luật thương mại năm 2005
(có hiệu lực 01-01-2006)  
2005 NXB Thống kê NXB Thống kê     53,000
LUẬT THAM KHẢO (SÁCH VIẾT)
179 Pháp luật đại cương  2011 NXB GT - VT ThS. Lê Học Lâm     53,000
180 Luật kinh tế 2010 NXB Phương Đông ThS Nguyễn Việt Khoa
ThS Từ Thanh Thảo
    72,000
181 Tìm hiểu tội phạm và hình phạt trong luật hình sự Việt Nam 2010 NXB Phương Đông Đinh Văn Quế   120,000
182 Thực hành áp dụng pháp luật hình sự (Những vấn đề lý luận và thực tiển) 2010 NXB Phương Đông Đinh Văn Quế     53,000
183 Luật kinh doanh Việt Nam 2009  ĐH Quốc Gia TPHCM ThS Nguyễn Quốc Sỹ
ThS Nguyễn Văn Nông
    70,000
184 Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2009 NXB Thanh Niên Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp   112,000
185 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - Hợp đồng dân sự - Hợp đồng thương mại 2009 NXB Tài Chính Luật Gia Phạm Quốc Lợi   114,000
186 Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh 2009 NXB Tài Chính ThS Luật Gia Bùi Thị Khuyên   102,000
187 Pháp luật đại cương 2009 NXB GT - VT ThS Lê Học Lâm     43,000
188 Luật kinh tế 2009 NXB GT - VT NXB GT - VT     93,000
189 Lý luận nhà nước và pháp luật 2009 NXB GT - VT GS.TS. Phạm Hồng Thái -
PGS.TS. Đinh Văn Mậu
    79,000
190 Luật hành chính Việt Nam 2009 NXB GT - VT GS.TS. Phạm Hồng Thái -
PGS.TS. Đinh Văn Mậu
    75,000
191 243 Câu hỏi & giải đáp về pháp luật kế toán, kiểm toán 2008 Thống Kê Hà Thị Ngọc Hà     56,000
192 Luật kế toán luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành 2008 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   141,000
193 Luật kinh tế (mới) 2008 NXB LĐ-XH Phạm Quốc Lợi   164,000
194 Lao động tiền lương & bảo hiểm xã hội mới 2008 NXB GT - VT PGS.TS Đặng Kim Cương   310,000
195 Các hợp đồng thương mại thông dụng 2007 NXB GT - VT Nguyễn Mạnh Bách     50,000
196 Pháp luật đại cương (tái bản, có sửa đổi, bổ sung) 2007 NXB GT - VT Luật Sư: Vũ Đình Quyền     42,000
197 Nghiệp vụ công tác công đoàn  2007 NXB Tài Chính TH.S Trần Xuân Thảo   132,000
198 Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO 2007 NXB LĐ-XH Quốc Lợi   256,000
199 Chế độ mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  2007 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   170,000
200 Pháp luật đại cương 2006 NXB LĐ-XH LSư: Vũ Đình Quyền     32,000
201 Hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 2006 NXB LĐ-XH LSư: Vũ Đình Quyền   120,000
202 Các văn bản pháp quy mới HDTH Luật đất đai 2005 NXB LĐ-XH Khải Nguyên   175,000
203 Các quy định mới về lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội 2005 NXB Thống kê LG: Ng Khải Nguyên   199,000
204 Tìm hiểu Luật kinh tế  (tư liệu mới nhất) 2005 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   110,000
205 Quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 2005 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH   132,000
206 Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam 2005 NXB Thống kê NXB Thống kê   115,000
207 Chế độ chính sách mới về Lao động,Tiền lương&Bảo hiểm xã hội 2005 NXB Thống kê NXB Thống kê   145,000
208 Luật kế toán luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành 2004 NXB Tài Chính NXB Tài Chính     42,000
209 Tìm hiểu  pháp luật về Phí & Lệ phí hiện hành ở Việt Nam 2004 NXB LĐ-XH Hồ Ngọc Cẩn     94,000
210 Chế độ chính sách mới về Lao động,Tiền lương&Bảo hiểm xã hội 2004 NXB Thống kê LG.Ng Khải Nguyên   250,000
211 Bình luận khoa học Luật hôn nhân gia đình (tập 2 ) 2004 NXB Trẻ TS. Ng Ngọc Điện     40,000
212 Chế độ chính sách mới Lao động, Tiền lương & Bảo hiểm xã hội 2003 NXB Thống kê Lg.Ng Khải Nguyên   195,000
213 Quản lý nhà nước về Trật tự kinh tế trong Bộ luật hình sự 2003 NXB Thống kê Th.S Luật học Mai Bộ     65,000
214 Bình luận khoa học Luật hôn nhân gia đình (tập 1 ) 2002 NXB Trẻ TS.Ng Ngọc Điện     47,000
215 Tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam 2002 NXB Tổng Hợp Tp.HCM Lê Thành Châu     16,000
216 Bình luận khoa học Tài sản  trong Luật dân sự Việt Nam 2001 NXB Trẻ TS.Ng Ngọc Điện     42,000
217 Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam 2001 NXB Trẻ TS.Ng Ngọc Điện     46,000
218 Bình luận khoa học về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ Luật dân sự VN 2001 NXB Trẻ TS.Ng Ngọc Điện     40,000
219 Bình luận khoa học Thừa kế trong Luật dân sự Việt Nam 2001 NXB Trẻ TS.Ng Ngọc Điện     67,000
220 Tìm hiểu các quy định về lao động tiền lương mới & BHXH 2000 NXB Thống kê Lê Thành Châu   160,000
SOẠN THẢO VĂN BẢN
221 Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản 2011 NXB. Phương Đông ThS. Trần Thị Thu Hương
ThS. Phạm Thanh Dũng
CN. Mang Văn Thới
    57,000
222 151 Mẫu văn bản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 2010 NXB Thanh Niên MBA Nguyễn Văn Dung     97,000
223 150 Mẫu biểu trong lĩnh vực kê khai, quyết toán thuế 2009 NXB Tài Chính MBA Nguyễn Văn Dung     82,000
224 101 Mẫu văn bản, hợp đồng trong giao dịch bất động sản 2009 NXB Tài Chính MBA Nguyễn Văn Dung     77,000
225 155 Mẫu VB hợp đồng quản lý hành chính - Dân sự - Kinh tế thương mại & lao động - dự án đầu tư nước ngoài 2009 NXB Tài Chính LG. Phạm Văn Phấn     83,000
226 170 Mẫu soạn thảo VB hành chính và hợp đồng thường dùng trong KD 2009 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính     88,000
227 81 Mẫu VB hợp đồng trong QL giao dịch KD 2009 NXB Tài Chính LG. Phạm Văn Phấn     89,000
228 Mẫu soạn thảo văn bản cơ quan quản lý nhà nước, ĐVHCSN 2008 NXB Thống kê NXB Thống kê   192,000
229 207 Mẫu soạn thảo văn bản, đất đai, nhà ở, xây dựng 2008 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH   111,000
230 199 Mẫu hợp đồng bất động sản, xây dựng, thương mại, lao động 2008 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   149,000
231 Hướng dẫn soạn thảo văn bản, quản lý văn bản 2008 NXB Tài Chính NXB Tài Chính     87,000
232 Soạn thảo văn bản hoạt động tư pháp, quản lý hành chính 2008 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH     81,000
233 219 mẫu hợp đồng dân sự, đất đai, XD nhà ở, công chức, chứng thực 2008 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   153,000
234 Hướng dẫn soạn thảo & quản lý văn bản 2006 NXB Tài Chính Luật Sư: Vũ Đình Quyền     78,000
235 219 Mẫu VB hợp đồng thường dùng trong lĩnh vực đất đai, XD nhà ở, công chức, chứng thực 2006 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   122,000
236 Phương pháp soạn thảo và mẫu VB trong hoạt động tư pháp và quản lý hành chính 2006 NXB LĐ-XH Th.Sĩ: Lê Thành Châu     74,000
237 207 Mẫu văn bản mới nhất thường dùng trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng…. 2006 NXB LĐ-XH NXB LĐ-XH   101,000
238 199 Mẫu văn bản, hợp đồng mới nhất về bất động sản, xây dựng, thương mại và lao động 2006 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   135,000
239 654 Mẫu soạn thảo mới nhất VB hành chính, quản lý hợp đồng Ktế, Dân sự, trong KD 2006 NXB Thống kê NXB Thống kê   264,000
240 Các văn bản pháp luật về kiểm toán  2004 NXB Tài Chính NXB Tài Chính     87,000
241 938 Mẫu soạn thảo VB quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng Kinh tế dân sự 2004 NXB Tài Chính NXB Tài Chính   295,000
242 317 Mẫu soạn thảo văn bản hành chính & HOẠT ĐỘNG kinh tế 2004 NXB Thống kê Lê Thành Châu   110,000
243 Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong quản lý, giao dịch kinh doanh 2004 NXB LĐ-XH Luật Gia. Phạm Văn Phấn   115,000
244 654 Mẫu soạn thảo mới nhất VB hành chính, quản lý hợp đồng Ktế, DS, trong KD 2004 NXB LĐ-XH Th S. Lê Thành Châu   259,000
245 150 mẫu, văn bản quản lý nhà nước, HĐ dân sự, LĐ, Ktế, TM, các biểu mẫu 2003 NXB Thống kê Lgia: Phạm Thanh Phấn     60,000
246 81 mẫu VB hợp đồng trong quản lý giao dịch kinh doanh 2003 NXB Thống kê Văn Phấn-Huy Anh     60,000
247 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế & dân sự 2003 NXB Tài Chính Hồ Ngọc Cẩn     69,000
248 476 mẫu soạn thảo mới nhất… thường dùng trong kinh doanh 2003 NXB Thống kê Lê Thành Châu   135,000
249 160 mẫu soạn thảo VB hành chính hợp đồng  dùng kinh doanh 2002 NXB Thống kê LS.Lê Thành Kính     48,000
THUẾ
250 Thuế 2012 NXB Lao Động TS. Lê Xuân Quang     95,000
251 Thuế 2012 NXB Lao Động ThS. Khúc Đình Nam
ThS. Nguyễn Thu Hiền
ThS. Nguyễn Thị Bình Minh
  119,000
252 Thuế và Kế toán thuế 2011 2011 NXB GT - VT PGS.TS Võ Văn Nhị   175,000
253 Thuế (Lý thuyết, thực hành, hướng dẫn tính thuế BT & BG) 2009 NXB Tài Chính ThS Dương Hồng Thủy     70,000
254 Thuế  (Lý thuyết - Bài tập - Bài giải mẫu và đáp án) 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Phan Thị Cúc     94,000
255 Luật thuế thu nhập cá nhân
(Quyết toán - Kê khai thuế) Văn bản hướng dẫn thi hành 2009
2009 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính     37,000
256 Luật thuế GTGT - Thuế thu nhập doanh nghiệp
(Kê khai - Quyết toán thuế) Văn bàn hướng dẫn thi hành 2009
2009 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính     50,000
257 215 Câu hỏi đáp và xử lý tình huống về luật thuế thu nhập cá nhân 2009 NXB GT - VT MBA.Luật Sư Phan Thông Anh     63,000
258 Hệ thống văn bản pháp luật về thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân
(có hiệu lực ngày 01/01/2009)
2008 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính     81,000
259 Hệ thống văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Đã sửa đổi bổ sung năm 2008) Luật Thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực ngày 01/01/2009) 2008 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   160,000
260 Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng
(Đã được sửa đổi, bổ sung đến Quý I năm 2007)
2007 NXB Tài Chính NXB Tài Chính     60,000
261 Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp
(Đã được sửa đổi, bổ sung đến Quý I năm 2007)
2007 NXB Tài Chính NXB Tài Chính     70,000
262 Cẩm nang pháp luật về thuế, tài chính đối với kế toán trưởng doanh nghiệp 2004 NXB Thống kê Mai Văn Lâm   250,000
263 Hệ thống chính sách mới Tài chính Kế toán Thuế Lao động Tiền lương áp dụng  HCSN 2003 NXB Thống kê Minh Nhị-Quang Huy   195,000
KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
264 Giáo trình môn học Kế toán Quản trị 2012 NXB Phương Đông TS. Phạm Châu Thành
TS. PHạm Xuân Thành
    97,000
265 Nguyên Lý Kế toán 2012 NXB Kinh tế tp.HCM Bộ Môn Kế toán
Đại hoc Sài Gòn
    78,000
266 Kế toán ngân hàng (lý thuyết) (Tái bản lần 4) 2012 NXB Phương Đông TS. Nguyễn Thị Loan
TS. Lâm Thị Hồng Hoa
    89,000
267 Bài tập và bài giải Kế toán ngân hàng (tái bản lần 3) 2012 NXB Phương Đông TS. Nguyễn Thị Loan
TS. Lâm Thị Hồng Hoa
    68,001
268 Kế toán tài chính - Bài tập và bài giải 2012 NXB. Phương Đông Bộ môn Kế toán Tài chính
Đại Học Kinh tế TP.HCM
75,000
269 Thị trường tài chính 2012 NXB. Phương Đông PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn 82,000
270 Hệ thống Thông tin kế toán Tập 3 2012 NXB. Phương Đông Bộ Môn Hệ thống Thông tin Kế toán - Đại Học Kinh Tế     99,000
271 Hệ thống Thông tin kế toán Tập 2 2012 NXB. Phương Đông Bộ Môn Hệ thống Thông tin Kế toán - Đại Học Kinh Tế     75,000
272 Hệ thống Thông tin kế toán Tập 1 2012 NXB. Phương Đông Bộ Môn Hệ thống Thông tin Kế toán - Đại Học Kinh Tế     65,000
273 Tổ chức Công tác Kế toán Doanh nghiệp
(Hệ thống Thông tin kế toán Tập 4)
2012 NXB. Phương Đông Bộ Môn Hệ thống Thông tin Kế toán - Đại Học Kinh Tế     90,000
274 Kế toán Quản trị 2012 NXB. Phương Đông TS. Huỳnh Lợi   115,000
275 Nguyên Lý Kế toán 2012 (tái bản lần 7-2012) 2012 NXB. Phương Đông PGS. TS. Võ Văn Nhị (CB)     65,000
276 Bài tập & Bài giải Kế toán quản trị 2012 NXB. Phương Đông TS. Huỳnh Lợi  
277 Giáo trình Kế toán Mỹ 2012 NXB. Phương Đông ThS. Phạm Thanh Liêm   110,000
278 Bài tập Nguyên lý Kế toán  2012 NXB. Phương Đông PGS. TS. Võ Văn Nhị     39,000
279 Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán Hành chính Sự nghiệp 2012 NXB. Phương Đông PGS. TS. Võ Văn Nhị     40,000
280 Bài tập Kế toán Tài chính 2012 NXB Phương Đông PGS. TS. Võ Văn Nhị     68,000
281 Kế toán hành chính sự nghiệp 2012 NXB Phương Đông PGS. TS. Võ Văn Nhị   100,000
282 Bài tập - Bài giải Kế toán chi phí 2012 NXB Tài Chính TS. Huỳnh Lợi     92,000
283 HDTH Kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 2011 NXB  Thống Kê PGS. TS. Võ Văn Nhị   137,000
284 Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp 2011 NXB GT - VT Bộ Tài chính   139,000
285 Kế toán Quản trị  2011 NXB Phương Đông ThS. Trịnh Quốc Hùng     72,000
286 Bài tập Kế toán doanh nghiệp phần 1 2011 NXB Phương Đông ThS. Trịnh Quốc Hùng
ThS. Trịnh Minh Tân
    98,000
287 Thực hành Nguyên Lý Kế Toán 2011 NXB Phương Đông ThS. Trịnh Quốc Hùng
ThS. Trịnh Minh Tân
    69,000
288 Kế toán ngân hàng (lý thuyết) (Tái bản lần 3) 2011 NXB Phương Đông TS. Nguyễn Thị Loan
TS. Lâm Thị Hồng Hoa
    89,000
289 Bài tập và bài giải Kế toán ngân hàng (tái bản lần 1) 2011 NXB Phương Đông TS. Nguyễn Thị Loan
TS. Lâm Thị Hồng Hoa
    68,001
290 Nguyên Lý Kế Toán 2011 NXB Phương Đông TS. Trần Đình Phụng (CB)
TS. Phạm Ngọc Toàn
ThS. Nguyễn Trọng nguyên
Ths. Châu Thanh An
CN. Nguyễn Thị Phương Thúy
    77,000
291 Xây dựng mô hình tổ chức kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 2011 NXB Phương Đông PGS.TS. Võ Văn Nhị
TS. Nguyễn Ngọc Dung
TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
TS. Nguyễn Ngọc Toàn
    49,000
292 Kế toán tài chính 2011 NXB Phương Đông TS Nguyễn Khắc Hùng     76,000
293 Hướng dẫn lập - đọc & phân tích báo cáo
tài chính - báo cáo kế toán quản trị
2011 NXB Tài Chính PGS.TS. Võ Văn Nhị     93,000
294 Hướng dẫn thực hành Kế toán trên Sổ Kế toán 2011 NXB Tài Chính PGS.TS. Võ Văn Nhị
TS. Nguyễn Thế Lộc
ThS. Lý Thị Bích Châu
ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh
ThS. Hoàng Cẩm Trang
  180,000
295 Kế toán chi phí 2011 NXB Lao Động TS Nguyễn Khắc Hùng     69,000
296 Bài tập kiểm toán nâng cao 2011 NXB Phương Đông ThS Trịnh Quốc Hùng     35,000
297 Kế toán Quản trị  2011 NXB Lao Động PGS.TS. Phạm Văn Dược
TS. Trần Văn Tùng
  114,000
298 Kế toán Quản trị (Phần I: Phân tích CVP - Dự toán - Đánh giá Trách nhiệm - Định giá bán - Thông tin thích hợp  để ra quyết định) 2010 NXB ĐH
Công Nghiệp TP.HCM
PGS.TS. Phạm Văn Dược
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
    75,000
299 Kế toán Quản trị (Phần II: Kế toán Chi phí) 2010 NXB ĐH
Công Nghiệp TP.HCM
PGS.TS. Phạm Văn Dược
ThS. Cao Thị Cẩm Vân
    94,000
300 Bài tập Kiểm toán căn bản 2010 NXB Phương Đông TS. Trần Phước
ThS. Trịnh Quốc Hùng
ThS. Trịnh Minh Tân
    32,000
301 Nguyên lý kế toán 2010 NXB GT - VT PGS.TS Võ Văn Nhị     55,000
302 Kế toán quản trị   2010 NXB Phương Đông TS Phạm Châu Thành
TS. Phạm Xuân Thành
    86,000
303 Kế toán chi phí 2010 NXB Tài Chính PGS.TS Phạm Văn Dược -
TS. Trần Văn Tùng
ThS. Phạm Ngọc Toàn
    98,000
304 Giáo trình nguyên lý kế toán 2010 NXB Thống Kê TS Trần Phước     57,000
305 HDTH Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2010 NXB GT - VT PGS.TS Võ Văn Nhị
 TS Mai Thị Hoàng Minh
    97,000
306 Kế toán doanh nghiệp xây lắp kế toán đơn vị chủ đầu tư 2010 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   198,000
307 Bài tập & Bài giải kế toán quản trị 2010 NXB Thống Kê TS Huỳnh Lợi     88,000
308 Bài tập & Bài giải Kiểm toán đại cương 2010 NXB GT - VT TS Nguyễn Phú Cường
(Chủ Biên)
    39,000
309 Kiểm toán đại cương 2010 NXB GT - VT TS Nguyễn Phúc Sinh
(Chủ Biên)
    66,000
310 Mô hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết 2010 NXB Phương Đông PGS.TS Phạm Văn Dược -
TS Huỳnh Đức Lộng -
TS Trần Phước -
TS Phạm Xuân Thành -
TS Trần Văn Tùng
    69,000
311 Bài tập thực hành kế toán 2010 NXB Phương Đông ThS Trịnh Quốc Hùng
ThS Trịnh Minh Tân
    98,000
312 Lý thuyết và Bài tập nguyên lý kế toán  2010 NXB Phương Đông ThS Trịnh Quốc Hùng
ThS Trịnh Minh Tân
    69,000
313 Bài tập và Bài giải kế toán chi phí 2010 NXB Tài Chính TS Huỳnh lợi     79,000
314 Financial Accounting (Song ngữ Anh -Việt) 2010       177,000
315 Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán) 2010 NXB GT - VT Bộ Tài Chính   125,000
316 Chế độ kế toán doanh nghiệp
(quyển 2: Báo cáo tài chính - Chứng từ ghi sổ kế toán - Sơ đồ kế toán) 
2010 NXB GT - VT Bộ Tài Chính   120,000
317  Kế toán quản trị (Tái bản lần1) 2010 NXB Thống Kê PGS.TS Phạm Văn Dược     89,000
318  Kế toán quản trị (Bài tập & Bài giải) 2010 NXB Thống Kê PGS.TS Phạm Văn Dược     76,000
319 Vai trò của thông tin kế toán - Thị trường chứng khoán - Kế toán công ty cổ phần 2010 NXB Tài Chính TS. Nguyễn Xuân Hưng     78,000
320 HDTH Kế toán - Hàng tồn kho - Tài sản cố định - Các khoản công nợ trong các doanh nghiệp 2010 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị     50,000
321 450 Tình huống kế toán tài chính 2010 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị     69,000
322 Kế toán tài chính trong mối quan hệ với - Luật kế toán - 26 Chuẩn mực kế toán 2010 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   120,000
323 Kế toán tài chính (tái bản lần 7) 2010 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   123,000
324 HDTH Kế toán trên sổ kế toán 2010 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   152,000
325 Nguyên lý kế toán mỹ 2010 NXB Thống Kê Đặng Kim Cương     62,000
326 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp 2010 NXB Lao Động PGS.TS Võ Văn Nhị     66,000
327 Nguyên tắc kế toán (Song ngữ Anh - Việt) 2010 NXB Thống kê Mai Thanh Tòng   125,000
328 Giáo Trình Nguyên lý thống kê 2010 NXB ĐHQG-TP.HCM ThS. Nguyễn Quyết     40,000
329 Bài tập và bài giải kế toán chi phí 2010 NXB Thống kê ThS Huỳnh Lợi     72,000
330 189 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp  2010 NXB Lao Động PGS.TS Võ Văn Nhị     40,000
331 135 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp  2010 NXB Lao Động PGS.TS Võ Văn Nhị     29,000
332 133 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp  2010 NXB Lao Động PGS.TS Võ Văn Nhị     37,000
333 261 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp
(Dùng cho SV chuyên ngành Kế Toán -Kiểm Toán)
2010 NXB Lao Động PGS.TS Võ Văn Nhị     52,000
334 Chế độ kế toán doanh nghiệp (Hệ thống tài khoản kế toán) Quyển 1 2010 NXB GT - VT Bộ Tài Chính   128,000
335 Chế độ kế toán doanh nghiệp
(Báo cáo tài chính chứng từ và ghi sổ kế toán. Sơ đồ kế toán) Quyển 2
2010 NXB GT - VT Bộ Tài Chính     98,000
336 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2010 NXB GT - VT Bộ Tài Chính     99,000
337 Kế toán hành chính sự nghiệp
(Tóm tắt lý thuyết, hệ thống BT Câu hỏi trắc nghiệm)
2009 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị     27,000
338 Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   168,000
339 Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 2009 NXB Thống kê Bộ Tài Chính   231,000
340 Kế toán ngân hàng 2009 NXB Thống kê TS Nguyễn Thị Loan     68,000
341 BT & BG kế toán ngân hàng 2009 NXB Thống kê TS Nguyễn Thị Loan     55,000
342 Kế toán nhà nước 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Phạm Văn Đăng
TS Trần Phước
    95,000
343 Kế toán dành cho giám đốc (Tái bản lần 2) 2009 NXB GT - VT TS. Phan Đức Dũng     98,000
344 Kế toán thương mại - dịch vụ 2009 NXB Tài Chính TS. Trần Phước     99,000
345 Kế toán tài chính doanh nghiệp
(Dành cho khối không chuyên ngành không chuyên)
2009 NXB Tài Chính TS. Trần Phước     99,000
346 Hướng dẫn thực hành - Kế toán doanh nghiệp - Kế toán thuế - Sơ đồ kế toán 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   105,000
347 Nguyên lý kế toán (TB lần 6) 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị     52,000
348 Hướng dẫn Lập - Đọc & Phân tích
(Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị)
2009 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị     67,000
349 Kế toán tài chính 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị (chủ biên)
PGS.TS Phan Thị Cúc
    66,000
350 Kế toán doanh nghiệp xây lắp - kế toán đơn vị chủ đầu tư 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   174,000
351 Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập 2009 NXB Tài Chính TS Trần Thị Giang Tân
ThS Võ Anh Dũng
    53,000
352 Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập 2009 NXB Tài Chính TS Trần Thị Giang Tân     57,000
353 BT-BG Thực hành kế toán tài chính 2009 NXB Tài Chính PGS.TS: Võ Văn Nhị (Chủ biên)     62,000
354 Kế toán tài chính DN (hướng dẫn lý thuyết & thực hành theo chế độ và chuẩn mực KT Việt Nam 2009) 2009 NXB Tài Chính PGS.TS: Võ Văn Nhị (Chủ biên)     98,000
355 Kế toán tài chính (Tái bản lần 6 đã chỉnh lý bổ sung theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006)(Sách dùng cho SV các trường ĐH, CĐ< Trung học chuyên nghiệp khói ngành kinh tế) 2009 NXB Tài Chính PGS.TS: Võ Văn Nhị     95,000
356 Thuế và kế toán thuế năm 2009 2009 NXB GT - VT PGS.TS. Võ Văn Nhị     89,000
357 HDTH Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2009 NXB GT - VT PGS.TS Võ Văn Nhị
TS Mai Thị Hoàng Minh
    71,000
358 HDTH lập sổ sách kế toán - BCTC - BC thuế GTGT theo phương pháp thủ công 2009 NXB GT - VT NCS. ThS Đặng Văn Sáng     89,000
359 HDTH kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2009 NXB Thống kê PGS.TS Võ Văn Nhị     97,000
360 Kế toán tài chính 2009 NXB Thống kê Th.s Nguyễn Việt Hưng   158,000
361 Hướng dẫn viết phần mềm kế toán trên ACCESS 2009 NXB GT - VT Th.s Đặng Văn Sáng - Kỹ Sư
Nguyễn Ngọc Hiền
  160,000
362 HDTH Lập sổ sách kế toán BCTC & BC thuế GTGT trên EXCEL 2009 NXB Tài Chính Th.s Đặng Văn Sáng - Kỹ Sư
Nguyễn Ngọc Hiền
  185,000
363 Kế toán doanh nghiệp (Lý Thuyết - Bài Tập - Bài giải)  2009 NXB Tài Chính Giảng viên trường ĐH Ngân Hàng. PGS.TS. Lê Thị Thanh Hà (Chủ Biên)     65,000
364 Mô hình và cơ chế vận hành trong KTQT trong doanh nghiệp 2009 NXB Tài Chính Th.s Huỳnh Lợi -
PGS.Ts Phạm Văn Dược
    54,000
365 Kế toán quản trị  2009 NXB GT - VT Th.s. Huỳnh Lợi     82,000
366 Kế toán chi phí 2009 NXB GT - VT Th.s. Huỳnh Lợi     49,000
367 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
(Ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Trưởng BTC)
2009 NXB GT - VT Bộ Tài Chính     95,000
368 Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn 2009 NXB ĐHQG-TP.HCM MBA.Nguyễn Văn Dung     53,000
369 Hệ thống tài khoản
(Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 161/2007/TT-BTC Của Bộ Tài Chính)
2008 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính      4,000
370 Kế toán ngân hàng 2008 Trường ĐH Ngân Hàng
 TP.HCM
TS. Nguyễn Thị Loan -
TS Lâm Thị Huỳnh Hoa
    48,000
371 Giáo Trình Nguyên lý kế toán (Lý Thuyết - câu hỏi trắc nghiệm - BT & BG) 2008 NXB Thống kê TS. Trần Phước
(Giảng viên trường ĐHCN Tp.HCM
    47,000
372 Nguyên lý kế toán (TB lần 5) 2008 NXB Thống kê PGS.TS V Văn Nhị     45,000
373 Giáo trình Kế toán Tài chính (Phần 1&2) 2008 NXB GT - VT Tập thể bộ môn
Kế toán Tài Chính-
Trường ĐHKTế biên  soạn) 
    74,000
374 Giáo trình Kế toán Tài chính  (Phần 3&4) 2008 NXB GT - VT Tập thể bộ môn
 Kế toán Tài Chính-
Trường ĐHKTế biên  soạn) 
    76,000
375 Giáo trình Kế toán Tài chính (Phần 5) 2008 NXB GT - VT Tập thể bộ môn
 Kế toán Tài Chính-
Trường ĐHKTế biên  soạn) 
    54,000
376 Giáo Trình Kế Toán Tài Chính
(PP) Dùng cho các lớp không chuyên ngành Kế toán
2008 NXB GT - VT Tập thể bộ môn
Kế Toán Tài Chính-
Trường ĐHKTế (biên soạn) 
    83,000
377 Bài tập - bài giải kế toán tài chính
(Câu hỏi lý thuyết - Câu hỏi trắc nghiệm - BT & BG)
2008 NXB Thống kê PGS.TS. Phạm Văn Dược -
 Đặng Kim Cương
    94,000
378 HDTH kế toán đơn vị sự nghiệp công lập, bài tập & lập BC tài chính 2008 NXB Thống kê TS. Hà Thị Ngọc Hà   176,000
379 FiNANCIAL ACCOUNTING (Song ngữ Anh - Việt ) 2008 NXB Thống kê TS. Trần Văn Thảo (Chủ Biên)   177,000
380 FiNANCIAL ACCOUNTING (Vietnamese ) 2008 NXB Thống kê TS. Trần Văn Thảo (Chủ Biên)     87,000
381 Kế toán quản trị - Lý thuyết và bài tập (Lý thuyết - Câu hỏi lý thuyết , câu hỏi trắc nghiệm và đáp án - Bài tập và bài giải) 2008 NXB Thống kê PGS.TS Phạm Văn Dược     55,000
382 Hệ thống bài tập & bài giải kế toán quản trị 2008 NXB Thống kê TS.Huỳnh Lợi     84,000
383 Chế độ độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh) (theo quyết định 15/2006 QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC đã cập nhật theo thông tư 161/2007 TT-BTC ngày 31/12/2007 của BTC 2008 NXB Thống Kê Bộ Tài Chính   231,000
384 Bài tập và bài giải kế toán quản trị (khổ nhỏ) 2008 NXB Thống Kê PGS.TS Phạm Văn Dược     62,000
385 Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa (khổ lớn) (Theo quyết định 48/2006/ QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC đã cập nhật đến tháng 04/2008) 2008 NXB GT - VT Bộ Tài Chính   146,000
386 HDTH chế độ kế toán DN nhỏ&vừa (khổ nhỏ) 2008 NXB Thống Kê PGS.TS. Võ Văn Nhị     97,000
387 Kế toán doanh nghiệp xây lắp (khổ nhỏ) 2008 NXB GT - VT PGS.TS. Võ Văn Nhị     69,000
388 Kế toán doanh nghiệp xây lắp (khổ lớn) 2008 NXB GT - VT PGS.TS. Võ Văn Nhị   172,000
389 Nguyên lý kế toán - Bài tập - Bài giải - Câu hỏi trắc nghiệm 2008 NXB GT - VT PGS.TS. Võ Văn Nhị     40,000
390 Thuế và kế toán thuế năm 2008 2008 NXB GT - VT PGS.TS. Võ Văn Nhị     82,000
391 HDTH kế toán tài chính doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán - lập báo cáo tài chính doanh nghiệp 2008 NXB GT - VT PGS.TS. Võ Văn Nhị   257,000
392 Chế độ kế toán doanh nghiệp - Hệ thống tài khoản kế toán
(quyển 1) theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính 
2007 NXB GT - VT Bộ Tài Chính     90,000
393 Chế độ kế toán doanh nghiệp - BC tài chính chứng từ kế toán sơ đồ kế toán (quyển 2) theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính  2007 NXB GT - VT Bộ Tài Chính     77,000
394 Chế độ kế toán doanh nghiệp - Hệ thống tài khoản kế toán
(quyển 1) (Theo QĐ 15/2006 và bổ sung TT161/2007)
2008 NXB GT - VT Bộ Tài Chính   120,000
395 Chế độ kế toán doanh nghiệp
(quyển 2) (Theo QĐ 15/2006 và bổ sung TT161/2007)
2008 NXB GT - VT Bộ Tài Chính     92,000
396 Sổ tay kiểm toán nội bộ  (Song ngữ Việt - Anh ) 2008 NXB GT - VT Đặng Kim Cương   103,000
397 Nguyên lý kế toán mỹ 2008 NXB Thống Kê Đặng Kim Cương     56,000
398 Kế toán dành cho giám đốc 2008 NXB GT - VT TS. Phan Đức Dũng     84,000
399 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam 2008 NXB Thống Kê Bộ Tài Chính     85,000
400 Kế toán tài chính (Sách dùng cho sinh viên các Trường ĐH,CĐ, Trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế) 2007 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   203,000
401 Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp bằng Excel
(Có đĩa thực hành)
2007 NXB GT - VT Trần Văn Thắng   100,000
402 Hệ thống kế toán doanh nghiệp (chuẩn mực kế toán - kiểm toán) 2007 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   337,000
403 26 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính doanh nghiệp
(theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006)
2007 NXB LĐ-XH PGS.TS Võ Văn Nhị   174,000
404 HDTH kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng trong trường học 2007 NXB Thống Kê PGS.TS Võ Văn Nhị   115,000
405 Báo cáo tài chính & báo cáo kế toán quản trị
(áp dụng cho doanh nghiệp VN)
2007 NXB GT - VT PGS.TS Võ Văn Nhị     55,000
406 Kế toán đại cương (lý thuyết & bài tập - Bài Giải) 2007 NXB GT - VT TS. Phan Đức Dũng -
TS. Phạm Gặp
    66,000
407 Hệ thống kế toán đơn vị HCSN mục lục ngân sách mới
(theo QĐ19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006)
2007 NXB Tài Chính LG. Phạm Quốc Lợi   236,000
408 HDTH kế toán DN, ghi sổ kế toán, hình thức kế toán, lập BCTC
(theo QĐ 15/2006/QĐ/BTC ngày 20-03-2006)
2007 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   237,000
409 Kế toán tài chính (tái bản lần 5 theo QĐ 15/2006 QĐ BTC ngày 20-03-2006) 2007 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị   138,000
410 81 sơ đồ kế toán, lập báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp 2007 NXB Thống Kê ThS. Bùi Văn Dương   120,000
411 HDTH kế toán hành chính sự nghiệp có thu & lập báo cáo tài chính 2007 NXB Tài Chính ThS. Trần Thị Duyên   154,000
412 Kế toán quản trị  2007 NXB Thống Kê Ths Huỳnh Lợi - Võ V. Nhị      66,000
413 Kế toán quản trị  2007 NXB Thống Kê PGS.TS Phạm Văn Dược -
Đặng Kim Cương 
    66,000
414 Kế toán công ty cổ phần & công ty chứng khoán  2008 NXB Thống Kê PGS.TS Võ Văn Nhị     66,000
415 HDTH sổ sách kế toán- lập báo cáo tài chính & báo cáo thuế GTGT trên EXCEL (Có đĩa thực hành) 2007 NXB Tài Chính PGS.TS- Bùi Văn Dương   194,000
416 HDTH viết phần mềm kế toán trên Access
(Có đĩa thực hành)
2007 NXB LĐ-XH Th.Sĩ Đặng Văn Sáng   144,000
417 Kế toán ngân sách nhà nước & kho bạc nhà nước
(lý thuyết & thực hành)
2007 NXB Thống Kê TS. Nguyễn Đức Thanh     56,000
418 THDH Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2007 NXB Thống Kê PGS.TS Võ Văn Nhị     71,000
419 Kế toán tài chính (tóm tắt) 2007 NXB Thống Kê PGS-TS Võ Văn Nhị     17,000
420 Bài tập & bài giải Kế toán chi phí 2007 NXB Thống Kê Th-s Huỳnh Lợi     58,000
421  Hệ thống Bài tập & bài giải Kế toán  Quản trị 2007 NXB Thống Kê Th-s Huỳnh Lợi     67,000
422 Bài tập nguyên lý kế toán và kế toán tài chính 2007 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị     22,000
423 HDTH kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 2007 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị     37,000
424 333 sơ đồ kế toán áp dụng cho các loại hình DN kể cả DN nhỏ và vừa 2007 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị     97,000
425 Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
(Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC 14/9/2006) 
2007 NXB LĐ-XH NXB Tài chính   125,000
426 Hệ thống các văn bản TC-KT thuế cổ phần hoá Doanh Nghiệp 2007 NXB Tài Chính     199,000
427 Hệ thống kế toán Việt Nam kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Theo QĐ 48/2006 QĐ-BTC ngày 14-09-2006 của Bộ trưởng BTC)
2006   Luật Gia: Phạm Quốc Lợi   110,000
428 Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp 2006 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị     41,000
429 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới
(Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC)
2006 NXB Tài Chính PGS.TS Võ Văn Nhị     86,000
430 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006)
2006 NXB LĐ-XH PGS.TS.Võ Văn Nhị     86,000
431 Kế toán tài chính 
(khổ lớn) (Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC)
2006 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   130,000
432 Luật kế toán luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành 2006 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   149,000
433 HDTH chế độ kế toán doanh nghiệp mới - Chứng từ kế toán -
Hệ thống tài khoản kế toán - Sổ kế toán - Báo cáo tài chính
2006 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   195,000
434 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới
(Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC)
2006 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   185,000
435 HDTH kế toán DN, ghi sổ kế toán theo các
hình thức kế toán lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
(Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC)
2006 NXB Tài Chính PGS.TS: Võ Văn Nhị   220,000
436 Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới
(theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của BTC)
2006 NXB LĐ-XH Luật Gia: Phạm Quốc Lợi   220,000
437 26 Chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính DN
(QĐ 15/2006 QĐ-BTC ngày 20-03-06)
2006 NXB LĐ-XH PGS.TS. Võ Văn Nhị   154,000
438 HDTH sổ sách kế toán lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel 2006 NXB LĐ-XH TSBùi Văn Dương   169,000
439 Kế toán tài chính lý thuyết và sơ đồ (QĐ 15/2006 QĐ-BTC ngày 20-03-2006) 2006 NXB LĐ-XH PGS.TS. Võ Văn Nhị     57,000
440 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
(Đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 05 năm 2006)
2006 NXB LĐ-XH NXB.Lao Động - XH     28,000
441 Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán
(Sửa đổi theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006)
2006 NXB Tài Chính PGS.TS. Võ Văn Nhị   130,000
442 Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện 26 chuẩn mực kế toán 2006 NXB LĐ-XH NXB.Lao Động - XH   154,000
443 Bài tập Nguyên lý kế toán 2006 NXB Thống Kê Trường ĐHKT, Tp.HCM     22,000
444 Nguyên lý kế toán tóm tắt lý thuyết hệ thống bài tập và bài giải 2007 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị     18,000
445 Nguyên lý kế toán 2006 NXB Tổng Hợp Tp.HCM Trường ĐHKT, Tp.HCM     35,000
446 Kế toán tài chính (Dành cho sinh viên các hệ không chuyên) 2005 NXB Tài Chính PGS.TS: Võ Văn Nhị     42,000
447 Nguyên lý kế toán 2005 NXB Thống Kê PGS.TS: Võ Văn Nhị     37,000
448 351 Tình huống kế toán tài chính  2005 NXB Thống Kê PGS.TS Võ Văn Nhị     45,000
449 Kế toán tài chính (Tái bản lần thứ 4 đã chỉnh lý bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ban hành ngày 30-3-2005) 2005 NXB Tài Chính NXB.Tài Chính   179,000
450 Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp
(Theo thông tư số 23/2005/TT-BTC ban hành ngày 30-03-2005
2005 NXB Tài Chính TS. Bùi Văn Dương 
(Trường ĐH Kinh Tế TPHCM)
  145,000
451 HDTH kế toán và lập báo cáo tài chính, hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu 2005 NXB Tài Chính ThS.Trần Thị Duyên   140,000
452 306 sơ đồ kế toán doanh nghiệp 2005 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   130,000
453 HDTH kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp qua sơ đồ tài khoản 2005 NXB Tài Chính NXB.Tài Chính   105,000
454 Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp VN ,chứng từ kế toán,hệ thống tài khoản kế toán,sổ kế toán, báo cáo tài chính 2005 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   185,000
455 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hiện hành
(theo thông tư 23/2005/TT-BTC)
2005 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   138,000
456 HDTH kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán, theo các hình thức kế toán,lập báo cáo tài chính doanh nghiệp 2005 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   249,000
457 Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện 22 chuẫn mực kế toán 2005 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   119,000
458 Hướng dẫn thực hành kế toán xã, phường 2005 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị     95,000
459 HDTH kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu 2005 NXB Tài Chính TSBùi Văn Dương   140,000
460 Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới 2005 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   256,000
461 Hệ thống Ktoán đơn vị HCSN mục lục ngân sách mới
(Theo quyết định số 19/2006 QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của bộ trưởng BTC)
2007 NXB LĐ-XH Luật Gia: Phạm Quốc Lợi   220,000
462 Hệ thống Ktoán đơn vị HCSN theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới (Theo quyết định số 19/2006 QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của bộ trưởng BTC) 2006 NXB LĐ-XH Luật Gia: Phạm Quốc Lợi   220,000
463 HT tài khoản kế toán hành chính SN và các  văn bản
hướng dẫn thực hiện
2005 NXB Tài Chính Th-s Huỳnh Lợi   157,000
464 180 sơ đồ kế toán doanh nghiệp- 22 chuẩn mực kế toán 2005 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   108,000
465 225 sơ đồ kế toán DN, báo cáo tài chính DN, 6 chuẩn mực kế toán (đợt 4)  2005 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính     69,000
466 333 sơ đồ kế toán áp dụng cho các loại hình DN (6 chuẩn mực đợt 4) 2005 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   145,000
467 HDTH Kế toán tài chính, lập chứng từ KT, sổ kế toán 2005 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   110,000
468 22 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp 2005 NXB LĐ-XH PGS.TS.Võ Văn Nhị   149,000
469 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới 2005 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị   150,000
470 HDTH kế toán xây dựng cơ bản & những quy định cần biết 2004 NXB Tài Chính TS.Bùi Văn Dương   175,000
471 Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị 2004 NXB Tài Chính PGS.TS.Võ Văn Nhị     45,000
472 HDTH kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng trong trường học 2004 NXB Thống Kê TS.Võ Văn Nhị   100,000
473 HDTH Kế toán doanh nghiệp  2004 NXB Tài Chính TS.Võ Văn Nhị   162,000
474 81 sơ đồ kế toán, lập báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp 2007 NXB Thống Kê TS.Bùi Văn Dương   105,000
475 HDTH kế toán 2004 NXB Thống Kê TS.Võ Văn Nhị   180,000
476 HDTH kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong DN 2004 NXB Tài Chính TS.Võ Văn Nhị     41,000
477 HD lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập, phân tích báo cáo tài chính, nội dung kế toán tài chính, sơ đồ Ktoán, doanh nghiệp vừa và nhỏ  2004 NXB Thống Kê TS. Võ Văn Nhị   108,000
478 Hệ thống kế toán đơn vị HCSN theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách mới 2004 NXB LĐ-XH LG. Phạm Quốc Lợi   189,000
479 HDTH kế toán Thuế 2004 NXB Tài Chính TS.Võ Văn Nhị   195,000
480 HDTH kế toán tài chính doanh nghiệp
kế toán thuế sơ đồ hạch toán kế toán 
2004 NXB Thống Kê TS.Võ Văn Nhị     54,000
481 306 Sơ đồ kế toán DN, sơ đồ hạch toán Ktoán, HT báo cáo TC, các VB mới nhất 2004 NXB Tài Chính TS.Võ Văn Nhị   125,000
482 HDTH kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu 2004 NXB Tài Chính TS. Bùi Văn Dương   125,000
483 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp 2004 NXB Thống Kê LG.Hoàng Hoa Bảo Thái   180,000
484 Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chế độ kế toán mới 2004 NXB Thống Kê LG.Hoàng Hoa Bảo Thái   175,000
485 Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới 2004 NXB Thống Kê LG.Hoàng Hoa Bảo Thái   178,000
486 Ứng dụng Excel tự động hoá công tác kế toán 2003 NXB Tài Chính Duy Sanh-Võ V Nhị   110,000
487 HDTH Kế toán xây dựng cơ bản & Kế toán đơn vị chủ đầu tư 2003 NXB Tài Chính TS.Võ Văn Nhị   175,000
488 Nguyên tắc kế toán (song ngữ việt - anh) 2007 NXB Thống Kê Mai Thanh Tòng     88,000
GIÁO TRÌNH - TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG
489 Tài chính Doanh nghiệp Căn bản (tập 2) 2012 NXB. Phương Đông TS. Đỗ Quang Trị
Đại học Hùng Vương tpHCM
    50,000
490 Nghiệp vụ Ngân hàng Trung Ương 2012 NXB. Phương Đông PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn     85,000
491 Toán Tài Chính (Tái bản lần 3) 2012 NXB. Phương Đông TS. Bùi Hữu Phước     51,000
492 Tài chính Doanh nghiệp Căn bản (tập 1) 2012 NXB Lao Động TS. Đỗ Quang Trị
Đại học Hùng Vương tpHCM
    60,000
493 Bài tập và Bài giải Nghiệp vụ Ngân Hàng Trung Ương 2012 NXB Lao Động Dương Hữu Hạnh     32,000
494 Các Nghiệp vụ NHTM trong nền Kinh tế toàn cầu  2012 NXB Lao Động Dương Hữu Hạnh   198,000
495 Chính sách Phát triển Nhà ở Thương Mại tại TP . HCM 2012 NXB. Phương Đông GS.TS. Dương Thị Bình Minh     99,000
496 Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ (Phần 2 - Tái bản lần 3) 2012 NXB. Phương Đông PGS.TS. Phan Thị Cúc  
497 Quản trị Kinh doanh Khu Nghĩ dướng (Resort) 2012 NXB. Phương Đông ThS. Sơn Hồng Đức 65000
498 Nguyên Lý Thống Kê 2012 NXB Phương Đông TS. Trần Thị Kỳ
TS. Nguyễn Văn Phúc
    65,000
499 Thanh toán quốc tế - Các nguyên tắc và thực hành 2012 NXB. Phương Đông MPA Dương Hữu Hạnh   211,000
500 Phân tích Thị trường Tài chính  2012 NXB Phương Đông PGS.TS. Lê Văn Tề     92,000
501 Phân tích báo cáo tài chính (Lý thuyết - Bài tập - Bài giải) 2011 NXB GT - VT ThS. Nguyễn Công Bình
Đặng Kim Cương
    44,000
502 Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 2011 NXB Thống Kê PGS.TS. Phan Thị Cúc     68,000
503 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2011 NXB Phương Đông PGS.TS. Lê Văn Tề     88,000
504 Tiền tệ ngân hàng 2011 NXB Phương Đông TS. Lê Thị Tuyết Hoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung
    98,000
505 Thị trường tài chính  2011 NXB Phương Đông PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn
TS. Đỗ Quang Trị
TS. Nguyễn Tấn Hoàng
ThS. Nguyễn Quốc Anh
    56,000
506 Giáo trình Thẩm định Giá Bất Động Sản 2011 NXB Phương Đông ThS. Nguyễn Thế Phượng     88,000
507 Thị Trường Tài chính và các định chế tài chính trung gian 2011 NXB Phương Đông PGS.TS. Lê Văn Tề
ThS. Huỳnh Thị Hương Thảo
  149,000
508 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 2011 NXB Lao Động TS. Lê Thị Lanh (Chủ biên)
Huỳnh Minh Đoành
Thái Thanh Thu
    78,000
509 Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại  2011 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     79,000
510 Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương 2011 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     85,000
511 Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi
môn Nghiệp vụ Ngân hàng Nhương mại
2011 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     36,000
512 Nguyên lý thống kê 2011 NXB Lao Động TS. Trần Thị Kỳ
TS. Nguyễn Văn Phúc
    60,000
513 Phân tích hiệu năng hoạt động Ngân hàng Thương Mại Việt Nam
 Một nghiên cứu thực nghiệm mô hình S-C-P)

2010 NXB Phương Đông TS Trương Quang Thông     35,000
514 Toán tài chính  2010 NXB Thống Kê TS. Bùi Hữu Phước     51,000
515 Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại 2010 NXB Phương Đông PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     74,000
516 phân tích tài chính doanh nghiệp 2010 NXB ĐHQG-TP.HCM ThS Ngô Kim Phượng     69,000
517 Thẩm định giá bất động sản và máy móc thiết bị 2010 NXB Phương Đông Đoàn Thanh Hà
Lê Thanh Ngọc
    67,000
518 Ngân hàng trung ương các vai trò và các nghiệp vụ 2010 NXB Lao Động MPA Dương Hữu Hạnh   165,000
519 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ (Tái bản lần 2) 2010 NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Cúc   110,000
520 Quản trị ngân hàng thương mại 2010 NXB Tài Chính TS Trương Quang Thông     44,000
521 Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (TB lần 2) 2010 NXB Tài Chính TS Trương Quang Thông     35,000
522 Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 2010 NXB ĐHQG-TP.HCM TS Trương Quang Thông     27,000
523 Giáo trình tín dụng ngân hàng 2010 NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Cúc     61,000
524 Báo cáo & Phân tích tài chính doanh nghiệp 2010 NXB GT - VT PGS.TS Phạm Văn Dược     56,000
525 Tài chính quốc tế 2010 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Phan Thị Cúc     98,000
526 GT Tài chính doanh nghiệp (**) 2010 NXB Tài Chính PGS.TS Phan Thị Cúc     64,000
527 151 Mẫu văn bản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 2010 NXB Thanh Niên MBA Nguyễn Văn Dung     97,000
528 Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính ngân hàng 2010 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Phan Thị Cúc     59,000
529 GT Tài chính doanh nghiệp (***) 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Phan Thị Cúc     60,000
530 Hệ thống BT BG & dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2009 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     29,000
531 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 2009 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     62,000
532 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2009 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     63,000
533 Thanh toán quốc tế 2009 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     76,000
534 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2009 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     78,000
535 Tiền tệ ngân hàng 2009 NXB ĐHQG-TP.HCM PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn     71,000
536 Tài chính doanh nghiệp 2009 NXB Tài Chính TS. Bùi Hữu Phước     99,000
537 Hệ thống BT & BG tài chính doanh nghiệp 2009 NXB Tài Chính TS. Bùi Hữu Phước     49,000
538 Phân tích các báo cáo tài chính 2009 NXB GT - VT Th.S Nguyễn Công Bình     40,000
539 Thị trường hối đoái 2009 NXB Thanh Niên GS.TS Lê Văn Tư     74,000
540 Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 2009 NXB Thanh Niên GS.TS Lê Văn Tư   122,000
541 GT Tài chính doanh nghiệp 2009 NXB Tài Chính PGS.TS Phan Thị Cúc     69,000
542 GT Tài chính doanh nghiệp 2009 NXB Tài Chính ThS Dương Hồng Thủy     69,000
543 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 2009 NXB Tài Chính GS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo     87,000
544 Quản trị hoạt động thị trường tiêu dùng 2009 NXB Tài Chính MBA.Nguyễn Văn Dung     44,000
545 Thâm nhập thị trường toàn cầu 2009 NXB Tài Chính MBA.Nguyễn Văn Dung     45,000
546 Chiến lược và chiến thuật thiết kế và định giá sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh 2009 NXB Tài Chính MBA.Nguyễn Văn Dung     50,000
547 Quản trị ngân hàng thương mại 2009 NXB GT - VT PGS.TS Phan Thị Cúc     76,000
548 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ 2009 NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Cúc     64,000
549 Quản trị ngân hàng thương mại 2009 NXB GT - VT PGS.TS Phan Thị Thu Hà     62,000
550 Tiền và hoạt động ngân hàng 2009 NXB GT - VT TS. Lê Vinh Danh   125,000
551 Quản trị tài chính doanh nghiệp (BH) 2009 GT-VT - ĐH KT Quốc Dân PGS.TS Vũ Duy Hào
PGS.TS Lưu Thị Hương
    60,000
552 Quản trị tài chính doanh nghiệp (BT)
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài tập bài giải
2009 GT-VT - ĐH KT Quốc Dân PGS.TS Vũ Duy Hào
PGS.TS Đàm Văn Huệ
    48,000
553 Đầu tư kinh doanh bất động sản 2009 ĐHQG - TP.HCM PGS.TS Phan Thị Cúc
PGS.TS Nguyễn Văn Xa
    69,000
554 phân tích tài chính doanh nghiệp 2009 ĐHQG - TP.HCM Th.S Ngô Kim Phượng     68,000
555 Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 1)
(Đã bổ sung theo Thông Tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của BTC)
2009 NXB Thống Kê TS. Trần Phước     95,000
556 Tín dụng ngân hàng 2009 NXB GT - VT PGS.TS Lê Văn Tề     50,000
557 Thị trường tài chính 2009 NXB GT - VT PGS.TS Lê Văn Tề
 ThS Huỳnh Hưng Thảo
    44,000
558 Toán cao cầp C2 và một số ứng dụng trong kinh doanh 2009 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Quốc Hưng     31,000
559 Giáo trình hệ thống thông tin tài chính ngân hàng 2009 ĐHQG - TP.HCM PGS.TS Phan Thị Cúc     63,000
560 Lý thuyết xác suất thống kê 2009 NXB Tổng Hợp Tp.HCM Lê Khách luận     49,000
561 Giáo trình thị trường chứng khoán 2009 NXB GT - VT PGS.TS Bùi Kim Yến     89,000
562 BT-BG Nghiệp vụ ngân hàng thương mại-Tín dụng ngân hàng 2009 ĐHQG - TP.HCM PGS.TS Phan Thị Cúc     65,000
563 Bài tập & Bài giải phân tích chứng khoán 2009 NXB GT - VT PGS.TS Bùi Kim Yến     43,000
564 Toán cao cầp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh 2009 ĐHQG - TP.HCM MBA.Nguyễn Quốc Hưng     33,000
565 Thanh toán & tín dụng xuất nhập khẩu
(Incoterms 2000 - UCP 600)
2009 NXB Tài Chính PGS.TS Lê Văn Tề     98,000
566 Giáo trình quản lý hoạt động xây dựng 2008 ĐHQG - TP.HCM LS.Lương Xuân Hùng     55,000
567 Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2008 NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Cúc     86,000
568 Giáo trình anh văn chuyên ngành tài chính ngân hàng
(Phiên bảng tiếng anh)(Có đĩa thực hành)
2008 NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Cúc -
TS. Hồ Nguyệt Thanh
    76,000
569 Giáo trình tín dụng ngân hàng 2008 NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Cúc     61,000
570 Giáo trình xác xuất thống kê và ứng dụng 2008 NXB Thống Kê TS Nguyễn Phú Vinh     48,000
571 Giáo trình kế toán nhà nước 2007 NXB Thống Kê PGS.TS Phạm Văn Đăng     76,500
572 Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 1)
(QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bộ tài chính)
2007 NXB Thống Kê TS. Trần Phước     78,000
573 Giáo trình kế tóan tài chính doanh nghiệp (tập 2) (QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 161/2007/TT-PTC của bộ tài chính) 2008 NXB Thống Kê TS. Trần Phước   118,000
574 Chiến lược tài chính trong quản trị kinh doanh 2008 NXB Tài Chính TS. Nguyễn Đình Quế     65,000
575 Toán tài chính 2008 NXB Thống Kê TS. Bùi Hữu Phước     49,000
576 Nguyên lý bảo hiểm 2008 NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Cúc     65,000
577 Quy hoạch tuyến tính tối ưu hóa - Lý thuyết-Bài tập-Bài giải  2008 NXB Thống Kê Ths.Lê Khánh Luận     40,000
578 Quản trị tài chính Lý thuyết 2008 NXB Thống Kê Ths. Vũ Thị Bích Quỳnh   130,000
579 Các công cụ phân tích tài chính 2008 NXB GT - VT Th.S Nguyễn VĂn Dung   151,000
580 Phân tích các báo cáo tài chính (Lý thuyết, Bài tập & Bài giải) 2008 NXB GT - VT Th.S Nguyễn Công Bình     31,000
581 Chứng khoán & thị trường chứng khoán (Cơ hội đầu tư thành công) 2007 NXB Tài Chính Th-S LH Lê Thành Kính     43,000
582 Gia nhập WTO - cơ hội vàng trong đầu tư
chứng khoán & thị trường chứng khoán
2007 NXB Tài Chính Th-S LH Lê Thành Kính     72,000
583 Lý thuyết tài chính công 2006 NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM PGS.TS Sử Đình Thành     70,000
584 Tiền và hoạt động ngân hàng 2006 NXB Tài Chính TS: Lê Vinh Danh   118,000
585 Tiền tệ, Ngân hàng, thị trường tài chính 2006 NXB Tài Chính GS.TS. Lê Văn Tư   236,000
586 Thị trường hối đoái 2006 NXB Thống Kê GS.TS. Lê Văn Tư     65,000
587 Tài chính quốc tế 2006 NXB LĐ-XH PGS.TS Lê Văn Tư   157,000
588 Thị trường chứng khoán 2006 NXB Thống Kê GS.TS. Lê Văn Tư     80,000
589 Chính sách tiền tệ và điều tiết vĩ mô của Ngân hàng trung ương 2005 NXB Tài Chính TS. Lê Vinh Danh     45,000
590 Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 2005   GS.TS. Lê Văn Tư   105,000
591 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2005 NXB Tài Chính GS.TS. Lê Văn Tư   220,000
592 Vận dụng cân đối tiền hàng để triệt tiêu lạm phát 2005   NXB Phương Đông      9,800
593 Quản trị ngân hàng thương mại 2005 NXB Tài Chính GS.TS. Lê Văn Tư   245,000
594 Tiền tệ, Ngân hàng, thị trường tài  chính 2004 NXB Tài Chính GS.TS. Lê Văn Tư   230,000
595 Ngân hàng thương mại 2004   GS.TS. Lê Văn Tư   198,000
596 Nghiệp vụ ngân hàng Quốc Tế 2005   GS.TS. Lê Văn Tư   105,000
597 Định giá chuyển giao và thủ thuật chuyển giá của các công ty đa quốc gia ở VN 2001 NXB Tài Chính ThS. Ng Hoàng Dũng     20,000
598 Cơ chế tài chính trong mô hình tổng công ty, tập đoàn kinh tế 2001   PGS.TS. Diễm Châu 25,000
QUẢN TRỊ KINH DOANH
599 Quản Trị Marketing 2012 NXB Lao Động MBA. Nguyễn Văn Dung
TS. Nguyễn Văn Trãi
MBA. Nguyễn Văn Thi
MBA. Nguyễn Thiện Duy
 MBA. Huỳnh Đinh Thái Linh
    96,000
600 Quản trị Bán hàng 2012 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung
TS. Bùi Văn Danh
ThS. Lê Quang Khôi
94,000
601 Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết
Tập 1 quyển 3: Tinh hoa Kinh doanh Theo mạng
2012 NXB. Phương Đông Dương Hồng Lễ (Chủ biên)
Trần Trung Kiên
89,000
602 Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại (Tái bản lần 1) 2012 NXB. Phương Đông PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn     75,000
603 Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết (Tập 1 - Q2)
Kinh doanh theo mạng : Phát minh vĩ đại của Nhân loại)
2012 NXB. Phương Đông Trần Trung Kiên     75,000
604 Phương pháp Nghiên cứu Định lượng & những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp 2011 NXB. Phương Đông PGS.TS. Đinh Phi Hổ 248,000
605 Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết
Tập 1: Kinh doanh theo mạng - Nghề tương lai (VERSION 2)
2011 NXB. Phương Đông Trần Trung Kiên 89,000
606 Tài chánh công ty - Các nguyên tắc căn bản và các áp dụng 2011 NXB. Phương Đông Dương Hữu Hạnh   179,000
607 Kinh Tế Lượng 2011 NXB. Phương Đông ThS. Huỳnh Đạt Hùng
ThS. Nguyễn Khánh Bình
TS. Phạm Xuân Giang
  123,000
608 Quản trị Nguồn Nhân lực (Bài tập - nghiên cứu tình huống) 2011 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung
TS. Bùi Văn Danh
ThS. Lê Quang Khôi
    84,000
609 Quản trị Nguồn Nhân lực 2011 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung
TS. Bùi Văn Danh
ThS. Lê Quang Khôi
    92,000
610 Giáo trình Lập và Thẩm định dự án đầu tư (Tái bản lần 1)  2011 NXB GT - VT Đỗ Phú Trần Tình     79,000
611 Quản trị Chiến Lược (STRATEGIC MANAGEMENT)
(Bài tập & Nghiên cứu tình huống)
2011 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung
TS. Bùi Văn Danh
ThS. Lê Quang Khôi
    82,000
612 Quản trị Chiến Lược (STRATEGIC MANAGEMENT) 2011 NXB. Phương Đông MBA.Nguyễn Văn Dung
TS. Bùi Văn Danh
ThS. Lê Quang Khôi
    77,000
613 Quản trị học (Bài tập & Nghiên cứu tình huống) 2011 NXB.Lao Động MBA.Nguyễn Văn Dung
TS. Bùi Văn Danh
ThS. Lê Quang Khôi
    75,000
614 Quản trị học 2011 NXB.Lao Động MBA.Nguyễn Văn Dung
TS. Bùi Văn Danh
ThS. Lê Quang Khôi
    77,000
615 Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn 2011 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Văn Dung     65,000
616 Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết
Tập 1: Kinh doanh theo mạng - Nghề tương lai
2011 NXB. Phương Đông Trần Trung Kiên 75,000
617 Nghệ thuật lãnh đạo 2011 NXB. Phương Đông Nguyễn Ngọc Tuấn
Phạm Thanh Loan
69,000
618 Modern Corporate governance principles and models after globall economic crisis (Các Nguyên lý và Mô hình Quản trị doanh nghiệp sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu) 2011 NXB Lao động MBA. Đinh Trần Ngọc Huy
BSc. Đinh Trần Ngọc Hiển
250,000
619 Incoterms 2010 (Song ngữ Anh - Việt) 2011 NXB Lao động MBA. Nguyễn Văn Dung 65,000
620 Phân tích hoạt động kinh doanh 2010 NXB ĐH
Công Nghiệp TP.HCM
PGS.TS. Phạm Văn Dược
TS. Trần Phước
55,000
621 Văn hóa tổ chức và lãnh đạo 2010 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Văn Dung 94,000
622 Quản trị sản xuất và vận hành 2010 NXB Lao động MBA.Nguyễn Văn Dung 67,000
623 Quản trị dự án hiện đại (Modern Project Management) 2010 NXB Tài Chính MBA.Nguyễn Văn Dung 75,000
624 Bài tập và Bài giải Quản trị dự án hiện đại (Modern Project Management) 2010 NXB Tài Chính MBA.Nguyễn Văn Dung 48,000
625 Kinh doanh quốc tế thách thức của cạnh tranh toàn cầu 2010 NXB Thanh Niên MPA Dương Hữu Hạnh   219,000
626 Quản trị chất lượng 2010 NXB Tài Chính TS. Nguyễn Kim Định   105,000
627 Thống kê trong kinh doanh và quản lý
(Lý thuyết cơ bản - Toán ứng dụng - Đáp án)
2010 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Văn Dung   108,000
628 Lập thẩm định và quản trị dự án đầu tư 2010 NXB Tài Chính TS Phạm Xuân Giang     82,000
629 Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị 2010 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Văn Dung     75,000
630 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 2010 Pearson Education Mark Saunders   285,000
631 BT-BG Phân tích hoạt động kinh doanh 2010 NXB Thống Kê PGS.TS Phạm Văn Dược     58,000
632 Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management) 2010 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Văn Dung     43,000
633 Quản trị kinh doanh (Quản trị sản xuất & tác nghiệp) 2009 NXB Tài Chính MBA.Nguyễn Văn Dung   109,000
634 Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn 2009 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Văn Dung     43,000
635 Khởi nghiệp kế hoạch kinh doanh 2009 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Văn Dung     71,000
636 Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố 2009 NXB GT - VT MBA.Nguyễn Văn Dung     90,000
637 Các nguyên tắc quản trị hiện đại trong nền kinh tế toàn cầu (LT&TH) 2009 NXB GT - VT MPA. Dương Hữu Hạnh   154,000
638 Lập và thẩm định dự án đầu tư 2009 NXB GT - VT Th.s Đo Phú Trần Tình     27,000
639 Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận 2009 NXB Tài Chính MBA.Nguyễn Văn Dung     87,000
640 Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu  2009 NXB Tài Chính MPA. Dương Hữu Hạnh   129,000
641 Chiến lược và kế hoạch của giám đốc mới 2009 NXB GT - VT TS. Nguyễn Văn Dung     37,000
642 Tái thiết kế doanh nghiệp 2009 NXB GT - VT Th.s Nguyễn Văn Dung     32,000
643 Bảo hiểm và giám định hàng hoá XNK vận chuyển đường biển 2009 NXB GT - VT Đỗ Hửu Vinh     77,000
644 Hướng dẫn cài đặt Modem Router ADSL 2008 NXB Thống Kê Đặng Quốc Anh     60,000
645 Phương pháp viết báo cáo tốt nghiêp 2008 NXB GT - VT PGS.TS Đặng Kim Cương      28,000
646 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (xác lập đề tài nghiên cứu) 2008 NXB GT - VT Trung Nguyên     54,000
647 Những bài học Doanh thương quốc tế 2008 NXB LĐ-XH Ts.Nguyễn Thành Danh     95,000
648 Thành công trong quản lý 2008 NXB LĐ-XH Ngọc Anh     34,000
649 Thành công trong bán hàng 2008 NXB GT - VT Dung Tiến-Thuý Nga     19,000
650 Nguyên tắc tư duy Lôgic và phát triển cá nhân 2008 NXB Tài Chính Dung Tiến-Thuý Nga     81,000
651 Tổ chức và quản trị quản lý thời gian 2008 NXB LĐ-XH Nguyễn Văn Hà     40,000
652 Quản trị nguồn nhân lực (Tập 1) 2008 NXB GT - VT Hương Huy     73,000
653 Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2) 2008 NXB GT - VT Hương Huy   119,000
654 Phân tích hoạt động kinh doanh 2008 NXB Thống Kê PGS.TS Phạm Văn Dược     63,000
655 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học  2007   Khải Minh- Thanh Mai     48,000
656 Cẩm nang dành cho chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2007 NXB GT - VT ThS Nguyễn Công Bình     52,000
657 Phân tích chiến lược hiện đại và ứng dụng 2008 NXB GT - VT Hương Huy   138,000
658 6 sigma dành cho nhà quản lý 2007 NXB GT - VT Hương Huy     34,000
659 Phương pháp phát triển năng lực cá nhân 2007 NXB LĐ-XH Ngọc Trâm - Hoàng Nam     20,500
660 Người dẫn đầu thành công 2007 NXB LĐ-XH Minh Khang - Thanh Trúc      51,000
661 Phương pháp hoạch định chiến lược 2007 NXB GT - VT Biên dịch: Hương Huy     42,000
662 Nghệ thuật lãnh đạo 2007 NXB LĐ-XH Nguyễn Ngọc Tuấn     51,000
663 6 Sigma chiến lược để trở thành nhà vô địch 2007 NXB LĐ-XH BSoạn: Đặng Kim Cương     30,000
664 Cạnh tranh giành khách hàng & chiến thắng bằng giá trị  2007 NXB LĐ-XH BSoạn: Đặng Kim Cương     40,000
665 Quản trị kinh doanh 2007 NXB LĐ-XH Nguyên Thảo - Trung Nguyên      79,000
666 Nguyên lý cơ bản về thương mại quốc tế 2006 NXB LĐ-XH Th.S Nguyễn Thành Danh     90,000
667 Nguyên tắc thứ năm, tư duy hệ thống, tổ chức và phát triển cá nhân 2006 NXB Tài Chính Biên Soạn:Tiến Dũng-Thuý Nga     62,000
668 Quản lý thời gian quản lý 2006 NXB LĐ-XH Biên Soạn:Nguyễn Văn Hà     39,000
669 Quản lý doanh nghiệp 2006 NXB LĐ-XH LSư: Vũ Đình Quyền     84,000
670 Thương mại quốc tế (vấn đề cơ bản) 2005 NXB LĐ-XH Th.S Nguyễn Thành Danh     80,000
671 Sổ tay pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp 2005   Bộ Tài Chính   159,000
672 Phân kiểu kinh tế - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện Việt Nam 2005 NXB.Từ Điển B.Khoa GS.TS Nguyễn Viết Thịnh     35,000
673 Nhà quản lý giỏi 2005 NXB LĐ-XH Vĩnh Lộc - Bảo Đoan     50,000
674 Tự nâng cao nghiệp vụ 2005 NXB LĐ-XH       19,500
675 Vai trò của người quản lý 2005 NXB LĐ-XH Biên Soạn: Ngọc Tuấn     27,000
676 Quản trị kinh doanh 2005 NXB LĐ-XH Nguyễn Thảo - Trung Nguyên      79,000
677 Nghề giám đốc kinh doanh 2004 NXB Tổng Hợp Tp.HCM Lê Quốc Sử     25,000
678 Giám định hàng hóa Xuất nhập khẩu vận chuyển  bằng đường biển 2003   Đỗ hữu Vinh     58,000
679 Đầu tư nước ngoài ở TP.HCM thời kỳ 1991-2000 2001 NXB Tài Chính TS. Ng Ngọc Thanh     35,000
680 Định mức chuyển giao và chuyển giá tại các DN có vốn đầu tư
nước ngoài ở TP.HCM
2000   Viện Nghiên Cứu TC     20,000
MARKETING
681 Thương mại điện tử 2011 NXB Phương Đông TS. Bùi Văn Danh     75,000
682 Nghiên cứu tiếp thị 2010 NXB Lao Động MBA Nguyễn Văn Dung   104,000
683 Thương hiệu kết nối khách hàng 2010 NXB Lao Động MBA Nguyễn Văn Dung     56,000
684 Thiết kế và quản lý truyền thông Marketing 2010 NXB Lao Động MBA Nguyễn Văn Dung     58,000
685 Chiến lược Marketing tổng thể toàn cầu 2009 NXB GT - VT Th.S Nguyễn Văn Dung     40,000
686 Xây dựng thương hiệu mạnh 2009 NXB GT - VT MBA. Nguyễn Văn Dung     42,000
687 Chiến lược và chiến thuật quảng bá marketing du lịch 2009 NXB GT - VT MBA. Nguyễn Văn Dung     42,000
688 Marketing du lịch 2009 NXB GT - VT MBA. Nguyễn Văn Dung     63,000
689 Marketing công nghiệp 2009 NXB GT - VT Th.S Hồ Thanh Lan     53,000
690 Quản trị kênh phân phối 2008 NXB Thống Kê TS. Trần Thị Ngọc trang     37,000
691 Quản lý chiến lược chuỗi cung ứng 2008 NXB Thống Kê Shoshanah Cohen - Joseph     44,000
692 Quản lý chuỗi cung ứng 2008 NXB Thống Kê Ths. Nguyễn Công Bình     67,000
693 Khách hàng - Doanh nghiệp hợp tác cùng phát triển 2008 NXB Thống Kê Vũ Thu Phương     56,000
694 101 Chiêu thức tiếp thị nhanh, rẻ & đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả 2008 NXB Thống Kê Biên dịch: Nghiêm Hạnh     28,000
695 Tiếp thị bằng quan hệ công chúng (khổ nhỏ) 2008 NXB Thống Kê TS. Đinh Công Tiến   120,000
696 Nghệ thuật quảng cáo bí ẩn của sự thành công 2008 NXB LĐ-XH Joe Grimaldi et al     22,000
697 8 Bước thành công kinh doanh ngày nay 2008 NXB LĐ-XH       31,000
698 Nghệ thuật đàm phán 2007 NXB GT - VT ThS Nguyễn Thị Thu     62,000
699 100 Chiến thuật tiếp thị du kích miễn phí 2007 NXB GT - VT Hương Huy     33,000
700 Thực hành tiếp thị du kích trong 30 ngày 2007 NXB GT - VT Hương Huy     50,000
701 Tiếp thị thực hành cạnh tranh bằng hiệu quả 2007 NXB GT - VT Vũ Thu Phương- Đỗ Thùy Vân      48,000
702 Nghệ thuật thuyết phục mưa dầm thấm đất  2007 NXB Thống Kê Biên dịch: Đỗ thùy Vân -
Vũ Thu Phương 
    29,000
703 Nghệ thuật kết nối với khách hàng  2007 NXB Thống Kê Biên dịch: Trần T. Hương-
Phạm T. Thu Thủy 
    31,000
704 Nghệ thuật quảng cáo 2006   NXB.Lao Động - XH     20,000
705 Marketing công nghiệp 2002 NXB Thống Kê TS.Nguyễn Thái     54,000
706 Marketing căn bản 2005   ĐH Merketing     40,000
TỪ ĐIỂN - NGOẠI NGỮ
707 Từ điển Kinh tế học 2011 NXB Lao Động MBA.Nguyễn Văn Dung   249,000
708 Từ điển ngân hàng 2010 NXB Lao Động MBA.Nguyễn Văn Dung   232,000
709 Từ điển kế toán và kiểm toán ( Anh-Việt ) 2010 NXB Lao Động MBA.Nguyễn Văn Dung   175,000
710 Từ điển kinh doanh và tiếp thị hiện đại 2010 NXB Tài Chính Cung Kim Tiến   195,000
711 Tiếng anh dùng cho giao dịch thương mại 2010 NXB Tài Chính Cung Kim Tiến     46,000
712 Vietnamese Easystarts 2010 NXB Phương Đông ThS Nguyễn Thị Bích Ngoan     27,000
713 Practice Tests For Learners of Business English 2010 NXB Phương Đông ThS.Nguyễn Tường Châu
ThS.Lê Bích thủy
    34,000
714 Crosswords for Studying Business English 2010 NXB Phương Đông ThS.Nguyễn Tường Châu
ThS.Lê Bích thủy
    27,000
715 Từ điển kinh tế ngoại thương hàng hải ( Anh-Việt ) 2009 NXB GT - VT Đỗ An Chi   195,000
716 Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh - Việt 2009 NXB GT - VT Khải Nguyên - Vân Hạnh   195,000
717 Từ điển thuật ngữ kinh tế thương mại Anh - Việt 2009 NXB GT - VT Đỗ hữu Vinh   185,000
718 3450 Thuật ngữ pháp lý phổ thông  2009 NXB GT - VT LG. Nguyễn Ngọc Điệp    125,000
719 Từ điển tài chính (Anh -Việt) 2008 NXB GT - VT Nguyễn Thanh Thuận     89,000
720 Từ điển ngân hàng (Anh - Trung - Việt) 2007 NXB.Từ Điển B.Khoa Ngọc Thái   100,000
721 Từ điển kế toán kiểm toán thương mại (Anh - Việt) 2007 NXB GT - VT Khải Nguyên - Vân Hạnh   165,000
722 Từ điển thuật ngữ kinh tế thương mại Anh Việt  2007 NXB GT - VT Đỗ  HữuVinh   170,000
723 Từ điển thuật ngữ kinh doanh Anh- việt (chuyên ngành tài chính) 2007 NXB LĐ-XH Nguyễn Thanh Thuận -
Nguyễn Thành Danh
    85,000
724 Từ điển Kinh tế quốc tế Anh Việt 2003 NXB Thống Kê Văn Châu-An Chi   165,000
725 Từ điển Kinh tế Hàng hải Anh Việt 2003 NXB Thống Kê Văn Châu-An Chi   150,000
HÀNH CHÍNH -  VĂN BẢN
726 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
(QĐ số 79/2007/QĐ-BTC ngày 01 tháng 01 năm 2007 của BTC)
2008 NXB Lao Động Xã Hội NXB Lao Động Xã Hội     34,000
727 Nghiệp vụ hành chánh văn phòng 2008 NXB Tổng Hợp Tp.HCM ThS. Trần Thị Thu Hương     34,000
728 Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự  2007 NXB GT - VT Luật gia: Vũ Đình Quyền -
Ths. Trần Thu Thảo 
  133,000
729 Quy định mới về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức… 2007 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   176,000
730 Các quy chế mới về quản lý doanh nghiệp (SĐ,BD thuế GTGT) 2007 NXB LĐ-XH Hoàng Trung Tiếu   246,000
731 Hệ thống các văn bản tài chính, kế toán, thuế mới nhất về sắp xếp. 2007 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   199,000
732 Những văn bản pháp luật mới nhất về kinh tế dành
cho các doanh nghiệp 
2006 NXB.Lao Động-XH NXB.Lao Động-XH   131,000
733 Tìm hiểu các quy chế mới về quản lý doanh nghiệp 2006 NXB.Lao Động XH NXB.Lao Động XH   236,000
734 Hệ thống hóa các VBPL quy định việc mua sắm, sử dụng tài sản và việc thu, chi của các ĐVHCSN 2006 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   195,000
735 Quy định mới về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường ,thị trấn…. 2006 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   169,000
736 Các quy định mới lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội 2006   NXB.Lao Động-XH   228,000
737 Hệ thống các văn bảnpháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2005 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   177,000
738 Hệ thống các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (Ban hành năm 2004 - 2005) 2005 NXB.Lao Động-XH NXB.Lao Động-XH   236,000
739 Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện luật xây dựng 2005 NXB.Lao Động-XH NXB.Lao Động-XH   169,000
740 Hệ thống hóa các VBPL quy định việc mua sắm, sử dụng tài sản và việc thu, chi của các đơn vị  HCSN 2005 NXB Tài Chính Bộ Tài Chính   185,000
741 Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam 2005 NXB Trẻ TP.HCM TS. Ng Ngọc Điện     60,000
742 Quản trị hành chính văn phòng
(Được sửa đổi, bổ sung theo những quy định mới nhất)
2005 NXB Thống Kê LSư: Vũ Đình Quyền     49,000
743 Mẫu văn bản thường dùng trong cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị HCSN và D.sự 2005 NXB.Thống Kê NXB.Thống Kê   162,000
744 Nghiệp vụ hành chính văn phòng 2005 LS. Vũ Đình Quyền LS. Vũ Đình Quyền     29,000
745 Kỹ thuật soạn thảo văn bản hợp đồng kinh tế hợp đồng dân sự 2004 NXB LĐ-XH LG.Phạm Quốc Lợi     85,000
746 Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh 2004 Th S. Bùi Thị Khuyên Th S. Bùi Thị Khuyên     75,000
747 Hệ thống các văn bản về tài chính kế toán  Áp dụng cho các DVHCSN 2004 TS. Bùi Văn Dương TS. Bùi Văn Dương   135,000
748 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế hợp đồng thương mại 2003         54,000
749 Cẩm nang tổ chức & quản trị Hành chính văn phòng 2003 NXB Tài Chính Hồ Ngọc Cẩn     75,000
750 Các VB pháp quy hiện hành mới nhất Tài chính ngành Giáo dục Đào tạo 2003   Hồ Ngọc Cẩn   198,000
XÂY DỰNG
751 Hệ thống các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (Ban hành năm 2004 - 2006) 2006 NXB.Lao Động-XH NXB.Lao Động-XH   260,000
752 Hệ thống VB hướng dẫn luật xây dựng và định mức dự toán trong xây dựng cơ bản - Định mức dự toán xây dựng công trình, khảo sát xây dựng 2006 NXB.Lao Động-XH NXB.Lao Động-XH   270,000
753 Hệ thống văn bản HDTH luật xây dựng & các định mức dự toán xây dựng mới - Định mức dự toán xây dựng công trình - Định mức dự toán khảo sát xây dựng 2005 NXB.Lao Động-XH NXB.Lao Động-XH   255,000
754 Quy chế mới về XD. Định mức khảo sát thiết kế, vật tư, dự toán XDCB 2003   Minh Nhị-Quang Huy   275,000
LOẠI KHÁC
755 Ứng dụng ngũ hành của tuổi năm sinh trong cuộc sống 2011 NXB.Lao Động Nguyễn Như Ý     60,000
756 Ứng dụng kinh dịch trong địa lý phong thủy 2011 NXB.Lao Động Nguyễn Như Ý     72,000
757 Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong Hội nhập Kinh tế Quốc tế 2011 NXB.Lao Động THS. Nguyễn Đình Quốc Cường     32,000
758 Truyền thuyết Hà đồ - Lạc Thư 2011 NXB.Lao Động

Đường sử diễn nghĩa (2T) C 188,000 14.5x20.5 824 Sái Đông Phiên VH-TT
Đường sử diễn nghĩa T1 C 93,000 14.5x20.5 802 Sái Đông Phiên VH-TT
Đi tìm thông điệp của nàng thơ C 30,000 12x20 248 Trần Nhựt Tân TNiên
Địa danh Việt Nam trong tục ngữ ca dao C 190,000 16x24 772 Vũ Quang Dũng TĐBK
300 Năm Sài Gòn TP Hồ Chí Minh C 138,000 24.5x24
Quang Huy VH-TT
Ai tri âm đó-Tiểu luận phê bình C 31,000 13x19 284 Trần Thanh Giao Hội NV
Ai vượt Cửu Long giang-bút ký C 34,000 13x19 316 Trần Thanh Giao Hội NV
Biên khảo về người tiền sử C 32,000 13x19 288 Trần Kim Thạch TP HCM
Các tác giả văn chương Việt Nam (bộ 2C) Bộ 580,000 16x24
Trần Mạnh Thường  Nhạc
Câu đối trong văn hoá việt nam C 35,000 145x205 275 Nguyễn Hoàng Huy TP HCM
cóc C 580,000Chuyện văn chuyện đời C 62,000 13x19 584 Ngô Văn Phú
Chuyện xưa tích cũ C 37,000 13x19 468 Sơn Nam Trẻ
Cuộc chiến không kết thúc C 65,000 14.5x20.5 516 ANTON LA GUARDIA VH-TT
Dạo vườn văn C 26,000 13x19 244 Trần Lê Văn
duy C 580,000Giai thoại văn học Việt Nam C 42,000 13x19 420 Hoàng Ng.Phách Văn Học
Giấy Couche Matt 100 (60*90) Ram 471,000Lịch sử văn minh thế giới C 280,000 16x24 1040 S.Staurianos Lao Động
Nữ sĩ Việt Nam C 270,000 16x24 1472 Như Hiên (Nguyễn Ngọc Hiền) Văn Học
Nam quốc sơn hà (Bộ 2T) Bộ 240,000 16x24 656 Trần Đại Sỹ Trẻ
Nam quốc sơn hà T2 C 120,000 16x24


Nghìn năm bia miệng-bộ 2 cuốn Bộ 50,000 13x19
Huỳnh Ngọc Trảng TP HCM
Nghiên cứu về sự phát triển con người C 260,000 19x27 696 Robert  V. Kail VH-TT
Nghệ thuật câu đối C 33,000 145x205 312 Nhất Như - Phạm Cao Hoàn TP HCM
Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam C 85,000 16x24 376 Lê Văn Quán Lao Động
Những gương mặt tiêu biểu thi ca VN C 55,000 13.5x21 408 Kiều Văn Văn Học
Những người thắng cuộc C 80,000 14.5x20.5 424 Michael Beschloss TĐBK
Nhân chủng học -Khoa học về con người C 250,000 19x27 722 ADamson Hoebel TP HCM
Nhà báo và hành trình đi tìm công lý C 35,000 13x19 320 Đặng Bình Trẻ
Quốc triều hương khoa lục C 45,000 16x24 744 Cao Xuân Dục TP HCM
Quốc văn trích diễm C 37,000 13.5x21 302 Dương Quảng Hàm Trẻ
Ramses Hoàng đế Minh Triết Ai Cập C 48,000 13x19 456 Christian JACQ Lao Động
Tư tưởng loài người qua các thời đại C 90,000 19x27 314 Sir Julian Huxley VH-TT
Tâm bút-Thư pháp Việt C 30,000 10x20 136 Lưu Thanh Hải VNghệ-TP
Thơ tạ từ C 15,000 12x19
Trà Giang Tử TNiên
Thi phẩm tập bình C 52,000 13.5x20.5 308 Nguyễn Đình Phức VNghệ-TP
Tinh hoa trí tuệ Khổng Tử C 68,000 13.5x21 336 Lâm Ngữ Đường TĐBK
Tinh hoa trí tuệ nhân loại C 70,000 14.5x20.5 444 Lý Anh - Vương Tiểu Lý Lao Động
Trà luận C 25,000 13x19 216 Nguyễn Bá Hoàn TP HCM
Trung Quốc-Triều Tiên-Nhật Bản đỉnh cao văn minh Đông á C 48,000 14.5x20.5 406 Ginal Barnes TP HCM
Truy tìm huyền thoại anh hùng C 42,000 14.5x20.5 334 Michael Wood TĐBK
Trí tuệ của hiền nhân C 25,000 12x20 224 Phương Thúy TĐBK
Trí tuệ của hiền nhân (35000) C 35,000 12x20 224 Phương Thúy TĐBK
Văn đàn bảo giám C 140,000 14.5x20.5 936 Trần Trung Viên Văn Học
Văn học sử Việt Nam C 140,000 16x24 600 Lê Văn Siêu Văn Học
Văn học Việt Nam C 34,000 13.5x21 278 Dương Quảng Hàm Trẻ
Viễn cảnh nước Mỹ trong thiên niên kỹ mới C 90,000 14.5x20.5 536 Marianne Willamson VH-TT
Việt Nam thi văn hợp tuyển C 48,000 13.5x21 382 Dương Quảng Hàm Trẻ
Việt Nam văn học sử yếu C 90,000 14.5x20.5 688 Dương Quảng Hàm Trẻ
Việt Nam văn minh sử C 280,000 16x24 1116 Lê Văn Siêu Văn Học
             
Đại cách mạng Pháp C 35,000 13x19 312 Norman Hampson VH-TT
10 Năm đại CMVH Tr.Quốc T1 C 46,000 13x19 624 Lý Vĩnh TP HCM
10 Năm đại CMVH Tr.Quốc T2 C 24,000 13x19 324 Lý Vĩnh TP HCM
10 Năm đại CMVH Tr.Quốc T3 C 32,000 13x19 440 Lý Vĩnh TP HCM
10 Năm đại CMVH Tr.Quốc T4 C 52,000 13x19 756 Lý Vĩnh TP HCM
Cánh đại bàng đơn độc C 62,000 13x19 536 Danielle Steel Văn Học
Chiếc thùng ma thuật C 27,000 13x19 260 Bernard Malamud Văn Học
Chuyện tình như huyền thoại C 65,000 13x19 564 Barbara Taylor Bradford Văn Học
Con đường của nền văn minh C 16,000 12x20 144 Trần Kiết Hùng TP HCM
Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học châu âu thế kỷ XX C 55,000 14.5x20.5 424 Vũ Đình Lưu
Hoàn thiện nhân cách ở đời C 14,000 12x20 124 Tào Dư Chương TP HCM
Lịch sử tiểu thuyết trung quốc C 47,000 14.5x20.5 422 Lỗ tấn ĐHQG HN
Ngụ ngôn thi họa C 39,000 13x19 360 Trần Tứ ích TP HCM
Những áng văn bất hủ C 18,000 12x20 156 Trần Kiết Hùng TP HCM
Những điều răn của lịch sử C 13,000 12x20 116 Trần Kiết Hùng TP HCM
Những bài diễn văn nổi tiếng Thế Giới C 165,000 19x27 644 William Safire VH-TT
Những cuốn sách làm thay đổi thế giới C 34,000 13x19 282 Hoài Châu Lao Động
Những phong cách nghệ thuật C 18,500 12x20 168 Tào Dư Chương TP HCM
Những tình cảm vĩnh hằng C 18,000 12x20 160 Tào Dư Chương TP HCM
Những trí tuệ hơn người C 14,000 12x20 124 Trần Kiết Hùng TP HCM
Nụ cười danh nhân C 32,000 13x19 312 Nhất Như TP HCM
Sự uy nghi của chính nghĩa C 14,000 12x20 120 Trần Kiết Hùng TP HCM
Thân phận con người C 44,000 13x19 374 Lê Thanh Hoàng Dân
Theo dấu những tài năng C 17,000 12x20 144 Tào Dư Chương TP HCM
Tiểu thuyết hiện đại C 33,000 13x19 269 Dương Thanh Bình
Triều Thanh-Nghi án &Giai thoại C 43,000 13x19 416 Vũ Phong Tạo TNiên
Văn hóa ấn Độ C 35,000 13x19 344 Nguyễn Tấn Đắc TP HCM
Văn học hiện đại Trung Quốc nhìn từ Thượng Hải C 130,000 16x24 651 Vương Văn Anh Văn Học
Văn học sử Trung Quốc T1 C 100,000 13x19 696 Chương Bồi Hoàn Phụ Nữ
Văn học sử Trung Quốc T2 C 120,000 13x19 908 Chương Bồi Hòan Phụ Nữ
Văn học sử Trung Quốc T3 C 120,000 13x19 898 Chương Bồi Hoàn Phụ Nữ
             
(Nối lại tình xưa C 38,000 13x19 380 Tôn Thất Điềm Phụ Nữ
¦ớc mơ C 42,000 13x19 436 Văn Hòa Văn Học
ám ảnh C 62,000 13x19 620 Văn Hòa Văn Học
ánh mắt người tình C 25,000 13x19 240 Ian Fleming Văn Học
ánh sao chiều C 46,000 13x19 431 Danielle Steel Lao Động
Âm vang ngày cũ C 60,000 13x19 499 Dainelle Steel Văn Học
Đảo thần bí C 32,000 13x19 316 Đào Đăng Trạch Thiên Văn Học
Đắm đuối C 20,000 13x19 216 Lê Thành TNiên
Đêm thứ bảy sáng chủ nhật C 23,000 13x19 284 Xuân Du (dịch)
Đồng tiền vàng bí ẩn C 22,000 13x19 224 Lê Thành Phụ Nữ
Đời kỹ nữ C 69,000 13x19 750 Arthur Golden Văn Học
Đời vẫn đáng sống C 43,000 13x19 452 Văn Hòa
Đường cùng nơi khởi đầu cho cuộc sống mới C 53,000 13.5x21 312 Lindens last Life Lao Động
Đấu trường đen C 34,000 13x19 348 Ng.Hoài Thu dịch Hội NV
Đợi chờ C 35,000 13x19 376 Văn Hòa Văn Học
Điệp vụ kim cương C 25,000 13*19 244 Ian Pleming Văn Học
Điệp vụ thành Bát Đa C 28,000 13x19 280 Agatha Christie Văn Học
Điệu Blue chết chóc C 29,000 13x19 296 Kiều Hoa CA ND
Đứa con oan nghiệt C 33,000 13x19 312 IRA Levin Văn Học
Đến rồi bến đợi C 54,000 13x19 416 Danielle Steel Văn Học
Đừng để chim sẻ non ngã gục C 26,000 13x19 252 Lida Nichpls Phụ Nữ
Đòn thù cuối cùng C 23,000 13x19 220 A.L.Breton Văn Học
Định mệnh trái ngang C 42,000 13x19 410 Rosamunde Pilcher
ảnh ảo C 29,000 13x19 316 Lê Thành Văn Học
13 Vụ án C 29,000 13x19 252 Agatha Christie Văn Học
6 Tảng đá thiêng C 92,000 13.5x21 512 Matthew Reilly Văn Học
Am hiểu tình yêu C 10,000 13x19 132 Lê Thành Phụ Nữ
Annabelle - Người phụ nữ tuyệt vời C 52,000 13x19 384 Danielle Steel Văn Học
Bây giờ &Mãi mãi C 59,000 13x19 592 Nguyễn Đức Lân Phụ Nữ
Bản án của các vị thần linh C 30,000 13x19 288 ALFRED HITCHCOCK Văn Học
Bản chúc thư C 56,000 13x19 576 John Grisham Phụ Nữ
Bão tố chốn giang hồ C 24,000 13x19 244 Minh Nhật Văn Học
Ba chàng độc thân C 67,000 13.5x21 416 Danielle Steel Văn Học
Ba cuộc tình C 33,000 13x19 388 Văn Hòa Văn Học
Ba người đàn bà trong đời Napoleon C 36,000 13x19 588 Viễn Nguyên
Bọn săn vàng C 22,000 13x19 220 Robert Van Gulik Văn Học
Bóng hình C 54,000 13x19 548 TrThanh Ngọc dịch
Bóng tối kinh hoàng C 42,000 13x19 396 Sidney Sheldon Văn Học
Bất chấp hiểm nguy C 50,000 13x19 468 Patricia Cornwell
Bi kịch về 3 cái chết C 28,000 13x19 287 Đào Đăng Thạch thiên Đà Nẵng
Bước lãng du C 36,000 13x19 356 Janet Dailey
Bước thăng trầm của kỹ nữ C 98,000 13x19 814 Honore De Balzac Văn Học
Bướm trắng C 33,000 13x19 312 Walter Mosley Văn Học
Biển chết C 35,000 13x19 330 Lê Đình hùng Đà Nẵng
Biển lửa C 51,000 13x19 484 Steve Shagan Văn Học
Bức họa Maja khỏa thân C 50,000 13x19 398 Samuel Edwards Văn Học
Bức tượng bí hiểm C 28,000 13x19 290 Trịnh Huy Ninh CA ND
Bến bờ bình yên C 56,000 13x19 432 Danielle Steel Văn Học
Bến cũ C 62,000 13.5x21 320 Danielle Steel Văn Học
Bến hẹn C 52,000 13x19 368 Janet DaiLey Văn Học
Bí ẩn trong tháp chuông C 37,000 13x19 348 Alfred Hitchcock Văn Học
Bí mật ngôi nhà nghỉ C 29,000 13x19 288 Lưu Vân dịch CA ND
Căn phòng rực lửa C 19,000 13x19 308 J. Dickson Carr Văn Học
Cái chết của ông bầu quyền anh C 25,500 13x19 263 Nôen Vecxin TD-TT
Cái chết của một thiếu phụ C 29,000 13x19 295 Ng Minh Nguyên TD-TT
Cái chết giữa thinh không C 33,000 13x19 306 Agatha Christie Văn Học
Cái chết trên chấm phạt đền C 23,000 13x19 247 Bằng Việt TD-TT
Cánh tay vàng C 26,000 13x19 256 Clark Howard Văn Học
Cáo sa mạc C 31,000 13x19 312 Văn Hòa Văn Học
Câu chuyện newyork C 43,000 13x19 424 Viễn Nguyên
Cơ hội thứ hai C 29,000 13x19 244 Danielle Steel Văn Học
Cả thế giới không đủ C 26,000 13x19 264 Raymons Benson Văn Học
Cảm xúc C 20,000 13x19 228 Văn Hòa dịch Văn Học
Cạm bẫy C 29,500 13x19 300 Phan Lưu Ly Phụ Nữ
Cạm bẩy hồng nhan C 26,000 13x19 266 Jean Louis Viot Văn Học
Cạm bẫy ngọt ngào C 43,500 13x19 464 Văn Hòa Văn Học
Cặp tình nhân trên biển C 24,000 13x19 224 Alfred Hitchcock Văn Học
Chân dung người tình tổng thống C 36,000 13x19 484 Văn Hòa
Chàng khùng C 25,000 13x19 254 Trương Quang Đệ Văn Học
Chiếc nhẫn oan gia C 42,000 13x19 420 Mary Higgins Clark Văn Học
Chiến dịch sấm sét (Điệp viên 007 ) C 26,000 13x19 255 IAN FLEMING
Chỉ vì yêu C 52,000 13x19 492 Janet Dailey Lao Động
Chết như chơi C 31,000 13x19 268 Agatha Christie Văn Học
Chị em gái C 65,000 13.5x21 384 Danielle Steel Văn Học
Chị em thù hận C 79,000 13x19 583 Janet Dailey Lao Động
Chuyện bất ngờ C 66,000 13x19 654 Barbara Delinsky
Chuyện tình của mẹ C 54,500 13x19 560 Văn Hòa Văn Học
Chuyện tình dưới nhành cây tầm gửi C 42,000 13x19 320 Janet Dailey Văn Học
Chuyến tàu định mệnh C 33,000 13x19 288 Đào Đăng Trạch Thiên Văn Học
Con dấu ngà vấy máu C 42,000 13*19 415 Guy stanley
Con nhện đen C 32,000 13x19 304 Alfred Hitchcock Văn Học
Con quỷ áo xanh C 26,000 13x19 254 Walter Mosley Văn Học
Con quỷ truyền kiếp C 30,000 13x19 304 Thế Lữ (dịch) Hội NV
Con tim trần trụi C 56,000 13x19 540 Văn Hòa Văn Học
Còn mãi một tình yêu C 55,000 13x19 406 Janet Dailey Văn Học
Cuộc bắt cóc kinh hoàng C 30,000 13x19 296 Mark Denning
Cuối trời hợp tan C 68,000 13.5x21 400 Anne Tyler Văn Học
Diana Công nương xứ Wales C 20,000 13x19 248 Văn Hòa
Dòng sông sao C 40,000 13x19 408 Quỳnh Dao
Giông tố thảo nguyên C 75,000 13x19 500 Janet Dailey Văn Học
Giã từ thử thách C 59,000 13x19 510 Văn Hòa Văn Học
Giai điệu dưới tầng hầm C 21,000 13x19 200 John Trinian Văn Học
Giai điệu hạnh phúc C 77,000 13x19 512 Barbara Taylor Bradford Văn Học
Giới hạn khắt khe C 34,000 13x19 338 John Dunning
Giết người trong mộng C 30,000 13x19 276 Agatha Christie
Hôn lễ C 50,000 13x19 516 Nguyễn Văn Hạnh
Hơn cả ước mơ C 67,000 13x19 512 Danielle Steel Văn Học
Hành lang tử thần C 30,000 13x19 300 Võ Liên Phương Hội NV
Hạnh phúc không quá muộn C 60,000 13x19 424 Danielle Steel Văn Học
Hai người đàn bà C 62,000 13*19 592 Barbara Delinsky Phụ Nữ
Hận & yêu C 79,000 13x19 608 Barbara Delinsky Văn Học
Hoa thảo nguyên C 47,000 13x19 476 Văn Hòa
Khát vọng yêu đương C 43,000 13x19 404 Barbara Taylor Bradford
Không chốn nương thân 2T Bộ 121,500 13x19 993 Lavigiux Văn Học
Không chốn nương thân T1 C 61,500 13x19

Văn Học
Không chốn nương thân T2 C 60,000 13x19


Khung trời quyến rũ C 47,000 13x19 476 Văn Hòa
Kỷ vật của mẹ C 28,000 12x20 238 Nguyễn Hồng Trang Phụ Nữ
Lá rụng C 42,000 13x19 368 Adeline Yen Mah Lao Động
Lằn ranh sinh tử C 42,000 13.5x21 240 Tim Winton VH-TT
Lần theo vết rắn C 50,000 13x19 528 Lê Thành Đà Nẵng
Lộ diện C 27,000 13x19 272 MaryHiggins Clark Văn Học
Lời hứa cuối cùng C 25,000 13x19 232 Richard Paul Evans Phụ Nữ
Lũ chuột cống vùng Bronx C 13,000 13x19 128 khanh Khanh Văn Học
Lửa hận C 45,000 13x19 348 Iessica Hall Văn Học
Luật giang hồ C 50,000 13x19 504 Jeffrey Archer Văn Học
Mãnh lực tình yêu C 27,000 13x19 260 Barbana Delinsky
Mê cung C 17,000 13x19 168 Walter Schellenberg
Ma thuật của trái tim C 51,000 13x19 640 Văn Hòa Phụ Nữ
Mang xuống tuyền đài C 23,000 13x19 228 Lê Thành
Mối tình đầu C 35,000 13x19 392 Mộng Quỳnh Văn Học
Một quá khứ kinh hoàng C 36,000 13x19 350 Võ Liên phương Văn Học
Một thời  khó quên C 30,000 13x19 308 Jame A Michener Văn Học
Một thời để nhớ C 17,000 13x19 184 Danielle Steel Phụ Nữ
Mướp nheo đi cà kheo C 6,000 13x19 88 Trần Thị Doan Văn Học
Muôn nẻo đường tình C 45,000 13.5x21 296 Danielle Steel Văn Học
Năm chàng một nàng C 20,000 13x19 200 Huỳnh Phan Anh Văn Học
Nữ hoàng mùa đông C 33,000 13x19 271 Boris Akunin Văn Học
Nàng Betty đen C 34,000 13x19 340 Đào Đăng Trạch Thiên Văn Học
Nàng không là góa phụ C 49,000 13x19 390 Mary Balogh Văn Học
Nỗi đắng cay ngọt ngào C 71,000 13x19 476 Danielle Steel Văn Học
Nỗi buồn số phận C 53,000 13x19 460 Danielle Steel Văn Học
Nỗi niềm kẻ bất tử C 50,000 13x19 600 Viễn Nguyên
Nối lại tình xưa C 44,000 14.5x20.5 380 Daniell Steel Phụ Nữ.
Ngôi sao đơn độc C 43,000 13x19 368 Janet Dailey Văn Học
Ngàn cân treo sợi tóc C 26,000 13x19 256 Phú Thành
Ngày thứ sáu-Phút giây định mệnh C 33,000 13x19 314 Peter Beere Phụ Nữ
Người đàn ông tuyệt vời C 44,000 13x19 440 Văn Hòa Văn Học
Người tình nhỏ của Trương Phi C 30,000 13x19 300 Võ Toán
Người tình trong mộng C 72,000 13x19 544 Barbara Delinsky Văn Học
Người tình xa lạ C 25,000 13x19 188 Christoph Hein Lao Động
Người thừa kế C 107,000 13.5x21 568 Barbara Taylor Bradford Văn Học
Người vợ người tình C 57,000 13x19 574 Văn Hòa (dịch)
Người vợ người tình (70000) C 70,000 13x19 574 Danielle Steel Lao Động
Người yêu nước C 45,000 13x19 476 Văn Hòa (dịch) Văn Học
Như gió tan mây C 69,500 13x19 580 Barbara Delinsky Văn Học
Những cánh hoa lạc loài C 44,000 13x19 436 Hoàng Long Điềm Phụ Nữ
Những cánh hoa lạc loài C 46,000 13x19 436 DANIELLE STEEL Phụ Nữ
Những ngôi sao Hollywood C 49,000 13x19 488 Trần Văn Văn Học
Những người tình C 41,000 13x19 436 Văn Hòa Văn Học
Những phút giây hạnh phúc C 46,000 13x19 352 Janet Dailey Văn Học
Những que diêm bí ẩn C 32,000 13x19 320 Phạm Văn Thiều TD-TT
Những thế lực tàn bạo C 46,000 13x19 452 Patrick Anderson Phụ Nữ
Những trái tim vàng C 49,000 13.5x21 328 Danielle Steel Văn Học
Những xác chết câm lặng C 33,000 13x19 360 Phạm Việt Hưng TD-TT
Núi băng trôi C 52,000 13x19 664 Văn Hòa dịch Văn Học
Nếu còn có ngày mai C 60,000 13x19 528 Sidney Sheldon Văn Học
Oan nghiệt C 67,000 13x19 654 Văn Hòa Văn Học
Papillon người tù khổ sai T2 C 55,000 13x19 440 Henri Charriere Văn Học
Paula &Chân lý cuộc đời C 28,000 13x19 304 Văn Hòa Phụ Nữ
Phản Bội C 20,000 13x19 196 Lê Thành Văn Học
Phi trường Kennedy ba giờ sáng C 28,000 13x19 284 Kiều Hoa CA ND
Phũ phàng C 160,000 13.5x21 900 Johanna Kingsley Văn Học
PIE đệ nhất 2T Bộ 150,000 13x19 1364 Nguyễn Xuân thảo Văn Học
Quả chuông ác mộng C 26,000 13x19 312 Phan Linh Lan Văn Học
Quan tài từ Hồng Kông C 28,000 13x19 284 Nguyễn Minh Nguyên TD-TT
Quỷ ám (50000) C 50,000 13x19 394 Danielle Steel Văn Học
Quỷ ám (Hội nhà văn) C 45,000 13x19 476 Phạm Xuân Thảo(dịch) Hội Nhà Văn
Quỷ ám (Văn học) C 39,000 13x19 394 Đào Đăng Thạch Thiên Văn Học
Quyền lực tình yêu & thù hận C 38,000 13x19 360 SIDNEY SHELDON Văn Học
Rình rập C 21,000 13x19 212 Lê Thành Văn Học
Rào chắn cuối cùng C 28,000 13x19 296 Tường Long TD-TT
Rực lửa miền băng tuyết C 26,000 13*19 244 John Gardner Văn Học
Săn đuổi C 48,000 13x19 596 Văn Hòa TNiên
Sống hay là chết (Điệp viên 007) C 24,000 13x19 240 Ian Fleming
Sòng bạc hòang gia C 22,000 13*19 208 Ian Fleming Văn Học
Sự chọn lựa cuối cùng C 45,000 13x19 472 Thuỷ Phụ Nữ
Tìm trong sương chiều C 27,000 13x19 320 Lê Thám Văn Học
Tình địch C 69,000 13x19 624 Janet Dailey
Tình hè rực lửa C 42,000 13x19 456 Văn Hòa Phụ Nữ
Tình khúc mùa thu C 44,000 13x19 380 Danielle Steel Văn Học
Tình lỡ quay về-TT 15 truyện ngắn Mỹ HĐ C 47,000 13x19 404 Phạm Viêm Phương Văn Học
Tình phai nắng hạ C 45,000 13.5x21 256 William Trevor Văn Học
Tình riêng C 38,000 13x19 384 Vicki Baum Phụ Nữ
Tình ý C 43,000 13*19 408 Joy Fielding
Tình yêu & thù hận C 45,000 13x19 476 Văn Hòa Văn Học
Tình yêu cuối cùng C 60,000 13x19 464 Danielle Steel Văn Học
Tội ác & Trừng phạt T1 C 52,000 13x19 432 F.Đôxtôiepxki Văn Học
Tội ác & Trừng phạt T2 C 50,000 13x19 418 Cao Xuân Hạo Văn Học
Tấm gương ma quỷ-Truyện kinh dị C 49,500 13x19 508 Lê Thành Văn Học
Thám tử Sherlock Holmes (bộ 4C 370000) Bộ 370,000 13x19
Arthur Conan Doyle Văn Học
Thám tử Sherlock Holmes (bộ 4C) Bộ 300,000 13x19
Arthur Conan Doyle Văn Học
Thôi thúc C 48,000 13x19 644 Văn Hòa Phụ Nữ
Thương trường đẫm máu C 62,000 13x19 612 Vũ Kim Dung Văn Học
Thỏa niềm nguyện ước C 62,000 13x19 480 Danielle Steel Văn Học
Thanh gươm công lý C 40,000 13x19 386 A.J.Cronin Văn Học
Thầm kín C 37,000 13x19 392 Văn Hòa Văn Học
Thời gian không đợi C 47,000 13x19 466 Nguyễn Thành châu
Thiên bất dung gian C 16,000 13x19 156 Lưu Văn hy Văn Học
Thiên thần C 43,000 13x19 456 Văn Hòa
Thiên thần bay qua mộ con C 33,000 13x19 334 Roman Diogenes Văn Học
Thế giới ngầm C 23,000 13x19 236 Võ Liên Phương
Tiền chuộc mạng C 65,000 13x19 440 Danielle Steel Văn Học
Tiền không có mùi vị C 28,000 13x19 280 Nguyễn Minh Nguyên TD-TT
Tiếng nói của con tim C 60,000 13x19 464 Danielle Steel Văn Học
Tiếng thét trong đêm C 37,000 13x19 376 Lê Thành Phụ Nữ
Từ ánh sáng đầu tiên C 41,000 13x19 408 Phan Quang Định Hội NV
Tử chiến với gã No C 25,000 13x19 240 Ian Fleming
Từ giã cuộc tình C 36,000 13x19 372 R.Chandler Phụ Nữ
Trăng mật C 48,000 13x19 532 Văn Hòa
Trôi giạt C 65,000 13x19 480 Kiran Desai Văn Học
Trân Châu cảng C 39,000 13x19 366 Randall Wallace Văn Học
Trên đỉnh cao quyền lực C 60,000 13x19 624 Lê Đình Hùng
Trên trận địa chết C 33,000 13x19 328 Jack Higgins Văn Học
Trang nhật ký đẫm máu C 38,000 13x19 379 Võ Liên phương Văn Học
Trở lại thiên đường C 81,000 13x19 540 Barbara Delinsky Văn Học
Trẻ em đường phố C 25,000 13x19 232 Lorenzo Carcaterra Phụ Nữ
Truy lùng tên sát nhân C 12,000 13x19 120 Jerry Cotton Văn Học
Truy tìm tội phạm C 22,000 13x19 220 Max Brand Văn Học
Truyện kinh dị Conan Doyle T1 C 16,500 13x19 168 Kim Lương(dịch) Văn Học
Truyện kinh dị Conan Doyle T3 C 23,000 13x19 244 Kim Lương(dịch) Văn Học
Truyện Kinh dị Conan Doyle T4 C 18,000 13x19 244 Conan Doyle Văn Học
Truyện kinh dị nước ngoài T1 C 26,000 13x19 264 Hoàng Quân Văn Học
Truyện kinh dị nước ngoài T2 C 27,000 13x19 276 Hoàng Quân Văn Học
Truyện kinh dị-Đêm đen buông xuống C 32,000 13x19 332 Lê Thành(dịch) Văn Học
Truyền thuyết về tình yêu &phép thuật xứ Tây Tạng C 47,000 13.5x21 216 Alexandra David -Neel Lao Động
Tu viện thành Pacmơ C 90,000 13x19 756 Hùynh lý Văn Học
Tuyển tập truyện kinh dị T1 C 24,000 13x19 260 Kim Lương (dịch) Văn Học
Tuyển tập truyện kinh dị T2 C 22,000 13x19 228 Alfred Hitchcock Văn Học
Tuyển tập truyện kinh dị T3 C 25,000 13x19 252 Kim Lương (dịch) Văn Học
Tuyển tập truyện kinh dị T4 C 22,000 13x19 224 Kim Lương (dịch) Văn Học
Tuyển tập truyện kinh dị T5 C 22,000 13x19 224 Alfred Hichcock Văn Học
Tuyển tập truyện ma cà rồng - T1 C 32,000 13x19 304 Phạm Viêm Phương - Huỳnh Kim Oanh Văn Học
Tuyển tập truyện ma cà rồng T2 C 29,000 13x19 276 Phạm Viêm Phương - Huỳnh Kim Oanh Văn Học
Tuyển tập truyện ma cà rồng-Kẻ lạ bí ẩn C 27,000 13x19 208 Phạm Viêm Phương Văn Học
Tuyện tập truyện ma cà rồng-Người chết đang sống C 27,000 13x19 208 Phạm Viêm Phương Văn Học
Tuyển tập truyện ma cà rồng-Vì máu là cuộc sống C 30,000 13x19 232 Phạm Viêm Phương Văn Học
Tuyển tập Y.Kawabata C 75,000 13x19 648 Ngô Quý Giang Hội NV
Vương vấn tình em C 85,000 13.5x21 448 Janet Dailey Văn Học
Vùng nguy hiểm C 27,000 13x19 254 Shirley Palmer Phụ Nữ
Vụ giết người bí ẩn C 34,000 13x19 390 Phạm Văn Thiều Văn Học
Vụ giết người trên sân gôn C 36,000 13x19 375 Agatha Christie TD-TT
Về mái nhà xưa C 28,000 13x19 304 Bích Phượng Văn Học
Về với tình xưa C 43,000 13x19 452 Nguyễn tuấn Phụ Nữ
Vũng lầy C 12,000 13x19 118 Lê Thành Văn Học
Vòng tay bè bạn T2 C 39,000 13x19 434
Văn Học
Vòng tay bè bạn-Bộ 2T Bộ 74,000 13x19 436 Văn Hòa Văn Học
Xác chết bên hẻm núi C 21,500 13x19 274 Nhật Tân
Xác chết ngoài biển khơi C 42,000 13x19 414 Mary Higgin Văn Học
Xuân Nguyệt C 82,000 13x19 744 Hồng Giang Phụ Nữ
             
12 Sứ quân (bộ 2 tập) Bộ 300,000 16x24 1872 Vũ Ngọc Đỉnh Văn Học
12 Sứ quân (bộ 8 tập) C 200,000 13x19 3412 Vũ Ngọc Đĩnh Trẻ
Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông (bộ 2T) Bộ 260,000 16x24 1424 Trần Đại Sỹ Trẻ
Anh hùng tiêu sơn P1-Thầy tăng mở nước C 110,000 16x24 560 Trần Đại Sỹ Trẻ
Anh hùng tiêu sơn P2-Thuận thiên di sử C 120,000 16x24 620 Trần Đại Sỹ Trẻ
Anh hùng tiêu sơn P3- Anh Hùng Bắc Cương C 150,000 16x24 772 Trần Đại Sỹ Trẻ
Anh hùng tiêu sơn P4- Anh linh thần võ tộc Việt C 160,000 16x24 824 Trần Đại Sỹ Trẻ
Bắn rụng mặt trời (8Tập) Bộ 270,000 13x19
Vũ Ngọc Đĩnh Trẻ
Bắn rụng mặt trời T5 C 35,000 13x19

Trẻ
Bắn rụng mặt trời T6 C 35,000 13x19

Trẻ
Bắn rụng mặt trời T7 C 35,000 13x19

Trẻ
Bắn rụng mặt trời T8 C 35,000 13x19

Trẻ
Bước thịnh suy... Nhà Tần - Hán - Ngụy Tấn&Nam Bắc Triều C 290,000 16x24 948 Cát Kiếm Hùng VH-TT
Bước thịnh suy.....Nhà Minh - Thanh C 210,000 16x24 696 Cát Kiếm Hùng VH-TT
Bước thịnh suy....Nhà Đường- LưỡngTống- Nguyên C 280,000 16X24 924 Cát Kiếm Hùng VH-TT
Canh bạc lớn của các đại cường quốc tại Trung á C 100,000 14.5x20.5 672 Karl E.Meyer Shareen Blar Brysac TP HCM
Hào kiệt Lam Sơn (bộ 2T) Bộ 200,000 16x24 596 Vũ Ngọc Đỉnh Văn Học
Mười hai sứ quân T1 C 25,000 13x19


Mười hai sứ quân T2 C 25,000 13x19


Mười hai sứ quân T3 C 25,000 13x19


Mười hai sứ quân T4 C 25,000 13x19


Mười hai sứ quân T5 C 25,000 13x19

Trẻ
Mười hai sứ quân T6 C 25,000 13x19

Trẻ
Mười hai sứ quân T7 C 25,000 13x19

Trẻ
Mười hai sứ quân T8 C 25,000 13x19

Trẻ
Những mẫu chuyện viết từ chiến trường năm ấy C 25,000 13x19 240 Nguyễn Hồng Trang TP HCM
Ứng dụng thần vũ T1 C 83,000 16x24


Ứng vận thần vũ - Lê Đại hành hoàng đế phá Tống (bộ 2T) Bộ 142,000 16x24 750 Vũ Ngọc Đĩnh VH-TT
Sông côn mùa lũ (bộ 2C) Bộ 250,000 16x24 736 Nguyễn Mộng Giác Văn Học
Tây Sở bá vương Hạng Võ C 80,000 16x24 398 Thường Vạn Sinh
Tiểu Phò mã  (bộ 4 tập) Bộ 138,000 13*19 1352 Võ Tóan
Tiểu phò mã cướp pháp trường T1 C 35,000 13x19

Lao Động
Tiểu phò mã cướp pháp trường T2 C 35,000 13x19

Lao Động
Tiểu phò mã cướp pháp trường T4 C 35,000 13x19

Lao Động
Tứ đại mỹ nhân TQ - Điêu Thuyền C 55,000 13x19 424 Kim Tư Đốn Văn Học
Tứ đại mỹ nhân TQ - Dương Ngọc Hoàn C 69,000 13x19 516 Kim Tư Đốn Văn Học
Tứ đại mỹ nhân TQ - Tây Thi C 60,000 13x19 472 Kim Tư Đốn Văn Học
Tứ đại mỹ nhân TQ - Tây Thi (94000) C 94,000 13.5x21 496 Kim Tư Đốn Văn Học
Tứ đại mỹ nhân TQ - Vương Chiêu Quân C 75,000 13x19 560 Kim Tư Đốn Văn Học
Tứ đại mỹ nhân TQ -Vương Chiêu Quân (90000) C 90,000 13x19 560 Kim Tư Đốn Văn Học
Trốn thoát tự do C 45,000 14.5x20.5 332 Erich From m TĐBK
             
Bồng lai hiệp khách C 17,000 13x19 152 Xuân Thu HPhòng
Giang hồ kiếm khách T1 C 44,000 13x19
Eiji Yoshikawa Văn Học
Giang hồ kiếm khách T2 C 44,000 13x19 436 Eiji Yoshikawa Văn Học
Giang hồ kiếm khách T3 C 44,000 13x19 410 Eiji Yoshikawa Văn Học
Linh sơn nghĩa sĩ T1 C 20,000 13x19

Văn Học
Linh sơn nghĩa sĩ T3 C 19,000 13x19 188 Xuân Thu Văn Học
Musashi - Giang hồ kiếm khách (5C/bộ) Bộ 220,000 13x19 2100 Eiji Yoshikawa Văn Học
Nợ nước thù nhà T1 C 30,000 13x19

Văn Học
Nợ nước thù nhà T2 C 23,000 13x19 236 Hồng Lĩnh Sơn Văn Học
             
Đường vào hiện sinh C 85,000 13.5x21 538 Jiddu Krishnamurti Lao Động
Đến với Tây Tạng C 52,000 13.5x21 248 Niema Ash Lao Động
Địa lý đó đây C 60,000 13x19 456 Diêu Đại Quân Trẻ
100 Câu chuyện lý thú về động vật C 33,000 13.5x21 168 Khúc Thắng Huy Thời Đại
1000 Phát minh và khám phá C 80,000 19x27 252 Roger Bridgman VH-TT
145 Nghi án thế giới C 60,000 14.5x20.5
Thi Tuyên Viên Phụ Nữ
181 Bài thử trí thông minh C 24,000 13x19 200 Cập Đệ LĐ-XH
3000 câu đố vòng quanh thế giới C 34,000 13x19 319 Phạm Cao Hoàn MT
Bách khoa khoa học lý thú cho mọi người C 200,000 19x27 392 Đào Đ Trạch Thiên Trẻ
Bản đồ địa lý thế giới C 38,000 19x27 44 Phạm Cao Hoàn Trẻ
Bí ẩn Đông phương C 160,000 19x27 404 David Allen Hulse VH-TT
Bí ẩn phương Tây C 185,000 19x27 462 David Allen Hulse VH-TT
Chuyện hay thực vật C 50,000 13x19 388 Hoàng Kiến Dân Trẻ
Con đường sáng tạo C 45,000 13x19 328 Ngạn Ngô Trẻ
Hình ảnh nhân loại C 105,000 19x27 320 Conrad Phillip Kottak VH-TT
Hóa học vui C 15,000 14.5x20.5 144 Lê Thành ĐHQG-TP
Nữ hoàng tự do Ai Cập Ahhotep C 43,000 13x19 356 Christian JacQ HPhòng
Ngọn nguồn khoa học kỹ thuật C 60,000 13x19 476 Trần Hữu Khánh Trẻ
Ngưỡng cửa nhìn ra tân thế giới:Trung Quốc-Singapore-ấn Độ C 37,000 13.5x21 292 Alain Vandenborre TĐBK
Nguồn gốc tên gọi các nước trên thế giới C 150,000 19x27 386 Nguyễn Hồng Trang - Kim Dân VH-TT
Nguồn gốc văn minh nhân loại C 84,000 14x22 520 David M.Rohl LĐ-XH
Nhìn ra TGQT - Địa cầu C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Bay lượn trên không C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Biển C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Các ngành nghề C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Cơ thể chúng ta C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Con người thời tiền sử C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Con người và tập tục C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Du hành trên mặt đất C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Những động vật máu lạnh C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Những động vật máu nóng C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Tàu thuyền C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Thế giới máy móc C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Thế giới thời tiền sử C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Thể thao và giải trí C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Nhìn ra TGQT - Vũ trụ C 45,000 21x31 64 Lynda Snowdown Mỹ Thuật
Những bí ẩn lớn của thế kỷ XX C 62,000 14.5x20.5 364 Lưu Văn Hy VH-TT
Những nền văn minh thế giới C 62,000 145x205 400 SHIJIE CONGSHU Văn Học
Những phát hiện về vạn vật & con người C 70,000 13x19 684 Đỗ văn Thuấn VH-TT
Những sự kiện lạ & kỳ diệu C 38,000 14.5x20.5 360 Vương Ngọc TP HCM
Những sự kiện lớn trong lịch sử Hoa Kỳ C 120,000 16x24 648 Pam Cornelison-Ted Yanak VH-TT
Những thành phố lớn trên TG C 55,000 14.5x20.5 423 Trần Kiết Hùng VH-TT
Những vụ án ly kỳ trên thế giới C 26,000 13x19 172 Phạm Cao Hoàn LĐ-XH
Những vụ tai tiếng trong thế giới vương giả C 22,000 13x19 228 Lưu văn Hy VH-TT
Nền tảng văn minh Phương Tây C 299,000 19x27 984 Mark Kishlansky VH-TT
Nền văn minh Châu Phi C 36,000 14.5x20.5 288 Jacques Maquet TĐBK
Nền văn minh lục địa đen C 100,000 13.5x21 520 Graham Connah TĐBK
Nền văn minh Thế giới cổ đại C 43,000 13.5x21 316
LĐ-XH
Sự va chạm của các nền văn minh C 58,000 14.5x20.5 483 Nguyễn Phương Sửu
Tôi làm ảo thuật C 14,000 10x15 160 Phạm Cao Hoàn TP HCM
Tìm hiểu ngôn ngữ các nước trên thế giới C 70,000 14.5x20.5 540 Hoàng Trường TP HCM
Tìm hiểu vũ trụ C 60,000 13x19 492 Trương Minh Xương Trẻ
Thông tin thu gọn các sự kiện Thế giới C 60,000 13x19 408 Dr.James Mackay TP HCM
Theo dòng văn minh nhân loại C 290,000 19x27
Triệu Hâm Sâm VH-TT
Thế giới động vật C 56,000 13x19 448 Diệu Đại Quân Trẻ
Thế giới kỳ án Tính cách một số nhân vật thế kỷ XX C 65,000 13x19 548 Nguyễn văn Khi VH-TT
Tiếng gọi của mặt trời C 77,000 14x22 512 Surya Green TĐBK
Toàn tập những tiên tri của Nostradamus C 68,000 13x19 436 Henry C. Roberts VH-TT
Topten 2004 C 120,000 19x27 244 Russell Ash MT
Trò chơi lý thú theo bách khoa khoa học C 43,000 19x27 280 Phạm Cao Hoàn Trẻ
Trung Quốc -Những bí ẩn chưa có lời giải C 42,000 13.5x21 216 Kỷ Giang Hồng Thời Đại
Trí tuệ Ai Cập C 26,000 12x20 212 Naomi Ozaniec TĐBK
TTTG - Những câu chuyện bí mật C 30,000 12x20 248 Nguyễn Đình Nhơn VH-TT
TTTG - Những thông điệp từ màu sắc C 29,000 12x20 244 Nguyễn Đình Nhơn VH-TT
TTTG-Đưa thiên nhiên tới ngưỡng cửa nhà bạn C 26,000 13x19 219 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-AS họat động của AS C 27,000 13x19 226 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Bạn có thể là nhà vô tuyến điện tài tử C 28,000 12x20 236 Lưu Văn hy VH-TT
TTTG-Các loài hoa ở đầm lầy&suối C 26,000 13x19 219 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Chuyển động của sự vật C 29,000 12x20 242 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Con người&vũ trụ C 26,000 13x19 219 Lưu văn Hy VH-TT
TTTG-Gia súc đã thuần hóa &còn hoang dã C 26,000 13x19 219 Lưu văn hy VH-TT
TTTG-Họ bò sát kỳ diệu C 26,000 12x18 220 Lưu văn Hy VH-TT
TTTG-Hai trận chiến C 29,000 12x20 244 Lưu văn Hy VH-TT
TTTG-Khám phá thế giới sự sống C 26,000 13x19 219 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Loài vật tỏ tình như thế nào C 27,000 13x19 225 Nguyễn Đình Nhơn VH-TT
TTTG-Năng lượng nguyên tử C 26,000 13x19 219 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Những lâu đài nổi tiếng Thế Giới C 28,000 12x20 236 Nguyễn Đình Nhơn VH-TT
TTTG-Những Người cưỡi trên gió C 26,000 13x19 219 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Những phát minh làm thay đổi TG C 26,000 13x19 219 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Những sinh vật nhỏ nhất C 29,000 12x20 242 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Những thắc mắc về TG quang ta C 26,000 13x19 219 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-TG bức chân của TNK thứ 2 C 29,000 13x19 241 Lưu Văn hy VH-TT
TTTG-TG của những con rồng Comodo C 26,000 13x19 219 Nguyễn Đình Nhơn VH-TT
TTTG-Thế giới lòai lông vũ C 26,000 13x19 218 Lưu Văn Hy VH-TT
TTTG-Tiên đóan thời tiết ngắn hạn C 26,000 13x19 220 Lưu văn Hy VH-TT
TTTG-Tế bào thành phần cơ bản của sự sống C 26,000 13x19 219 Lưu Văn hy VH-TT
TTTG-Viếng thăm cung thiên văn C 26,000 13x19 220 Lưu văn hy VH-TT
TTTG-Xe lửa xưa &nay C 26,000 13x19 222 Lưu Văn Hy VH-TT
Vật lý vui C 34,000 13x19 340 Nguyên Nguyễn Hóa ĐHQG-TP
Viện bảo tàng Ai Cập ở Cairo C 30,000 13x19 216 Mohamed Saleh LĐ-XH
Vòng quanh nước mỹ C 50,000 14.5x20.5 384 Phạm Cao Hoàn MT
Xâm nhập vùng tam giác quỷ C 33,000 13.5x21 268 Gian J.Quasar TĐBK
Xã hội & nền văn hóa Mỹ C 40,000 13.5x21 324 Trần Kiết Hùng VH-TT
             
áo nghĩa thư C 37,000 12x20 272 Shri Aurobindo VH-TT
Ba con đường minh triết á châu C 35,000 13.5x21 292 Nancy Wilson Ross VH-TT
Các học thuyết về nhân cách C 95,000 13.5x21 644 Barry D.Smith Harold J.vetter VH-TT
Các trường phái Triết học trên thế giới C 110,000 16x24 454 David E Cooper VH-TT
Câu chuyện triết học C 160,000 19x27
Bryan Magee TKê
Con người & tư tưởng phương Tây C 85,000 14x21 608 CRane Brinton TĐBK
Hành trình cùng triết học C 260,000 19x27 1200 Ted Honderich VH-TT
Kho tàng minh triết Trung Quốc C 70,000 14.5x20.5 474 Đường Khánh Hoa MT
Khoa học và triết học Hy Lạp cổ đại C 55,000 14.5x20.5 458 Alan C.Bowen VH-TT
Kinh dịch trọn bộ (Ngô Tất Tố) C 95,000 16x24 770 Ngô Tất Tố TP HCM
Kinh văn của các trường phái triết học ấn độ C 70,000 14.5x20.5 626 Doãn Chính ĐHQG HN
Lược sử triết học Pháp C 30,000 14.5x20.5 208 Jean Wahl VH-TT
Lịch sử tư tưởng Việt Nam (6tập) Hộp 200,000 13x19 2452 Nguyễn Đăng Thục TP HCM
Lịch sử tư tưởng Việt Nam T1 C 34,000 13x19


Lịch sử tư tưởng Việt Nam T2 C 34,000 13x19


Lịch sử tư tưởng Việt Nam T3 C 34,000Lịch sử tư tưởng Việt Nam T4 C 34,000 13x19


Lịch sử tư tưởng Việt Nam T5 C 34,000 13x19


Lịch sử tư tưởng Việt Nam T6 C 34,000 13x19


Lịch sử triết học phương Đông C 350,000 19x27 928 GS.Nguyễn Đăng Thục TĐBK
Lịch sử triết học Phương Đông(5tập) Bộ 180,000 14.5x20.5 2040 Nguyễn Đăng Thục TP HCM
Lịch sử triết học -Từ cổ đại đến cận hiện đại C 200,000 16x24 576 Dagobert D.Runes VH-TT
Lịch sử triết học và các luận đề C 170,000 19x27 652 Samuel Enoch Stumpf
Mối quan hệ giữa người với người C 90,000 13.5x21 640 Saxe Commins Robert N.Linscott VH-TT
Minh triết Đông Phương C 90,000 19x27 262 Michael Jordan MT
Nghệ thuật thiền trong cuộc sống C 35,000 14.5x20.5 116 Ou Baholyodhin TP HCM
Những điều trọng yếu trong tâm lý học C 160,000 19*27 688 RoRet S. feldman TKê
Những bài giảng về xã hội học C 210,000 19x27 840 Warren Kidd, Mark Kirby, TKê
Những ngày cuối đời của Socrates C 50,000 13.5x21 312 Plato VH-TT
Những nhà tư tuởng lớn của ấn Độ C 27,000 14.5x20.5 232 Phan Quang Định VH-TT
Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại C 70,000 14.5x20.5 400 Dr.MorTimerJ.Adler VH-TT
Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại C 120,000 14.5x20.5 660 Piere Daco TKê
Những vấn đề cơ bản của triết học C 53,000 13.5x21 348 S.E.Frost,Jr,Ph.D TĐBK
Nhập môn lịch sử tâm lý học C 89,000 14.5x20.5 688 b.R.Hergenhah TKê
Nhập môn triết học Phương Tây C 110,000 19x27
Samuel Enoch Stumpf TP HCM
Nho giáo C 74,000 14.5x20.5 752 Trần Trọng Kim TP HCM
Nền tảng tâm lý học C 330,000 19x27 1010 Nicky Hayes Lao Động
Plato chuyên khảo C 170,000 16x24 860 Benjamin Jowett VH-TT
Tâm lý học C 35,000 13x19 292 Trần Nhựt Tân
Thiền lâm vi tiếu & vô niệm thiền C 52,000 14.5x20.5 464 Cư Sĩ Nhất Tâm VH-TT
Thiền luận (bộ 3C 220000) Bộ 220,000 13.5x21
Daisetz Teitaro Suzuki TP HCM
Thiền luận (Quyển thượng) C 53,000 14.5x20.5


Thiền luận (Quyển trung) C 53,000 14.5x20.5


Thiền luận (trọn bộ 3C) Bộ 159,000 14.5x20.5 1332 Daisetz Teitaro Suzuki TP HCM
Thiền Luận trọn bộ 3 cuốn Bộ 126,000 14.5x20.5 1332 Daisetzteitaro Suzuki TP HCM
Thiền và phân tâm học C 46,000 13.5x21 232 D.T.Suzuki - Erich Fromm Thời Đại
Triết học & tôn giáo phương Đông C 60,000 14.5x20.5 312 DIANE MORGAN Tôn giáo
Triết học cổ Hy Lạp giản yếu C 25,000 14.5x20.5 188 Hào - Nguyên Nguyễn Hoá TNiên
Triết học ấn Độ C 90,000 14.5x20.5 628 Chandradhar Sharma, PH.D TP HCM
Triết học ấn độ một cách tiếp cận mới C 110,000 145x205 579 HEINRICH ZIMMER VH-TT
Triết học huyền bí Sant Mat C 28,000 12x20 208 Peter Fripp VH-TT
Triết học nhân sinh C 140,000 19x27
Stanley Rosen
Triết học Phật giáo Hoa Nghiêm Tông C 55,000 13.5x21 368 Garma C.C.Chang Tôn giáo
Triết học Tây phương -Từ khởi thủy đến đương đại C 500,000 19x27 1198 Bernard Morichère VH-TT
Triết học thời phục hưng - Những triết gia ý C 95,000 13.5x21 532 Artuo B.Fallico VH-TT
Triết học thế kỷ XX C 73,000 13.5x21 360 Remo Bodei Thời Đại
Truy tầm triết học C 170,000 19x27 750 Gail M.Tresdey VH-TT
Trí tuệ phương đông C 32,000 14.5x20.5 288 C.Scott Little Ton VH-TT
Trích văn triết học C 170,000 19x27 464 John Herman Randall, JR.Justus Buchler-Evelyn Shirk Văn Học
Tự do đầu tiên và cuối cùng C 80,000 14.5x20.5 416 Krishnamurti VH-TT
Tuyển tập danh tác triết học từ Plato đến Derrida C 185,000 19x27 668 Forrest E.Baird VH-TT
Xã hội học C 200,000 19x27 768 RICHARD T.SCHAEFER TKê
Xã hội học C 210,000 19x27 784 John J Macionis TKê
Xã hội học đại cương C 64,000 14.5x20.5 566 Vũ Quang Hà ĐHQG HN
             
Đánh thức chân tính C 45,000 13.5x21 240 Gaylon Ferguson Lao Động
Đánh thức trái tim nhân ái C 40,000 13.5x21 200 Kathleen McDonald Thời Đại
Đạo giữa đời thường C 39,000 12x20 288 Thế Anh HPhòng
Đạo giữa đời thường (45000) C 45,000 12x20 286 Thế Anh HPhòng
Đạo Học - Con đường an vui trọn vẹn C 30,000 14.5x20.5 216 Vân Như_Bùi Vân Nhự TĐBK
Đạo Phật giữa đời thường C 50,000 13.5x21 248 Davia Michie TĐBK
Đạo Phật giản dị & rõ ràng C 45,000 13.5x21 216 Steve Hagen TĐBK
Đạo Phật không như bạn nghĩ C 58,000 13.5x21 288 Steve Hagen TĐBK
Đồng hành cùng Thánh kinh C 100,000 13.5x21 504 Oswald Chambers Thời Đại
Điều kỳ diệu của ký ức C 45,000 12x20 256 Sylvia Browne Thời Đại
Đức Phật và câu chuyện giác ngộ C 68,000 13.5x21 360 Khôi Nguyên -Thanh Hằng biên dịch Thời Đại
100 Câu chuyện về Đạo giáo C 100,000 13.5x21 496 Trương Tùng Quân TĐBK
365 Ngày sống từng giây từng phút trong sự giác ngộ C 34,000 14x22 224 Josh Baran TĐBK
500 vị La Hán C 70,000 13.5x21 416 Phạm Đức Hân Hà Nội
7 Đức tính sống đời thiện lành C 58,000 14x22 364 Robert Thurman Thuận Hóa
Ai đã viết các cuộn bản thảo ở  Biển Chết C 65,000 13.5x21 420 Norman Golb TĐBK
Am thiền trong băng tuyết C 30,000 14.5x20.5 242 Vicki Mackenzie TĐBK
Bài pháp trên núi-Chìa khóa thành công trong đời C 24,000 12x20 152 Em Met Fox LĐ-XH
Bản ngã vô biên C 32,000 12x20 270 Stuart Wide Tôn giáo
Bước vào thế giới Hồi giáo C 98,000 14x22 640 V.S.Naipaul Thời Đại
Biến khổ đau thành an lạc C 25,000 12x20 176 Kim Dân HPhòng
Biến khổ đau thành an lạc (28000) C 28,000 12x20 176 Kim Dân HPhòng
Các tôn giáo trên thế giới C 108,000 13.5x21 600 Lewis M.Hopfe Thời Đại
Các vấn đề tư tưởng căn bản C 85,000 14x22 544 Michalel W.Alssid TĐBK
Cái tôi chân thực C 43,000 13.5x21 224 Mari Perron TĐBK
Câu chuyện Kinh Thánh C 65,000 14.5x20.5 376 Selina Hastings Tôn giáo
Câu chuyện Kinh Thánh (màu 150000) C 150,000 14.5x20.5 376 Selina HastingS Tôn giáo
Câu chuyện về Đức Phật bổn sinh C 35,000 12x20 276 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về Đức Phật bổn sinh (39000) C 39,000 12x20 276 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về địa ngục C 34,000 12x20 248 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về Bồ Tát và La Hán C 36,000 12x20 268 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về cư sĩ C 39,000 12x20 288 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về cư sĩ (45000) C 45,000 12x20 288 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về loài vật C 45,000 12x20 336 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về nữ giới C 39,000 12x20 292 Bành Học Vân KH-XH
Câu chuyện về những vị thần C 35,000 12x20 256 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về những vị thần (40000) C 40,000 12x20 256 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về Quốc Vương C 42,000 12x20 312 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về Tăng ni C 39,000 12x20 292 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về Tăng ni (41000) C 41,000 12x20 300 Bành Học Vân LĐ-XH
Câu chuyện về thương nhân C 36,000 12x20 280 Bành Học Vân LĐ-XH
Cội nguồn của chân phúc C 38,000 12x20 288 Darshani Deane TP HCM
Cười với nỗi sợ hãi C 45,000 12x20 216 Chogyam Trungpa Lao Động
Chữ hiếu trong nền văn hóa Trung Hoa C 80,000 14.5x20.5 419 Tiêu Quần Trung TĐBK
Chân pháp thuần khiết & giản dị C 45,000 13.5x21 224 Upasika Kee Nanayon VH-TT
Con đường tâm linh C 60,000 13.5x21 328 Dan Millman Lao Động
Con đường trở về tâm đạo C 55,000 13.5x21 256 Robin S.Sharma TĐBK
Cuộc đời đức Phật C 95,000 16x24 376 Nghiêm Khoan Hộ VH-TT
Cuộc truy tìm bất tận của con người C 190,000 16x24 424 Paramahansa Yogananda Thời Đại
Cuốn "Thánh kinh" về rèn luyện nhân cách C 40,000 13.5x21 208 Samuel Smiles TP HCM
ấn Độ giáo nhập môn C 33,000 13.5x21 176 Kim Knott Thời Đại
ấn Độ -Vương quốc của tâm linh C 33,000 13x19 224 Radhika Srinivasan Lao Động
Giấc mơ của Thượng đế C 28,000 12x20 152 Desmond Jutu Thời Đại
Hương vị của giải thoát C 32,000 12x20 144 Ajahn Chah TĐBK
Hành trình đi tìm chân ngã C 42,000 12x20 348 Nguyễn Kiên Trường Tôn giáo
Hành trình tới LHASA C 86,000 14.5x20.5 438 Alexandra David Neel Tôn giáo
Khám phá năng lực tinh thần C 65,000 13.5x21 328 Caroline Myss Lao Động
Khám phá ngọn núi thiêng Tây Tạng C 65,000 13.5x21 312 Chris Bonington TĐBK
Không bao giờ ngoảnh lại C 50,000 13.5x21 240 Rigdzin Shikpo TĐBK
Khẳng định sức mạnh tư tưởng C 25,000 12x20 224 Emmet Fox TP HCM
Kiến thức con người & cõi nhân gian C 50,000 19*27 176 Sophie Berge Phụ Nữ
Làm thế nào để nhận biết Thượng đế C 68,000 13.5x21 456 Deepak Chopra Thời Đại
Lời Phật dạy C 30,000 12x20 220 Bukkyõ Dendõ Kyõkai Tôn giáo
Lời vàng của Chúa C 40,000 13.5x21 192 Ernest Holmes Thời Đại
Lời vàng từ Kinh Thánh C 26,000 12x20 176 Connie Troyer Mỹ Thuật
Lưới trời đế thích C 34,000 12x20 280 Francis H,Cook Tôn giáo
Liễu ngộ phật pháp qua thành ngữ Phật học C 53,000 13.5x21 312 Phạm Hiểu Thanh TP HCM
Lịch sử phật giáo Đàng trong C 80,000 16x24 450 Nguyễn Hiền Đức TP HCM
Lịch sử Thiên Chúa giáo C 80,000 13.5x21 424 Carol Smith Roddy Smith Thời Đại
Lý Cư Minh luận về Mật tông C 58,000 13.5x21 304 Lý Cư Minh TĐBK
Lý giải Tôn Giáo C 140,000 16x24 628 Trác Tân Bình Hà Nội
Mỗi ngày một công án thiền C 35,000 13x19 276 Nguyễn Tuệ Chân TP HCM
Mỗi ngày trầm tư về sinh tử C 26,000 12x20 216 Sogyal Rinpoche Tôn giáo
Mỗi ngày trầm tư về sinh tử (30000) C 30,000 12x20 216 Sogyal Rinpoche Tôn giáo
Một cội cây rừng C 40,000 12x20 184 Ajahn Chah Lao Động
Nghi lễ Phật giáo C 45,000 13.5x21 232 Trương Bội Phong Lao Động
Nghiên cứu thiền &Hoa Nghiêm tông C 55,000 13.5x21 344 Thanh Lương Thích Thiện Sáng TP HCM
Ngụ ngôn về muôn loài trong kinh Phật C 25,000 12x20 176 Thanh Nhàn Hà Nội
Ngụ ngôn về muôn loài trong kinh Phật (34000) C 34,000 12x20 176 Thanh Nhàn Hà Nội
Ngũ phúc : Phúc-Lộc-Thọ-Hỷ-Tài C 42,000 14.5x20.5 316 Hoàng Toàn Tín Lao Động
Nguồn cảm hứng tiếng gọi từ tâm thức C 64,000 13.5x21 336 TS Wayne W.Dyer Lao Động
Nguồn thiền C 15,000 12x20 112 Miriam Levering TĐBK
Những câu chuyện thiền C 48,000 12x20 320 Kiến Văn - Phúc Quyền LĐ-XH
Những tặng phẩm của người Do Thái C 38,000 14x22 244 Thomas Cakill KH-XH
Nhân diện học C 49,000 13x19 316 Joey Yap Mỹ Thuật
Nhân từ là suối nguồn hạnh phúc C 42,000 13.5x21 224 Sharon Salzberg Lao Động
Nhập bất khả tư nghị cảnh giới C 54,000 12x20 352 Thomas Cleary Tôn giáo
Nhập môn Kinh Thánh C 150,000 16x24 628 John H.Hayes Tôn giáo
Phân tâm học & Tôn giáo C 40,000 12x20 176 Erich Fromm TĐBK
Quên đi quá khứ sống đời tự tại (45000) C 45,000 13.5x21 232 Surya Das Lao Động
Sống hạnh phúc chết bình an C 46,000 12x20 264 Đạt Lai Lạt Ma Tôn giáo
Sống hạnh phúc chết bình an C 33,000 12x20 264 Đạt Lai Lạt Ma Tôn giáo
Sống hạnh phúc chết bình an (36000) C 36,000 12x20 264 Đạt Lai Lạt Ma Tôn giáo
Sống không lo âu và sợ hãi C 43,000 13.5x21 224 K.Sri Dhammananda VH-TT
Sống không lo âu và sợ hãi C 38,000 13.5x21 224 K.Sri Dhammananda VH-TT
Siêu hình học tiến trình &triết học PG Hoa nghiêm tông C 76,000 13.5x21 448 Steve Odin Tôn giáo
Sức mạnh tâm linh làm biến đổi thực tại C 28,000 12x20 208 Colin Urquhart Tôn giáo
Sức mạnh và khổ đau C 75,000 13.5x21 376 Andrew Holecek Lao Động
Sự mầu nhiệm của niềm tin C 46,000 13.5x21 320 Les Hewitt -Charlle Self VH-TT
Suối nguồn tâm linh C 95,000 13.5x21 452 Ajahn Chah Lao Động
Suối nguồn tâm linh C 75,000 14.5x20.5 452 Ajahn Chah Lao Động
Suy ngẫm về thiện & ác C 35,000 13.5x21 184 Stephen Batchelor Hà Nội
Tìm hiểu mỹ thuật phật giáo C 37,000 13.5x21 294 Methe McArthur Mỹ Thuật
Tìm hiểu Phật Giáo C 40,000 13x19 268 Sunthorn Plamintr Tôn giáo
Tâm đạo -Hành trình tâm linh những nguy cơ và triển vọng C 50,000 13.5x21 328 Jack Kornfield Thời Đại
Tâm giác ngộ C 46,000 13.5x21 232 Robert Thurman Thời Đại
Tâm Phật trong đời thường C 25,000 12x20 160 Thánh ấn HPhòng
Tâm thiền nhập môn C 15,000 12x10 120 S.Suzuki TP HCM
Tâm tĩnh lặng C 32,000 12x20 244 Achaan Chah TP HCM
Tâm tĩnh lặng C 54,000 12x20 270 Achaan Chah TP HCM
Tâm tĩnh lặng (36000) C 36,000 12x20 244 Achaan Chah TP HCM
Tây Tạng -Tâm điểm thu hút Thế giới C 77,000 13.5x21 496 Ian Baker VH-TT
Tạc tượng Phật &kiến trúc chùa C 50,000 13.5x21 336 Mạc Chấn Lương Mỹ Thuật
Tại sao điều xấu lại đến với người tốt C 35,000 12x20 208 Harold S.Kushner Lao Động
Tạng thư sinh tử C 99,000 13.5x21 568 Sogyal Rinpoche VH-TT
Tạng thư sinh tử. C 80,000 13.5x21 568 Sogyal Rinpoche VH-TT
Ta đi về đâu ? C 42,000 12x20 304 Swami Muktananda Lao Động
Thông điệp của các chân sư C 60,000 13x19 388 Brian Weiss ,M.D Lao Động
Thương yêu và chết C 18,000 12x20 154 Visuddhacara Tôn giáo
Tham thiền tự cảnh sách văn C 39,000 14.5x20.5 310 Thanh lương Thích Thiện Sáng Tôn giáo
Tham thiền vẻ đẹp & tình yêu C 32,000 12x20 248 Jiddu Krishnamurti Lao Động
Thần tài &hình tượng về của cải C 40,000 13.5x21 216 Nguyễn Kim Dân VH-TT
Thiền & công án C 37,000 13x19 256 Lê Thành VH-TT
Thiền &thuật mưu sinh C 120,000 16x24 444 Laurence G.Boldt VH-TT
Thiện hành trong tu viện C 58,000 14x22 400 Kathleen Norris Tôn giáo
Thiền thanh tịnh đạo C 40,000 14x22 272 John Selby Lao Động
Thuyết giảng Phật pháp C 37,000 13x19 244 Kalou Rinpoche Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG -Toàn tập giải thích phép thần thông PG C 56,000 14.5x20.5 288 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Lịch sử Phật Giáo C 150,000 13.5x21 384 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Lịch sử Phật Giáo (160000) C 160,000 13.5x21 384 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Mật tông Phật Giáo C 120,000 14.5x20.5 312 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Nghệ thuật Phật Giáo C 150,000 13.5x21 384 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Thiền tông phật giáo C 150,000 13.5x21 384 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Toàn tập giải thích các thủ ấn PG C 45,000 14.5x20.5 244 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Toàn tập giải thích các thủ ấn Phật Giáo C 39,000 14.5x20.5 244 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Toàn tập giải thích hình tượng hoa sen Phật giáo C 32,000 14.5x20.5 200 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Tủ sách bách khoa PG-Toàn tập giải thích phép thần thông Phật Giáo C 46,000 14.5x20.5 288 Nguyễn Tuệ Chân Tôn giáo
Từ điển Tôn giáo thế giới giản yếu C 110,000 13.5x21 608 John Bowker TĐBK
Tỉnh thức trên hồ núi C 75,000 13.5x21 360 Tenzin Palmo TĐBK
Trần thế Phật duyên-Cảm ngộ triết lý chân không C 60,000 13.5x21 400 Sư cô Thích nữ Nguyện Liên dịch Tôn giáo
Trần thế Phật duyên-Phật sự -Tâm tuệ - Đạo C 56,000 13.5x21 368 Sư cô Thích nữ Thoại Liên dịch Tôn giáo
Trần thế Phật duyên-Từ bi cứu nhân độ thế C 56,000 13.5x21 368 Sư cô Thích nữ Nguyên Liên dịch Tôn giáo
Trần thế Phật duyên-Trí huệ thiện nghiệp đoạn sắc dục C 60,000 13.5x21 400 Sư cô Thích nữ Nguyện Liên dịch Tôn giáo
Tri thức tôn giáo qua các vấn nạn và giải đáp C 110,000 16x24 570 John Renard Tôn giáo
Trong vòng sinh diệt C 52,000 12x20 240 Ajahn Chah Thời Đại
Trung Quốc phật giáo-Đồ tượng giảng thuyết C 29,000 13x19 288 Hoa TP HCM
Truyền thuyết về Quan Thế Âm C 54,000 13.5x21 400 Chu Trạc Nhai VH-TT
Trí Huệ ngời sáng trong cuộc sống C 25,000 12x20 160 DaLai Lama Lao Động
Trí Huệ ngời sáng trong cuộc sống C 19,000 12x20 136 DaLai Lama Lao Động
Trí Huệ thanh tịnh và con đường yêu thương C 43,000 12x20 200 Pema Chodron TP HCM
Trí tuệ Phật Giáo C 65,000 13.5x21 320 Nhiệm Quảng Di Thời Đại
Vô tâm là đạo C 75,000 13.5x21 376 Ngô Trạch Thuận TĐBK
Vẻ đẹp cuộc sống-Những câu chuyện đời thường qua giáo lý nhà Phật C 32,000 12x20 212 Thái Kiến Dân Đ Nai
Vùng đất thiêng Tây Tạng C 76,000 13.5x21 376 Heinrich Harrer Lao Động
Vòng đời -Trải nghiệm tâm linh về sự sống &cái chết C 53,000 13.5x21 332 Elisabeth Kubler -Ross TĐBK
             
Đệ nhất thế chiến C 85,000 16x24 248 Robert Leckie TĐBK
100 Cuộc chiến lẫy lừng trong lịch sử Thế giới C 49,000 13x19 304 Lý Giải Nhân Thời Đại
50 Vũ khí làm thay đổi cục diện chiến tranh C 67,000 14x22 368 William Weir VH-TT
5000 Năm lịch sử &văn hóa ấn Độ C 35,000 13.5x21 216 Anjana Mothar Chandra VH-TT
5000 Năm lịch sử Trung Quốc C 230,000 16x24 902 Hồ Ngật Thời Đại
Bách khoa toàn thư về chiến tranh C 170,000 19x27 480 Robin Cross VH-TT
Bóc vỏ trái đất C 45,000 13.5x21 200 Mã Thiện Đồng Văn Học
Ban lãnh đạo Hoa Kỳ trong chiến tranh vùng vịnh C 70,000 14.5x20.5 464 Bob Woodward VH-TT
Các nền văn minh Thế giới -Lịch sử và văn hóa C 450,000 19x27
Edward Mcnall Burns VH-TT
Chính trị thế giới sau năm 1945 C 230,000 19x27 778 Peter Calvocoressi Lao Động
Con đường Miến Điện C 65,000 13.5x21 464 Donovan Webster Thời Đại
Cuộc đọ sức tay đôi giữa Mỹ & Nhật C 98,000 13.5x21 528 Robert Harvey Thời Đại
Cuộc đời và cái chết bí ẩn của các danh nhân & mỹ nhân C 40,000 13.5x21 182 Mặc Nhân TĐBK
Cuộc chiến đã qua -Niềm đau và nỗi nhớ vẫn còn C 54,000 13.5x21 384 Anthony Loyd Lao Động
Cuộc chiến bí mật của Roosevelt C 135,000 16x24 544 Joseph E.Persico KH-XH
Cuộc chiến giữa Israel &Palestine C 22,000 13x19 192 Bernard Wasserstein VH-TT
Hàn Quốc - Đất nước &con người C 190,000 16x24 776 Kiến Văn Thời Đại
Hòa bình niềm mơ ước của nhân loại C 90,000 14.5x20.5 600 Bernard Lown,M.D TĐBK
Iraq - Chặng đường lịch sử. C 44,000 14x22 276 William R.Polk VH-TT
Lằn ranh công lý C 39,000 13x19 288 Scott Ritter Thời Đại
Lược sử nước Anh C 70,000 13x19 408 Bùi Đức Mãn TP HCM
Lược sử nước Mỹ -Thời kỳ tái thiết 1863 -1877 C 40,000 14x22 272 Eric Foner KH-XH
Lược sử Thế giới C 110,000 16x24 520 Patricia S.Daniels TĐBK
Lịch sử & văn hóa bán đảo Triều Tiên C 65,000 13.5x21 408 Andrew C.Nahm VH-TT
Lịch sử & văn hóa Trung Quốc C 63,000 14x22 404 W.Scott Morton TP HCM
Lịch sử điện ảnh Thế giới C 750,000 23x29 950 David Thomson Mỹ Thuật
Lịch sử châu Âu C 275,000 16x24 984 Norman Davies TĐBK
Lịch sử chiến tranh C 95,000 14.5x20.5 470 Geoffrey Parker TP HCM
Lịch sử Hoa Kỳ -Những vấn đề quá khứ C 320,000 19x27 1168 I Rwin Unger TĐBK
Lịch sử mỹ thuật viễn đông C 270,000 19x27 688 Sherman E.Lee Mỹ Thuật
Lịch sử nghệ thuật Phương Tây C 75,000 14.5x20.5 432 Michael Levey Mỹ Thuật
Lịch sử Nhật Bản C 95,000 14.5x20.5 460 R.H.P Mason&J.G.Caiger Lao Động
Lịch sử phát triển Đông Nam á C 35,000 13.5x21 256 Mary Somers Heidhues VH-TT
Lịch sử sống động của đệ nhị thế chiến C 140,000 16x24 488 Abraham Rothberg TĐBK
Lịch sử Thế giới C 370,000 19x27 1072 J.M.Roberts TP HCM
Lịch sử thế giới thời đương đại T6 C 156,000 16x24 834 Từ Thiện Tân TP HCM
Lịch sử thế giới thời cổ đại T1 C 110,000 16x24 592 Thôi Liên Trọng TP HCM
Lịch sử thế giới thời cận đại T3 C 116,000 16x24 618 Lưu T Xương TP HCM
Lịch sử thế giới thời cận đại T4 C 120,000 16x24 632 Lưu T Xương TP HCM
Lịch sử thế giới thời hiện đại T5 C 153,000 16x24 816 Từ T Ân TP HCM
Lịch sử thế giới thời trung cổ T2 C 145,000 16x24 770 Lưu Minh Hàn TP HCM
Lịch sử Trung Đông -14 Thế kỷ ra đời &PT của Hồi giáo C 130,000 16x24
Glenn E.Perry Tôn giáo
Lịch sử văn học Anh Quốc C 120,000 16x24 556 Michael Alexander VH-TT
Lịch sử văn minh Phương Tây C 390,000 19x27 1284 Mortimer Chambers VH-TT
Lịch sử văn minh Phương Tây (420000) C 420,000 19x27 1284 Mortimer Chambers VH-TT
Lịch sử văn minh Thế giới (350000) C 350,000 16x24 1040 S.Stavrianos Lao Động
Một Abum bằng lời -Sự kiện 11-9 C 58,000 13.5x21 444 Thomas L.Friedman TĐBK
Minh họa thế kỷ 20 C 350,000 19x27 1260 Lorraine Glennon TP HCM
Năm 1421 người Trung Quốc đã khám phá Châu Mỹ C 110,000 13.5x21 528 Gavin Menzies TĐBK
Nội chiến Hoa Kỳ C 60,000 13.5x21 416 Charles P.Roland VH-TT
Nghiên cứu lịch sử nhân loại C 140,000 16x24 574 Arnold J.Toynbee VH-TT
Nhìn lại sự thần kỳ của các nước Đông á C 117,000 14x22 670 Joseph E.Stiglitz TĐBK
Những bài học về chiến lược và tài lãnh đạo từ tướng Douglas MacArthur C 41,000 14x22 272 Theodore Kinni VH-TT
Những quyết định sai lầm trong lịch sử C 105,000 13.5x21 504 Alan Axelrod TĐBK
Những xung đột bất tận C 80,000 14,5x20,5 394 Yossef Bodansky VH-TT
Nhật Bản - Đất nước và con người C 85,000 14.5x20.5 500 Eiichi Aoki Văn Học
Nước Mỹ sau sự kiện 11- 9 C 28,000 13.5x21 200 William Langewiesche VH-TT
Phía sau lòng trung thành C 50,000 13.5x21 352 Brian Latell Lao Động
Quá trình chuyển biến tư tưởng phương Tây C 80,000 16x24 416 Richard Tarnas VH-TT
Ramses - Đền thiêng hàng triệu năm C 53,000 13x19 480 Christian Jacq VH-TT
Ramses - Trận chiến tại Kadesh C 60,000 13x19 444 Christian Jacq VH-TT
Sự thăng trầm của các đế chế C 100,000 13.5x21 448 Peter Turchin TĐBK
Tư tưởng ấn Độ theo dòng lịch sử C 36,000 13.5x21 252 Albert Schweitzer VH-TT
Thăng Long Hà Nội một nghìn sự kiện lịch sử C 90,000 14.5x20.5 580 Vũ Văn Quân Hà Nội
Thời Nam Bắc Triều (Trịnh Nguyễn tranh hùng) C 26,000 13x19 268 Việt Chương Phụ Nữ
Thế kỷ 21 -Thế kỷ của Trung Quốc C 40,000 14x22 248 Oded Shenkar VH-TT
Toàn cảnh nền chính trị Thế giới C 500,000 19x27 1510 Joel Krieger Lao Động
Trung Quốc - Con rồng lớn Châu á C 90,000 14.5x20.5 604 Daniel Burstein TĐBK
Văn minh Phương Tây-Lịch sử &văn hóa C 245,000 19x27 952 Edward McNall Burns TĐBK
             
(10 Đại gian thần trong lịch sử Trung Quốc C 67,000 13x19 676 Nhiễm Vạn Lý Phụ Nữ
(10 Đại mưu lược gia Trung Quốc C 52,000 13x19 592 Lưu Kiệt TNiên
(10 Đại thừa tướng Trung Quốc C 95,000 13x19 964 Lưu Kiệt TNiên
Đường Minh Hoàng bộ 6Tập Bộ 250,000 13x19
Ngô Nhân Diệc Phụ Nữ
Đường Minh Hoàng Phần II (T4,5,6) Bộ 125,000


Phụ Nữ.
Đường Minh Hoàng T1 C 40,000 13x19

Phụ Nữ
Đường Minh Hoàng T2 C 40,000 13x19

Phụ Nữ
Đường Minh Hoàng T3 C 40,000 13x19


Đường Minh Hoàng T4 C 40,000 13x19

Phụ Nữ
Đường Minh Hoàng T5 C 40,000 13x19


Đường Minh Hoàng T6 C 40,00010 Đại gian thần trong lịch sử Trung Quốc C 80,000 13x19 676 Nhiễm Vạn Lý Văn Học
10 Đại gian thần trong lịch sử Trung Quốc (130000) C 130,000 13.5x21 688 Nhiễm Vạn Lý Văn Học
10 Đại Hoàng Đế Thế Giới C 31,000 13x19 300 Thẩm Kiên VH-TT
10 Đại Hoàng đế Trung Quốc C 160,000 13x19 944 Lưu Hy Văn Học
10 Đại Hoàng đế Trung Quốc C 170,000 13.5x21 864 Lưu Huy Văn Học
10 Đại mưu lược gia Trung Quốc C 77,000 13x19 592 Tang Du TNiên
10 Đại mưu lược gia Trung Quốc (96000) C 96,000 13.5x21 568 Tang Du Văn Học
10 Đại thừa tướng Trung Quốc (120000) C 120,000 13x19 962 Lưu Kiệt Văn Học
10 Đại tướng soái thế giới C 34,000 13x19 320 Cố Vân Thâm VH-TT
10 Đại tướng soái Trung Quốc (90000) C 90,000 13x19 708 Lưu Chiếm Vũ Văn Học
10 Đại tướng soái Trung Quốc (96000) C 96,000 13x19 708 Lưu Chiếm Vũ Văn Học
10 Đại văn hào Thế Giới C 32,000 13x19 304 Hầu Duy Thụy VH-TT
10 Đại văn hào Trung Quốc C 73,000 13x19 768 Từ Tập Huy TNiên
10 Đại văn hào Trung Quốc (120000) C 120,000 13.5x21 832 Từ Tập Huy Văn Học
10 Người đàn bà làm chấn động TG C 48,000 13x19 376 Bốc Tùng Lâm VH-TT
10 Người đàn bà làm chấn động TG (55000) C 55,000 13x19 376 Bốc Tùng Lâm VH-TT
10 Nhà âm nhạc lớn thế giới C 32,000 13x19 298 Phong Đảo VH-TT
10 Nhà hội họa lớn thế giới C 28,000 13x19 268 Âu Dương Anh VH-TT
10 Nhà khoa học lớn thế giới C 27,000 13x19 252 Diệp Thư Thông VH-TT
10 Nhà kinh doanh lớn thế giới C 29,000 13x19 276 Phong Đảo VH-TT
10 Nhà ngoại giao lớn thế giới C 30,000 13x19 288 Trần Triều VH-TT
10 Nhà tư tưởng lớn Thế Giới C 36,000 13x19 332 Vương. Đ. Phong VH-TT
10 Nhà thám hiểm lớn Thế Giới C 31,000 13x19 296 Trương Quảng Trí VH-TT
100 Danh nhân ảnh hưởng đến lịch sử Thế Giới C 56,000 13.5x21 482 Michael H,Hart VH-TT
100 Gương phấn đấu của người đoạt giải Nobel C 54,000 13.5x21 288 Lý Hân Nhân Thời Đại
100 Người Do Thái nổi tiếng C 65,000 14.5x20.5 512 Michael Shapiro
100 Người phụ nữ có ảnh hưởng lớn mọi thời đại C 70,000 13.5x21 464 Trương Hân Miêu TĐBK
100 Nhân vật anh hùng kim cổ C 40,000 13x19 312 Tiêu Bảo Vinh - Trương Kim Ngọc KH-XH
100 Nhân vật giàu nhất nước Mỹ C 70,000 14x22 436 Michael Klepper KH-XH
100 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất trên thế giới C 95,000 13.5x21 596 John Simmons VH-TT
100 Nhà quân sự có ảnh hưởng nhất trong lịch sử TG C 83,000 13.5x21 512 Michael Lee Lanning Thời Đại
100 Triết gia tiêu biểu thế kỷ XX C 130,000 16x24 480 Stuart Brown Lao Động
180 nhà văn Trung Quốc C 49,000 14.5*20.5 420 Trần Khiết Hùng VH-TT
30 Tướng lĩnh trong hai cuộc thế chiến C 115,000 16x24
Sir Michael Carver Lao Động
50 nhà kinh tế tiêu biểu C 60,000 14.5x20.5 472 Đặng Tài
Abraham Lincoln (1809-1865) C 28,000 13x19 250 Trần Thu Phàm VH-TT
Albert Einstein con người vĩ đại C 24,000 13x19 216 Mã Quang Phục VH-TT
Anh em Wright ông tổ ngành hàng không C 23,000 13x19 122 Nguyễn Văn ái - Hà - Quyên VH-TT
Aung San Suu Kyi -Đấu tranh cho tự do C 70,000 14.5x20.5 448 Aung Sau Suu Kyi VH-TT
Ba nữ hành giả kiệt xuất C 80,000 14x22 528 Harold Balyoz Thuận Hóa
Bergamin Franklin (TSDN-TG) C 21,000 13*19 184 Lý Quân Sảng VH-TT
Chân mệnh đế vương Ronald Reagan C 72,000 14x22 448 Peggy Noonan KH-XH
Charles Darwin cha đẻ của thuyết tiến hóa C 14,000 13x19 224 Mã Quang Phục VH-TT
Chuyện về những nhân vật thành công trên TG-73 nhân vật tiêu biểu C 28,000 13x19 224 Tri Thức Việt TĐBK
Danh nhân &khoa học -108 Bộ não vàng C 45,000 13.5x21 288 Thuận Nghi Oanh Phụ Nữ.
Danh sĩ kim cổ thế giới C 24,000 13x19 236 Phạm Cao Hoàn TP HCM
GANDHI Mahatma Gandhi-Thánh Gandhi C 25,000 13x19 220 Triệu Ngọc Quý VH-TT
Hàn Phi Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn C 28,000 13x19 192 Lại Thuần Mỹ VH-TT
Hải thượng lãn ông-nhà y học,văn hóa lớn C 50,000 13x19 462 Nguyễn Văn Thang VH-TT
Hồi ký của thủ tướng Nehru C 125,000 16x24 592 Jawaharlal Nehru TĐBK
Henry Ford (1863-1947) vua xe hơi C 23,000 13x19 180 Nguyển Văn ái - Hứa Thái Hà VH-TT
Hốt Tất Liệt đại đế C 185,000 16x24
Tôn Văn Thánh Thời Đại
Huỳnh thúc kháng-con người&thơ văn(1876-1947) C 80,000 13x19
Nguyễn Quang Thắng Văn Học
Isaac Newton (1642-1727) C 21,000 13x19 164 Nguyễn Văn ái VH-TT
James Watt (1736-1819) C 20,000 13x19 166 Nguyễn Văn ái VH-TT
Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) C 32,000 13x19 256 Đỗ Ngoan Hà Nội
Khổng tử C 34,000 13x19 300 Nguyễn Văn ái VH-TT
Khổng Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn C 45,000 13x19 240 Hoàng Nha Phương
Khổng Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn C 37,000 13x19 248 Hoàng Nha Phương VH-TT
Khổng Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn (39000) C 39,000 13x19 240 Hoàng Nha Phong VH-TT
Lão Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn C 35,000 13x19 256 Hoàng Thần Thuần VH-TT
Leonardo Da Vinci C 30,000 13*19 264 Tạ Hữu Chí VH-TT
Linus Pauling Con người và khoa học C 44,000 13x19 308 Anthony Serafini TĐBK
Ludwig Van Beethoven C 28,000 13x19 240 Nguyễn Văn ái VH-TT
Mạnh Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn C 48,000 13x19 336 Giang Bội Trân VH-TT
Marie Curie ( 1867 - 1934 ) C 27,000 13x19 235 Đồng Tuệ Minh VH-TT
Mười vị đại tướng Trung Quốc T1 C 35,000 14x20

TP HCM
Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương C 150,000 16x24 612 Hiếu Liêm Văn Học
Napoleon Bonaparte (1769-1821) C 22,000 13x19 196 Vương Thiệu Văn VH-TT
Ngụy Võ Đế Tào Tháo C 238,000 16x24 936 hàn Chung Lượng Thời Đại
Nguyễn Tri Phương (1800-1873) C 130,000 16x24 918 Thái Hồng ĐHQG-TP
Những chính khách làm biến đổi thế giới C 22,000 19x27 84 Phạm Cao Hoàn CA ND
Những nhân vật xuất chúng của TK 20 C 150,000 19x27 434 Dan Rather & Walter Isaacson TĐBK
Những nhà thơ nổi tiếng Thế Giới C 60,000 14.5x20.5 540 Vương Bá Chung TP HCM
Những tư tưởng gia vĩ đại Phương đông C 65,000 14.5x20.5 452 IAN P.Mc GREAL Lao Động
Những trí tuệ siêu việt của thế giới C 75,000 19x27 274 Jack Meadows
Pablo Picasso ( 1881 - 1973 ) C 16,000 13x19 135 Hứa Trí Viễn VH-TT
Phùng Khắc Khoan cuộc đời thơ văn C 35,000 13x19 308 Trần Lê Sáng VH-TT
Phụ nữ và quyền lãnh đạo C 67,000 14x22 432 Babara Kellerman Đ Nai
Sự nghiệp chính trị của nguyên nữ thủ tướng Anh Margaret Thatcher C 65,000 13.5x21 472 John Sergeant VH-TT
Sự thật về những người nổi tiếng C 150,000 16x24 488 Julian Holland VH-TT
Tư mã thiên C 23,000 13x19 196 Nguyễn Văn ái VH-TT
Tổng tập-Lược truyện các tể tướng trong lịch sử Trung Quốc T1 C 165,000 16x24 956 Chu Thiệu Hầu VH-TT
Tổng tập-Lược truyện các tể tướng trong lịch sử Trung Quốc T2 C 165,000 16x24 942 Chu Thiệu Hầu VH-TT
Tần Thủy Hoàng (259-210 trước công nguyên) C 34,000 13x19 284 Cảnh Bảo Trân VH-TT
Tống Thái Tổ -Triệu Khuông Dẫn C 95,000 16x24 360 Thường Vạn Sinh Văn Học
Thành Cát Tư Hãn C 200,000 16x24 1036 Du Trí Tiên Văn Học
Thành Cát Tư Hãn C 250,000 16x24 1036 Du Trí Tiên Văn Học
Thời hoàng kim của những danh nhân Mỹ thành đạt C 69,000 14.5x20.5 496 Mayo Nohria VH-TT
Thế giới tình cảm của Mao Trạch Đông C 29,000 14.5x20.5 268 Tôn Hồng Quân
Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn C 47,000 12x20 380 Nham Dung LĐ-XH
Trang Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn C 46,000 13x19 340 Hoàng Thần Thuần VH-TT
Trang Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn (50000) C 50,000 13x19 320 Hoàng Thần Thuần VH-TT
Tuân Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn C 39,000 13x19 272 Lại Thuần Mỹ VH-TT
Tuân Tử -Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn (43000) C 43,000 13x19 272 Lại Thuần Mỹ VH-TT
             
Đầu tư chứng khoán cuộc chơi C 49,000 14.5x20.5 412 Nguyễn Đình Nhơn TKê
Đường đến Tây thiên &triết lý lãnh đạo Tôn Ngộ Không C 70,000 13.5x21 440 Thành Quân ức VH-TT
Để trở thành nhà kinh doanh giỏi C 24,000 12*20 180 Quý Trinh TKê
Để trở thành nhà quản lý tài chính giỏi C 21,000 12x20 184 La Kiến Phát TKê
Để trở thành nhà tiếp thị giỏi C 24,000 12x20 176 Trương Ung TKê
Đừng nói khó! Hãy biến không thành có-Giải pháp TC trong KD C 32,000 12x20 268 Ngô Cam Lâm LĐ-XH
10 Chìa khóa mở cửa thành công C 19,000 12x20 162 Ros Taylor &John Humphrey TKê
10 Chiến lược đơn giản để làm giàu C 30,000 12x20 136 David Hooper TĐBK
100 thương hiệu tạo dựng thành công C 30,000 13x19 300 Hạ Diệp
144 Câu hỏi đáp về thị trường chứng khoán VN C 25,000 13x19 232 Vũ Ngọc Nhung TKê
4 Sức mạnh của nhà lãnh đạo C 73,000 13.5x21 360 David T.Kyle Lao Động
5 Bài học căn bản để thành triệu phú C 25,000 12x20 96 Richard Paul Evans Thời Đại
50 ý tưởng đắc dung để giữ khách hàng C 13,000 13x19 104 Paul R. Timn TP HCM
56 Nguyên tắc để thành công C 32,000 12x20 152 Tom Markert VH-TT
7 Cách để thu hút nhân tài C 30,000 12x20 248 Mike Johnson LĐ-XH
80 Chiêu thức kinh doanh thành công C 54,000 12x20 256 Vương Chí Cương VH-TT
90 Cách giúp bạn trẻ tìm việc C 47,000 12x20 360 Hạnh Phi LĐ-XH
97 Cách thăng tiến trên đường đời C 25,000 12x20 196 Steve Chandler LĐ-XH
98 Thủ thuật thành công trong kinh doanh C 25,000 12x20 172 Bùi Kim Phượng LĐ-XH
Bánh xe thương vụ C 27,000 12x20 236 Jeff Cox &Howard Stevens TP HCM
Bàn thuật lãnh đạo qua chuyện kể C 42,000 13.5x21 264 Phỉ Hạc VH-TT
Bản sắc văn hóa doanh nghiệp C 35,000 12x20 304 David H Maister TKê
Bùng nổ & phát triển KTế trong TKỷ 21 C 35,000 14.5x20.5
Huỳnh Văn Thanh TKê
Bí quyết để thành công nhanh C 35,000 12x20 272 Kiến Văn LĐ-XH
Bí quyết kinh doanh của người Do Thái C 43,000 13.5x21 224 Tri Thức Việt VH-TT
Bí quyết kinh doanh của người Do Thái C 38,000 13.5x21 224 Trí Thức Việt VH-TT
Bí quyết làm giàu C 35,000 12x20 252 Donald J.Trump TKê
Bí quyết thương lượng-Những BQ của nhà đàm phán giỏi C 65,000 13.5x21 420 Roger Dawson Đ Nai
Các CEO muốn bạn biết điều gì ? C 35,000 12x20 168 Ram Charan Thời Đại
Các nghịch lý trong kinh doanh quốc tế C 37,000 13x19 364 Hùynh Văn Thanh TKê
Cách mua chứng khoán C 55,000 13x19 460 Việt Thư LĐ-XH
Cạnh tranh bằng giảm tối đa phí tổn thương mại C 22,000 13x19 264 Phương Hà TP HCM
Cẩm nang cho nhà quản trị thành công C 220,000 16x24 800 Moi Ali, George Bowden TKê
Cẩm nang quản trị C 54,000 13.5x21 360 Robert Heller Tim Hindle LĐ-XH
Cẩm nang thiết yếu cho nhà quản trị C 55,000 13.5x21 368 Robert Heller Tim Hindle LĐ-XH
Chọn cách làm giàu C 38,000 12x20 320 Robert T.Kiyosaki TKê
Chiến lược chiếm lĩnh thị trường C 15,000 12x20 144 JACK TROUT TKê
Cuộc đại suy thoái kinh tế thập niên 1930 C 44,000 14x22 288 John A.Garraty TĐBK
Dự án & kế hoạch KD từ ý tưởng đến VBHC C 45,000 14.5x20.5 428 TS Đỗ Minh Cương TP HCM
Dựa vào chính mình để thành công C 36,000 12x20 256 Phúc Quang LĐ-XH
Giao tiếp thành công với mọi đối tác C 60,000 14x22 368 Leil Lowndes HPhòng
Giúp bạn trẻ trên đường tìm việc C 14,000 12x20 118 Phương Uyên (Nhóm sắc màu) TKê
Hãy trở thành người bán hàng số 1 C 15,000 12x20 112 Og Mandino TKê
Hãy trở thành người bán hàng số 1 C 20,000 12x20 112 Og Mandino Mỹ Thuật
Họ làm việc như thế nào ? C 52,000 13.5x21 248 Kiến Văn dịch TĐBK
Hướng dẫn cơ bản về mua bán công ty C 30,000 14.5x20.5 236 Wilbur M.Yegge TKê
Hoàn thiện nghệ thuật thu hút khách hàng C 27,000 12x20 190 Tom Hopkins VH-TT
Kama Sutra trong kinh doanh C 55,000 13.5x21 280 Nury Vittachi Lao Động
Khả năng tư duy quyết định nghệ thuật lãnh đạo C 46,000 14x22 284 John.N.Mangieri Hà Nội
Kinh doanh với người Nhật-Những điều cần biết C 13,000 13x19 132 Nguyễn Khắc Khoái ĐHQG-TP
Kinh tế học trong các vấn đề XH C 63,000 14.5*20.5 600 Ansl M,Sharp Charles A,Register Paul W.Grimes
Kiếm tiền ở thị trường chứng khoán C 29,500 13x19 302 NoLy Trần Hồ TKê
Kế hoạch tài chính phù hợp C 58,000 13.5x21 288 Dave Ramsey TĐBK
Kế sách tối ưu trên thương trường C 10,000 12x20 96 Everlyn Lio TKê
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh C 17,000 12x20 148 Elizabeth M.Chirstopher HPhòng
Làm giàu qua chứng khoán C 52,000 14.5x20.5 472 William J.ONeil TKê
Làm thế nào để kinh doanh tốt công ty nhỏ C 36,000 13x19 360 Trần Ngọc Minh TKê
Làm thế nào để trở thành siêu sao tiếp thị C 17,000 12x20 162 Jeffrey J.Fox TKê
Lịch sử các học thuyết kinh tế C 150,000 16x24 668 Robert B.Ekelund TKê
Năng lực tự tiếp thị C 68,000 13.5x21 328 Jeff Beals Lao Động
Người giàu tiếp theo sẽ là bạn C 40,000 12x20 192 Như Lan TĐBK
Người giàu tiếp theo sẽ là bạn C 33,000 12x20 192 Như Lan VH-TT
Nghệ thuật điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa C 22,000 13x19 284 Phương Hà TP HCM
Nghệ thuật lôi cuốn khách hàng trở lại C 29,000 12x20 252 Hal F.Rosenbluth TKê
Nghệ thuật lãnh đạo C 83,000 14x22 552 Doug Grandall VH-TT
Nghệ thuật lãnh đạo của người Châu á. C 24,000 12x20 118 Korsak Chairasmisak Thời Đại
Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp C 15,000 12x20 136 RAM CHARAN TP HCM
Nghệ thuật quản lý nhân sự C 32,000 13.5x21 168 Lê Tiến Thành Lao Động
Nghệ thuật quản lý nhân sự C 35,000 13.5x21 168 Lê Tiến Thành Lao Động
Nghệ thuật quản lý tiền &tài sản của người Do Thái C 42,000 12x20 208 Tiến Thành TĐBK
Nghệ thuật quản lý tiền &tài sản của người Do Thái C 32,000 12x20 208 Tiến Thành VH-TT
Nghệ thuật quản lý tiền &tài sản của người Do Thái (35000) C 35,000 12x20 208 Tiến Thành VH-TT
Nghĩ giàu & làm giàu (48000) C 48,000 12x20 304 Napoleon Hill TP HCM
Nghĩ giàu và làm giàu C 41,000 12x20 304 Lưu Văn Hy TP HCM
Phép xã giao trong kinh doanh C 32,000 12x20 160 Ann Marie Sabath Thời Đại
Quản trị thiết yếu cho nhà doanh nghiệp C 53,000 13.5x21 356 Robert Heller Tim Hindle LĐ-XH
Sách lược trong nghệ thuật quảng cáo C 17,500 13x19 220 Bạch Tri Dũng Trẻ
Siêu sao bán hàng C 18,000 12x20 124 Quang Triết TKê
Sức mạnh của lời nói -Thuật giăng bẫy C 20,000 12x20 112 Việt Thư Thanh Hóa
Sức mạnh của lời nói -Thuật nắm bắt C 17,000 12x20 96 Việt Thư Thanh Hóa
Sức mạnh của lời nói -Thuật tung đòn C 20,000 12x20 112 Việt Thư Thanh Hóa
Sự lựa chọn của người đàn ông thành đạt C 47,000 12x20 368 Napoleon Hill Phụ Nữ.
Suy nghĩ như một nhà quản lý C 40,000 13.5x21 284 Roger Fritz ,Ph.D. Đ Nai
Tôi là ông chủ C 25,000 12x20 176 Larry Haverkamp VH-TT
Tạo cơ hội kiếm tiền C 28,000 13.5x21 232 Khiết Đảo HPhòng
Tạo cơ hội thành công cho chính mình C 36,000 14x22 240 Huỳnh Văn Thanh HPhòng
Tạo dựng sự nghiệp C 25,000 13.5x21 152 Thanh Hương Lao Động
Thăng trầm đồng Đô la C 42,000 13x19 352 Richard Duncan Lao Động
Thái độ quyết định sự thành bại của nhà quản lý C 18,000 12c20 112 Nguyễn Hoàng Long VH-TT
Thái Lan -Những chiến lược đổi mới đầy khả năng cạnh tranh C 40,000 13.5x21 272 SilvioL.Emery Thời Đại
Thành công trong kinh doanh nhờ tốc độ tư duy C 47,000 13x19 520 Lưu Văn Hy TKê
Thỏa thuận đàm phán nhưng không nhượng bộ C 26,000 12x20 236 Roger Fisher William Ury TKê
Thị trường chứng khoán có phải là Casino ? C 43,000 13x19 340 Nguyễn Đình Nhơn TKê
Thị trường chứng khoán-Phân tích &chiến lược C 120,000 19x27 636 NoLy Trần Hồ TKê
Thuật lãnh đạo siêu đẳng C 48,000 13.5x21 344 Mukul Pandya - Robbie Shell Lao Động
Tiềm lực đồng tiền C 34,000 13x19 256 Hồ Tuấn Kiệt Lao Động
Tiếp thị có hiệu quả C 27,000 12x20 248 SETH GODIN TKê
Trí tuệ con đường dẫn đến thành công C 32,000 12x20 220 Trần An Chi Lao Động
Vì sao bạn vẫn chưa thành công ? C 55,000 13.5x21 396 Nguyễn Đình Nhơn LĐ-XH
Vũ khí KD trong tay bạn: Đàm phán C 12,000 12x20 106 Việt Thư TKê
Vũ khí KD trong tay bạn: Chiến thuật C 11,000 12x20 104 Việt Thư TKê
Vũ khí KD trong tay bạn: Khéo nói C 12,000 12x20 112 Việt Thư TKê
Vũ khí KD trong tay bạn: Tiếp thị C 12,000 12x20 108 Việt Thư TKê
ý tưởng vàng - 5 Bí quyết tạo ra của cải C 39,000 12x20 268 Napoleon Hill Lao Động
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 203 Câu hỏi đáp về những QĐ mới C 80,000 19x27 404 Phạm Đắc Duyên TP HCM
Các quy định về quyền&nghĩa vụ của công dân C 200,000 19x27
Thái Họat
HĐ về bộ luật HS & VB HD Thi Hành C 43,000 13x19 436 Võ Hưng Thanh TP HCM
HĐ về luật hôn nhân&gia đình C 14,000 13x19 138 Võ Hưng Thanh TP HCM
Hỏi đáp các vấn đề về tiền tệ ngân hàng C 25,000 13x19 250 LS: Võ Hưng Thanh
Hỏi đáp luật thuế C 15,000 13x19 148 Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Hỏi đáp về luật tài chánh Việt Nam C 28,000 13x19 300 Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Hỏi đáp về quảng cáo, khuyến mại, hội chợ-Triển lãm thương mại C 29,000 13x19 304 Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Hỏi đáp về quy định quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở cho sản xuất C 33,000 13x19 336 Võ Hưng Thanh TP HCM
Luật thương mại quốc tế C 86,000 13x19 952 Phạm Minh TKê
Luật thương mại Quốc Tế Vận tải Quốc Tế C 54,000 13x19 576 Phạm Minh TKê
Luật thương phiếu C 40,000 13x19 404 Phạm Minh TKê
NĐCB về luật pháp Hoa Kỳ C 30,000 13x19 302 Phạm Minh
Những điều cần biết về quyền lợi của người lao động trong DNgiệp C 29,000 13x19 304 Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Những điều cần biết về xuất nhập cảnh, XNK,.. C 45,000 13x19 476 Võ Hưng Thanh TKê
Nhập môn khoa học chính trị C 25,000 13x19 248 Nguyễn Xuân Tế TP HCM
Pháp luật kinh doanh theo Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ C 57,000 13x19 592 Phạm Minh TKê
Sổ tay pháp luật hải quan C 8,000 13x19 72 Võ Hưng Thanh
Sổ tay pháp luật lao động C 20,000 13x19 208 Võ Hưng Thanh
Tìm hiểu & bình luận các tội phạm về tham nhũng C 28,000 13x19 308 Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Tìm hiểu bộ luật hình sự Việt Nam so sánh và đối chiếu bộ luật hình sự C 54,000 19x27 268 Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Tìm hiểu bộ luật hình sự về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân C 20,000 13x19 212 Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Tìm hiểu hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ&Quy chế thương mại đa phương C 65,000 13x19 660 Phạm Minh TKê
Tìm hiểu những quy định HD thi hành Luật doanh nghiệp C 59,000 13x19 654 Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Tìm hiểu pháp luật Hỏi-đáp luật hành chính VN C 42,000 13x19 420 Nguỵễn Ngọc Điệp TP HCM
Tìm hiểu pháp luật-Hỏi đáp về các thủ tục điều tra,truy tố... C 17,000 13x19 172 Võ Hưng Thanh TP HCM
TH&BL các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý KTế trong BLHS C 32,000 13x19 332 LG: Nguyễn Ngọc Điệp TP HCM
Thể chế chính trị các nước Asean C 36,000 14.5x20.5 376 Nguyễn Xuân Tế TP HCM
Từ đầu tư sản xuất đến kinh doanh thương mại C 100,000

Thanh TKê
             
(Từ điển Anh-Việt 39.000 từ (Đăng Phong) C 28,000 10x15 1036 Đào Đăng Phong TP HCM
TĐ viết tắt Anh Việt về viễn thông vô tuyến ĐT&TH C 54,000 14.5x20.5 492 Vũ Văn Chung TP HCM
Tầm nguyên từ điển C 42,000 14.5x20.5 668 Bửu Kế TP HCM
Từ điển Anh Việt bằng hình C 55,000 19x27 112 Lệ Hằng MT
Từ điển Anh Việt bằng hình cho trẻ em C 55,000 19x27 64 Phạm Cao Hoàn TĐBK
Từ điển Anh-Anh-Việt 400.000 từ(Hội NNH TP) C 390,000 19x27
Hội NN Học TP TGiới
Từ điển Anh-Việt 100.000 từ (VL) C 70,000 11x18 1208 Việt Fame TĐBK
Từ điển Anh-Việt 110.000 từ (VL) C 75,000 11x18 1320 Việt Fame TĐBK
Từ điển Anh-Việt 120.000 từ (VL) C 70,000 11x18 1434 Việt Fame TĐBK
Từ điển Anh-Việt 120.000 từ (VL) C 95,000 11x18 1436 Việt Fame TĐBK
Từ điển Anh-Việt 39.000 từ (45000 VL) C 45,000 10x15 1036 Đào Đăng Phong TP HCM
Từ điển Anh-Việt 39.000 từ (Dành cho HS) C 35,000 10x15 1036 Đào Đăng Phong TP HCM
Từ điển Anh-Việt 75.000 từ (37000) C 37,000 10x17 694 Ban BD Việt Fame TKê
Từ điển Anh-Việt 75.000 từ (45000) C 45,000 10x17 694 Việt Fame TĐBK
Từ điển Anh-Việt 75.000 từ (VL 50000) C 50,000 10x16 738 Việt Fame TĐBK
Từ điển Anh-Việt 75.000 từ (xanh 40000) C 40,000 10x16 738 Ban BD Việt Fam TKê
Từ điển Anh-Việt 75.000 từ (xanh) C 22,000 10x16 738 Việt Fame TKê
Từ điển Anh-Việt 79.000 từ (45000) C 45,000 10x17 912 Đào Đăng Phong TP HCM
Từ điển Anh-Việt 80.000 từ (VL) C 45,000 10x17 960 Việt Fame TĐBK
Từ điển Anh-Việt 90.000 từ (VL) C 65,000 11x18 1116 Việt Fame TĐBK
Từ điển danh ngôn thế giới C 45,000 14.5x20.5 352 Lưu Văn Hy TP HCM
Từ điển Hán Việt (Hán ngữ cổ đại & hiện đại) C 370,000 16x24
Trần Văn Chánh Trẻ
Từ điển Hán Việt (Hán ngữ cổ đại &HĐ)(450000) C 450,000 16x24
Trần Văn Chánh Trẻ
Từ điển mỹ thuật hội họa thế giới C 115,000 13x19 600 Tiệp Nhân - Vệ Hải MT
Từ điển nghệ thuật gốm sứ thế giới C 85,000 13x19 336 Waiguo Taoci Yishu Tudi MT
Từ điển Nhật-Việt (Takeuchi) C 30,000 10x15 466 Takeuchi Yonosuke TP HCM
Từ điển Phật ngữ Anh-Việt C 68,000 12x20 456 Huỳnh Văn Thanh Tôn giáo
Từ điển tôn giáo và các thể nghiệm siêu việt C 180,000 16x24 968 Rosemary Ellen Guiley Tôn giáo
Từ điển thương mại Anh-Pháp-Việt C 120,000 14.5x20.5
Vũ Ngọc Đĩnh TKê
Từ điển Thành ngữ-Tục ngữ Pháp-Việt C 62,000 14.5x20.5 472 Lê Ngọc Tú TP HCM
Từ điển từ mới Tiếng Hoa C 53,000 10x16 802 Xuân Huy Trẻ
Từ điển từ mới tiếng Hoa (65000) C 65,000 10x16 802 Xuân Huy TĐBK
Từ điển tục ngữ thế giới C 90,000 16x24 524 Gerd De Ley
Từ điển văn hóa bách khoa C 160,000 16x24 732 Word Sworth Reference VH-TT
Từ điển Việt - Hoa C 40,000 10x14.5 472 Lâm Hòa Chiếm TĐBK
Từ điển Việt - Nhật (VL) C 99,000 11x18 770 Thành Thái TĐBK
Từ điển Việt-Anh ( xanh ) C 32,000 10x16 742 Ban biên dịch Việt Pame TKê
Từ điển Việt-Anh 75.000 từ C 40,000 10x17 742 BBD Việt Fame TKê
Từ điển Việt-Hoa C 25,000 9x13 472 Lâm Hòa Chiếm - Xuân Huy Trẻ
Từ điển Việt-Hoa (30000) C 30,000 9x13 472 Lâm Hòa Chiếm Trẻ
Tự điển Hán Việt (Hán ngữ cổ đại & hiện đại) C 169,000 145x205 1416 Trần Văn Chánh Trẻ
Tự điển Hán Việt -Hán ngữ cổ đại &HĐ (199000) C 199,000 14.5x20.5 1418 Trần Văn Chánh TĐBK
Tự điển từ viết tắt Anh-Việt C 35,000 11x18 404 Việt Thư TĐBK
             
Đàm thoại tiếng Hoa sơ cấp T1 C 37,000 14.5x20.5 310 Tri Thức Việt TP HCM
Đàm thoại tiếng Hoa sơ cấp T1(43000) C 43,000 14.5x20.5 310 Tri Thức Việt TP HCM
Đàm thoại tiếng Hoa sơ cấp T2 C 49,000 14.5x20.5
Tri Thức Việt TP HCM
Đàm thoại tiếng Hoa trung cấp T1 C 35,000 14.5x20.5 288 Tri Thức Việt TP HCM
Đàm thoại tiếng Hoa trung cấp T2 C 34,000 14.5x20.5 280 Tri Thức Việt TP HCM
Để học nhanh tiếng PT Trung Quốc C 35,000 13x19 288 Xuân Huy Trẻ
Để học nhanh tiếng PT Trung Quốc (38000) C 38,000 13x19 288 Xuân Huy Trẻ
Đĩa CD dùng kèm Cái 15,000Đĩa CD học Tiếng Anh (VL) Cái 10,00010 Ngày có thể nói 1000 câu TA-Công sở (kèm CD) C 34,000 13x19 144 Tri Thức Việt TĐBK
10 Ngày có thể nói 1000 câu TA-Du lịch (kèm CD) C 30,000 13x19 120 Tri Thức Việt TĐBK
10 Ngày có thể nói 1000 câu TA-Kinh doanh (kèm CD) C 33,000 13x19 136 Tri Thức Việt TĐBK
10 Phút mỗi ngày để học tốt TA-Bày tỏ cảm xúc (kèm CD) C 32,000 11x18 120 George Smith TĐBK
10 Phút mỗi ngày để học tốt TA-Hoạt động giải trí (kèm CD) C 33,000 11x18 128 George Smith TĐBK
10 Phút mỗi ngày để học tốt TA-Kỳ nghỉ &du lịch (kèm CD) C 47,000 11x18 240 George Smith TĐBK
10 Phút mỗi ngày để học tốt TA-Sinh hoạt thường ngày (kèm CD) C 36,000 11x18 152 George Smith TĐBK
1100 Câu giao tiếp tiếng Hàn TD-Chào hỏi,giao thông C 25,000 11x18 196 Thái Hòa TĐBK
1100 Câu giao tiếp tiếng Hàn TD-Du lịch,mua sắm C 22,000 11x18 176 Thái Hòa TĐBK
1500 Câu giao tiếp tiếng Đức C 27,000 14.5x20.5 268 Triệu Khắc Vỹ TP HCM
Anh ngữ C.Nghành Khách sạn nhà hàng-Bài tập C 12,000 16x24
Phạm Cao Hòan Đà Nẵng
Cẩm nang giao tiếp tiếng Hàn C 43,000 14.5x20.5 392 Thái Hòa - Mỹ Trinh TP HCM
Cẩm nang giao tiếp tiếng Hoa C 55,000 14.5x20.5 504 Tống Nghi Trinh TP HCM
English for to day-song ngữ T2 C 12,000 13x19 354 Nguyễn văn Hấn ĐTháp
English for to day-song ngữ T5 C 12,000 13x19 328 Nguyễn văn Hấn ĐTháp
Giao tiếp Hàn-Việt trong CS hàng ngày (35000) C 35,000 14.5x20.5 208 Thái Hòa TP HCM
Giao tiếp Hàn-Việt trong cuộc sống hàng ngày C 30,000 14.5x20.5 206 Thái Hòa - Mỹ Trinh TP HCM
Học tiếng Hàn T1 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T10 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T2 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T3 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T4 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T5 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T6 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T7 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T8 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Thi Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn T9 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hàn trong 15 ngày-Cuộc sống (kèm CD) C 36,000 11x18 144 Trịnh Văn Cảnh TĐBK
Học tiếng Hàn trong 15 ngày-Du lịch (kèm CD) C 32,000 11x18 128 Trịnh Văn Cảnh TĐBK
Học tiếng Hoa qua các mẫu câu biểu hiện tình cảm C 42,000 14.5x20.5 352 Mã Thành Tài TP HCM
Học tiếng Hoa T1 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T10 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 N.Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T2 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T3 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T4 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T5 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 N.Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T6 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T7 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 N.Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T8 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Hoa T9 theo PP tập viết từ vựng&đọc truyện C 10,000 19x27 28 N.Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Mỹ theo phương pháp hay nhứt Cuốn 4 C 12,000 13x19 174 Tân Đức TP HCM
Học tiếng Nhật qua các mẫu câu biểu hiện tình cảm C 43,000 14.5x20.5 320 Tri Thức Việt TP HCM
Học tiếng Nhật theo băng đĩa hình T1 C 14,000 14.5x20.5 124 Minh Phương TP HCM
Học tiếng Nhật theo băng đĩa hình T2 C 18,000 14.5x20.5 164 Minh Phương TP HCM
Luyện thi chứng chỉ A Anh văn C 23,000 13x19 332 Đào Đăng Phong Giáo Dục
Luyện thi chứng chỉ B Anh văn C 26,000 13x19 322 Đào Đăng Phong Giáo Dục
Luyện thi chứng chỉ B Tiếng Anh C 38,000 13x19 392 Lê Ngọc Bửu ĐHQG-TP
Luyện thi chứng chỉ C Anh văn C 26,000 13x19 322 Đào Đăng Phong Giáo Dục
Luyện thi chứng chỉ C Tiếng Anh C 29,000 13x19 300 Lê Ngọc Bửu ĐHQG-TP
Luyện thi năng lực tiếng Nhật (TĐ Trung cấp) C 31,000 14.5x20.5 220 Minh Phương TĐBK
Luyện thi năng lực tiếng Nhật trình độ sơ cấp C 21,000 13.5x21 184 Minh Phương TP HCM
Ngữ pháp Hán ngữ C 60,000 14.5x20.5 562 Trần Văn Chánh Trẻ
Những lỗi thường gặp trong tiếng Anh C 14,000 13x19 176 Lê Xuân Phương Đà Nẵng
Những mẫu truyện Tiếng Anh dành cho trẻ em C 55,000 19x27 340 Phạm Cao Hoàn Phụ Nữ
Sử dụng từ loại trong tiếng Nhật một cách hiệu quả C 28,000 14.5x20.5 204 Minh Phương TP HCM
Sử dụng từ trong tiếng Hàn một cách hiệu quả nhất C 28,000 14.5x20.5 168 Nguyễn Thanh Hương TP HCM
Tài liệu tiếng Anh C 15,000 14.5x20.5
Lê Ngọc Bửu TP HCM
Thành ngữ tiếng Anh thông dụng C 45,000 14.5x20.5 402 Essential TP HCM
Tiếng anh chuyên ngành vi tính C 62,000 14.5x20.5 624 VN-Guide TKê
Tiếng Anh giao tiếp HĐ-Quan điểm,lý giải (kèm CD) C 45,000 13x19 220 Tri Thức Việt TĐBK
Tiếng Anh giao tiếp HĐ-Quan tâm,thăm hỏi (kèm CD) C 45,000 13x19 220 Tri Thức Việt TĐBK
Tiếng Anh giao tiếp HĐ-Sinh hoạt gia đình (kèm CD) C 55,000 13x19 288 Tri Thức Việt TĐBK
Tiếng Anh giao tiếp HĐ-Sinh hoạt thường ngày (kèm CD) C 55,000 13x19 288 Tri Thức Việt TĐBK
Tiếng Anh trong kinh doanh quốc tế C 43,000 16x24 540 Đào Đăng Phong TP HCM
Tiếng Hàn cấp tốc dùng trong DL&mua sắm C 24,000 14.5x20.5 200 Minh Khang TP HCM
Tiếng Hàn dùng trong chào hỏi,xã giao hàng ngày C 37,000 14.5x20.5 248 Đỗ Thái Hòa TP HCM
Tiếng Hàn trong giao tiếp hàng ngày C 43,000 14.5x20.5 248 Đỗ Thái Hòa TP HCM
Tiếng hoa cấp tốc cho người bán hàng C 31,000 13x19 284 Mã Thành Tài TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống - CĐ 3 chuyện vãn thường ngày C 22,000 14.5x20.5 192 Tống Nghi Trinh TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống - CĐ 7: Ktế & GD C 19,000 14.5x20.5 168 Tống Nghi Trinh - Triệu Thanh Khôi TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống - CĐ 8 Di sản VH C 23,000 14.5x20.5 216 Tống Nghi Trinh - Triệu Thanh Khôi TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống - CĐ10:Giao tiếp xã hội C 20,000 14.5x20.5 160 Tống Nghi Trinh - Triệu Thanh Khôi TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống - CĐ2:SK& ăn uống C 18,000 14.5x20.5 164 Tống Nghi Trinh TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống - CĐ6: Dlam Th.C C 18,000 14.5x20.5 158 Tống Nghi Trinh - Triệu Thanh Khôi TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống CĐ 9: TT & Giải trí C 16,000 14.5x20.5 142 Tống Nghi Trinh - Triệu Thanh Khôi TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống-CĐ 1: làm quen &đi xe buýt C 20,000 14.5x20.5 176 Tống Nghi Trinh TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống-CĐ 5: Gia đình C 20,000 14.5x20.5 172 Tống Nghi Trinh TP HCM
Tiếng Hoa trong mọi tình huống-CĐ4: Những điểm du lịch lý tưởng C 22,000 14.5x20.5 200 Tống Nghi Trinh TP HCM
Toàn thư tự học chữ Hán C 100,000 14.5x20.5 792 Trần Văn Chánh - Lê Anh Minh Trẻ
Toàn thư tự học chữ Hán C 150,000 14.5x20.5 792 Trần Văn Chánh TĐBK
Tự học đàm thoại tiếng Hàn trong giao tiếp hằng ngày C 35,000 14.5x20.5 248 Đỗ Thái Hòa TP HCM
Tự học tiếng Anh Nhật Việt trong giao tiếp C 30,000 14.5x20.5 260 Minh Phương TP HCM
Tự học tiếng Anh T.3 C 12,000 13x19 202 Trần Sỹ Lang Đ Nai
Tự học tiếng Anh trong 24 ngày C 12,000 10x15 116 Nguyễn Đại TP HCM
Tự học Tiếng Anh trong 24 ngày (16000) C 16,000 10x15 116 Nguyễn Đại TP HCM
Tự học Tiếng Anh trong 24 ngày (TB) C 12,000 10x15 116 Nguyễn Đại TP HCM
Tự học tiếng Nhật trong giao tiếp C 30,000 14.5x20.5 236 Minh Phương TP HCM
Văn phạm Anh văn thực hành (Bài học) C 38,000 14.5x20.5
Trần văn Huân TP HCM
             
(STKTTH-Hàm trong Excel C 17,000 12x20 164 Cát Văn Thành TKê
Đường lối Microsoft C 24,000 14.5x20.5 248 Lưu văn Hy TKê
Để làm việc hiệu quả trên Autocad C 16,000 12x20 152 Vn-Guide TKê
100 Tuyệt chiêu cho người dùng Windows Vista C 46,000 13.5x21 336 VN - Guide TKê
109 Bài tập C,C++,C++5 Dos &Windows C 18,000 13x19 208 Hoàng Minh Trung TKê